ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บวงสรวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บวงสรวง*, -บวงสรวง-

บวงสรวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บวงสรวง (v.) offer Syn. บูชา, สังเวย
บวงสรวง (v.) worship (with offerings) See also: pay homage (with offerings) Syn. บูชา, สักการะ
บวงสรวง (adj.) worship Syn. บูชา, สักการะ
บวงสรวง (v.) sacrifice See also: give, offer Syn. เซ่นสรวง
บวงสรวง (v.) sacrifice Syn. สังเวย, เซ่นสังเวย
บวงสรวง (v.) make offerings See also: worship, sacrifice to the spirits Syn. สังเวย
English-Thai: HOPE Dictionary
oblation(โอเบล'เชิน) n. การเซ่นไหว้,บวงสรวง,สิ่งที่ใช้บวงสรวงหรือเซ่นไหว้., See also: oblatory adj. oblational adj.
sacrifice(แซค'ระไฟซฺ) vt.,vi.,n. (การ,สิ่ง) เสียสละ,บูชายัญ,สังเวย,พลี,บวงสรวง (กีฬาเบสบอล) ตีลูกเสียสละเพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก, See also: sacrificeable adj. sacrificer n., Syn. offering,victim ###A. gain,keep
worship(เวอร์'ชิพ) vt.,vi.,n. (การ) บูชา,สักการะ,บวงสรวง,กราบไหว้,สวดมนต์,สิ่งที่บูชา,ใต้เท้า,ท่าน,ฐานะที่มีเกียรติ, See also: worshiper,worshipper n. worshippingly worshipingly adv., Syn. homage
English-Thai: Nontri Dictionary
libation(n) การบวงสรวง,การกรวดน้ำ,การเซ่น
oblation(n) เครื่องสังเวย,เครื่องเซ่น,การบวงสรวง,การเซ่นไหว้
sacrifice(n) การบูชายัญ,เครื่องบวงสรวง,เครื่องสังเวย,การเสียสละ
sacrificial(adj) เกี่ยวกับการบูชายัญ,เกี่ยวกับการบวงสรวง,เกี่ยวกับการสังเวย
worship(n) การสักการะ,การบวงสรวง,การบูชา,การสวดมนตร์,การนับถือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sacrifice (vi.) บวงสรวง See also: สังเวย, บูชายัญ
sacrifice (vt.) บวงสรวง See also: สังเวย, บูชายัญ Syn. consecrate, dedicate, worship
libation (n.) น้ำมันลงดินเพื่อเป็นการบวงสรวง See also: การเทเหล้าองุ่นหรือ
sacrifice (n.) การบวงสรวง See also: การบูชายัญ, การสังเวย Syn. offering, reparation
sacrifice (n.) สิ่งที่ใช้ในการบวงสรวง
worship (n.) พิธีบวงสรวง See also: พิธีสักการะบูชา, พิธีกราบไหว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know the word of 'worship'?นายรู้จักคำว่า 'การบวงสรวง' มั้ย?
She believes if she finds the perfect vessel, sacrifices and devours part of him, her mad god will appear.เธอเชื่อว่าหากเธอหาร่างทรงที่เหมาะๆ ได้ บวงสรวงและกัดกินส่วนหนึ่ง ของร่างเขาไปแล้ว พระเจ้าของเธอก็จะปรากฎกายขึ้นมา
We'll give you the names society assigned to us, but not while in the Sacred Grove.- เอมเบอร์ - เราจะมอบรายชื่อ สมาชิกชมรมของเรา แต่ยังไม่ใช่ ในขณะอยู่ชุดบวงสรวง
Buried in Salem in unconsecrated ground, of course, but her grave was robbed six months ago.ถูกฝังในเมืองซาเล็ม ไม่ได้อยู่พื้นที่บวงสรวง ใช่แล้วล่ะ แต่โครงกระดูกของเธอ ถูกขโมยไปเมื่อ 6 เดือนก่อน
Well, that custom began as a replacement for religious sacrifice.ตอนที่ธรรมเนียมแบบนั้นเกิดขึ้น มันหมายถึงการนำของไป บวงสรวงตามความเชื่อทางศาสนา
I'm not gonna let you get used in some creepy sacrifice ritual.ฉันไม่ปล่อยให้เธอเข้าไปยุ่งกับพิธีบวงสรวง น่าขยะแขยงนั่น
Sacrifice is what breaks it.การบวงสรวงคือการทำลาย
Choose your penance Argos, destruction or sacrifice.โทษที่พวกเจ้าระได้รับ ระหว่างทำลายล้างอาร์กอสหรือบวงสรวงด้วยเจ้าหญิง นี่คือเจตจำนงของซุส
Andromeda!ท่านเฮดีส พวกเราได้บวงสรวงเจ้าหญิง เพื่อบูชาพระองค์
The sacrifice happens tonight.การบวงสรวงจะเกิดขึ้นคืนนี้
On Samhain's eve in the time of the Old Religion, the high priestesses would perform a blood sacrifice and release them.ในวันฉลองแซมเฮนเป็นเวลาของ ความเชื่อศาสนาเก่า นักบวชหญิงผู้สูงส่งจะทำหน้าที่นำเอาไปบวงสรวงและปลดปล่อยมันออกมา
Did you tell them that this is a sacrifice for the Dragon King?พวเราไม่ได้มีการพูดคุยเหรอคะว่าจะมีการทำพิธีบวงสรวงมังกรน่ะคะ
If you dance during the sacrificial time.ถ้าเธอเต้นรำในระหว่างพิธีบวงสรวง
Pray to what Dragon King..พิธีบวงสรวงมังกรบ้าอะไร
What's up with the Dragon King Festival?อะไรคือพิธีบวงสรวงมังกร
They said that, on that day, a sacrifice has to be made to the Dragon King aboard a ship.เขาบอกว่า วันที่มีพิธีบวงสรวงมังกรไม่อยากให้เอารถออกทะเลนะครับ
Just let them prepare for the Dragon Festival properly .ให้พวกเขาทำพิธีบวงสรวงเทพเจ้ามังกรให้มันง่ายๆหน่อยล่ะ
One of blood and sacrifice.เลือด และเครื่องบวงสรวง
As they are linked as one, my brave Finn will be the sacrifice.และในขณะที่พวกเขาถูกเชื่อมอยู่ด้วยกัน ฟินน์ผู้กล้าหาญของฉันจะเป็นผู้ถูกบวงสรวง
A native worshipping at the great white oak tree.พิธีบวงสรวงพื้นเมืองที่ต้นโอ๊คขาว
We've had to make a huge sacrifice, Kees de Bree.เราคงต้องทำการบวงสรวงครั้งใหญ่ กีซเดอบรี
I am the one who should sacrifice the cow,ฉันคือคนที่จะบวงสรวงวัว
It's forbidden to carry weapons in the sacred city.ห้ามนำอาวุธเข้าไปในเขตบวงสรวง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บวงสรวง
Back to top