ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความยากลำบาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความยากลำบาก*, -ความยากลำบาก-

ความยากลำบาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความยากลำบาก (n.) difficulty See also: hardship, discomfort Syn. ความยุ่งยาก, ความลำบาก Ops. ความสบาย, ความสะดวก
English-Thai: HOPE Dictionary
difficulty(ดิฟ'ฟะคัลที) n. ความยากลำบาก,ความยุ่งยาก,อุปสรรค,ความดื้อรั้น,ความขัดสน -make difficulties ทำให้ยุ่งยาก,คัดค้าน, Syn. quarrel
distraint(ดิสเทรนท') n. การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ,ความยากลำบาก
kiaugh(คิอา) n. ความยากลำบาก,ความกลุ้มใจ
mill(มิล) n. โรงเครื่องจักรเครื่องกล,โรงงาน,โรงสี,โรงโม่,โรงบดวัตถุ,เครื่องบด,โรงประกอบหัตถกรรม,หน่วยงานที่ผลิตสิ่งใด ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก . vt. บด,โม่,ต่อสู้,เอาชนะ,ตี,ชก,ต่อย. -Phr. (through the mill ผ่านความยากