ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ด่าว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ด่าว่า*, -ด่าว่า-

ด่าว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด่าว่า (v.) scold See also: reprimand, censure, rebuke, reproach Syn. ดุด่า, ดุด่าว่ากล่าว
English-Thai: HOPE Dictionary
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง,ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว,ปริมาณเต็มปาก -S...
decry(ดิไคร') {decried,decrying,decries} vt. ประณาม,ด่าว่า,คัดค้านเสียงดัง,กดราคา,ตีราคาต่ำ, Syn. denounce
execrate(เอค'ซะเครท) v. ด่าว่าอย่างรุนแรง,สาปแช่ง,เกลียด,ประณาม., See also: execrator n. ดูexecrate
flog(ฟลอก) {flogged,flogging,flogs} vt. ตี,เฆี่ยน,หวด,ด่าว่า, See also: floggable adj. flogger n., Syn. beat
harangue(ฮะแรง') n. คำพูดหรือข้อเขียนที่โอ้อวดและยืดยาด,การด่าว่า. vi.,vt. พูดยืดยาดและรุนแรง
henpeck(เฮน'เพค) vt. ด่าว่า,ดุว่า,ชอบหาเรื่อง
invective(อินเวค'ทิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การประนามอย่างรุนแรง,การกล่าวดูหมิ่น,ผรุสวาท,การด่าว่าอย่างรุนแรง,คำประนาม,คำผรุสวาท,คำด่าว่า, See also: invectively adv. invectiveness n., Syn. abuse
rap(แรพ) vt.,vi.,n. (การ) เคาะ,ตี,เคาะหรือตีเป็นจังหวะ,พูดโผงผาง,พูดโพล่ง,ด่าว่า,ตำหนิ,โทษสำหรับการกระทำความผิด,เสียงเคาะ,เสียงตี,การลงโทษ,การคุย, See also: rapper n., Syn. strike,hit
reprehend(เรพริเฮนดฺ') vt. ตำหนิ,ดุ,ด่าว่า,จับผิด,ประณาม, See also: reprehendable adj. reprehender n., Syn. censure,blame
scurrilous(สเคอ'เริส) adj. หยาบคาย,ด่าว่า,สามหาว,ต่ำช้า, See also: scurrilousness n., Syn. coarse
vituperate(ไวทู'พะเรท) vt. จับผิด,ด่าว่า,ประณาม,กล่าวร้าย,ใช้ผรุสวาท., See also: vituperator n., Syn. berate,vilify,rebuke,abuse
vituperation(ไวทูพะเร'เชิน) n. การจับผิด,การด่าว่า,การประณาม,การกล่าวร้าย,การใช้ผรุสวาท, Syn. faultfinding,abuse
vituperative(ไวทู'พะเร'ทิฟว) adj. จับผิด,ด่าว่า,ประณาม,กล่าวร้าย,ใช้ผรุสวาท
English-Thai: Nontri Dictionary
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
abusive(adj) ที่ถูกปรามาส,ที่ถูกเหยียดหยาม,ที่ถูกด่าว่า
assail(vt) ทำร้าย,ก้าวร้าว,ด่าว่า,โจมตี,รุกราน,ต่อสู้
censure(n) การตำหนิ,การด่าว่า,การติเตียน,การวิจารณ์
chide(vt) ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน
condemn(vt) กล่าวโทษ,ประณาม,ตำหนิ,ตราหน้า,ด่าว่า,ลงโทษ,ตัดสินความ
decry(vt) ประณาม,ตำหนิ,ติเตียน,ด่าว่า
execrate(vt) เกลียดชัง,เกลียด,ประณาม,ด่าว่า,แช่ง,สาป
execration(n) ความเกลียดชัง,การด่าว่า,การสาปแช่ง,การประณาม
harangue(n) การพูดจ้อ,การพูดโอ้อวด,การด่าว่า
henpecked(adj) ที่กลัวภรรยา,ที่ถูกด่าว่า
invective(n) คำผรุสวาท,การประณาม,การด่าว่า
inveigh(vi) ติเตียน,ประณาม,ด่าว่า
rap(n) การตี,การเคาะ,การตำหนิ,การลงโทษ,การด่าว่า
reprehend(vt) ลงโทษ,ติเตียน,ด่าว่า,ตำหนิ,ประณาม
revile(vt) ประจาน,ด่าว่า
tirade(n) คำด่าว่า,คำพูดยืดยาว
traduce(vt) ด่าว่า,สบประมาท,ใส่ร้าย
vilify(vt) ประณาม,ประจาน,ด่าว่า,สบประมาท
vituperate(vt) ด่าว่า,ประณาม,จับผิด,ผรุสวาท
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rail (vi.) ด่าว่า See also: กล่าวโทษ Syn. curse
rap (vt.) ด่าว่า See also: ตำหนิ, ว่ากล่าว Syn. blame, criticize
reproach for (phrv.) ด่าว่า See also: ดุด่า, แสดงความผิดหวังหรือเสียใจต่อการทำผิด Syn. tell off
revile (vt.) ด่าว่า See also: ประจาน, ใส่ร้ายป้ายสี Syn. abuse, curse, vilify
tick off (phrv.) ด่าว่า See also: ต่อว่า Syn. ticking off, tell off
ticking off (phrv.) ด่าว่า See also: ต่อว่า Syn. tell off
vituperate (vt.) ด่าว่า Syn. berate, revile Ops. praise, applaud
vituperate (vi.) ด่าว่า Syn. berate, revile Ops. praise, applaud
chew out (phrv.) ด่าว่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ดุด่า, ว่ากล่าว
henpeck (vt.) ด่าว่า (สามี) See also: ด่า (สามี), ชอบหาเรื่อง (สามี), กระแนะกระแหน (สามี) Syn. criticize, nag
haul over (phrv.) ด่าว่าที่ทำผิด Syn. call over, rake over
reprove for (phrv.) ด่าว่ารุนแรง See also: ประณาม Syn. tell off
tell someone a thing or two (idm.) ด่าว่ารุนแรง See also: ต่อว่า
tell someone where to get off (idm.) ด่าว่ารุนแรง See also: ต่อว่า
fulminate (vi.) ด่าว่าหรือวิพากษ์รุนแรง See also: พูดให้เจ็บแสบ, ร้องด่า Syn. denounce, rail
fulminate (vt.) ด่าว่าหรือวิพากษ์รุนแรง See also: พูดให้เจ็บแสบ, ร้องด่า Syn. denounce, rail
skin someone alive (idm.) ด่าว่าอย่างรุนแรง See also: ด่าหยาบคาย
baste (vt.) ด่าว่าแรงๆ See also: ตำหนิ, ติเตียน, ดุ, ว่า Syn. lambaste
lambaste (vt.) ด่าว่าแรงๆ See also: ตำหนิ, ติเตียน, ดุ, ว่า
berate (vt.) ตำหนิหรือด่าว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Call me crazy, but this smells like a heart attack.ด่าว่าฉันบ้าเหอะ ,แต่นั่นน่าจะเป็นหัวใจวาย
Sorry about the "Up yours, nigger."ขอโทษที่ด่าว่าไปตายซะ ไอ้นิโกร
Look, don´t you call her that. You- - You don´t know her.อย่าด่าว่าเธอ แกไม่รู้จักเธอ
Who here has ever been called a slut?ใครเคยโดนด่าว่าแรดบ้าง?
You'll probably get it worse than me when they do.ถ้าเขารู้นะ.. แม่ของฉันจะเล่นงานนาย ด่าว่านาย
Nor do I like being talked down to or called stupid by a guy who went to college, just 'cause he's got the jitters.ผมไม่อยากโดนคนอื่นหลอกด่าว่าโง่ โดยคนที่ได้เรียนสูงๆ หรอกนะ
You used to call her a white devil bitch. no, tara.- เห็นเคยด่าว่าอีปีศาจขาวนี่ - ทาร่า
You can wag that finger all you like.เธอจะด่าว่าฉันยังไงก็ได้นะ
I said some pretty horrible things to her.ฉันด่าว่าเธอเสียๆหายๆหลายอย่างมาก
You'll be unhappy, and he'll say, "Insa."คุณไม่มีความสุข เพราะถูกด่าว่า"อินซา"
Dad, Amanda called me a mama's boy.พ่อ,อแมนด้าว่าผมเป็นลูกแหง่
I guess I never really thought about what it really means to be a princess.ชั้นเด่าว่า ชั้นไม่เคยคิดจริงๆเกี่ยวกับสิ่งนั้น อะไรที่หมายถึงเจ้าหญิงจริงๆ
Think about what you're accusing me of.คิดถึงสิ่งที่คุณจะด่าว่าฉัน
Yes, i've gained a few extra pounds while we expecting the baby.ใช่ เราถูกด่าว่ามาเยอะ ในขณะที่พวกเรารับเด็กมาเลี้ยง
Where someone taunts you with what they're gonna do?บางคนอาจด่าว่าคุณ เกี่ยวกับอะไรบางสิ่งที่เขาควรทำ?
If she gave you any look at all, it was a you-suck look.ถ้าเธอส่งสายตาอะไรให้นาย ก็คงเป็นสายตาด่าว่านายห่วยแตก
No matter how I berate him for being useless, I will never hate him.ไม่ว่าฉันจะด่าว่าที่ เขาทำตัวไร้ค่า, ฉันจะไม่มีวันเกลียดเขา.
Evan was drunk, yelling all kinds of crazy stuff.ตะโกนด่าว่าเธอเสียๆหายๆ
But as I have told you so with such vehemence and frequency already, the phrase has lost all meaning.แต่ในที่นี้ ฉันได้บอกแกแล้ว และด่าว่าบ่อยครั้งจนเฝือแล้ว ประโยคนี้ไม่มีความหมาย
He started yelling at me, that I was an idiot, that I was an embarrassment to him.เขาเริ่มตะโกนด่าผม ด่าว่าผมโง่ ว่าผมสร้างแต่ความเดือดร้อนให้แก่เขา
They'll say I'm damaged goods or whatever.พวกเขาจะด่าว่าฉัน หรืออะไรก็แล้วแต่
Heed if you were scold. Endure it if you were hit.อย่าไปใส่ถ้าคุณถูกด่าว่า อดทนไว้ถ้าคุณถูกทุบตี แต่นั่นมันเหมือนมากกว่าจะทะเลาะกันนะ
They're saying that I insulted their boss's girlfriend, but you know me.ที่สำคัญ มันด่าว่า ฉันดูถูกคนรักจของบอส
She just laughed at me and called me gross.เธอหัวเราะเยาะผม แถมด่าว่าทุเรศ
Makes a room look great, though, you know?นี้หลอกด่าว่าร่านหรือเปล่า?
You are constantly railing against hypocrisy, forcing people to face the truth.คุณด่าว่า โจมตีความหลอกลวงเสมอมา บีบคั้นผู้คน ให้เผชฺิญกับความจริง
At the beginning, when you hit and scolded me,ตอนแรกๆ ที่พ่อทุบตีและด่าว่าผม
I just stare at the empty canvas and wonder how much you're gonna hate what I do next.ฉันได้แต่จ้องลงบนผืนผ้าใบเปล่า และสงสัยว่าคุณจะด่าว่าผลงานชิ้นต่อไปของฉันอีกรึป่าว
He ever call you a liar?เขาเคยด่าว่าคุณโกหกไหม
Guess what you're gonna do.ด่าว่าคุณกำลังจะทำอะไร
You morons! That's an insult to morons.ไอ้พวกปัญญาอ่อน มันสมควรด่าว่าปัญญาอ่อน
But at home, he had a temper.และไม่เคยด่าว่าคนอื่น
He'll call me a whore.เขาจะด่าว่าข้าเป็นโสเภณี
Just telling Amanda that they don't make 'em any easier going than you.แค่บอกอแมนด้าว่า ทำไมพวกเขาไม่ทำให้ มันง่ายกว่าการที่จะให้พี่ทำ
Abby's taunting me.แอ๊บบี้ของฉันด่าว่า.
They call Florida "God's waiting room,"เค้าเรียกฟลอริด้าว่า "ห้องรอคอยคำพิพากษาจากพระเจ้า"
I scolded Leonard today, and according to Greendale bylaws,วันนี้ฉันด่าว่าเลนเนิร์ดไป แล้วตามเทศบัญญัติของกรีนเดล
I guess the wedding's off?ผมเด่าว่าการแต่งงานคงยุติลงใช่มั้ย
Tell Amanda I'm sorry.บอกอแมนด้าว่า ผมเสียใจ
I've never been accused of being a nerd before, but...เกิดมา พึ่งเคยโดนด่าว่าเนิร์ด ก็คราวนี้แหละ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ด่าว่า
Back to top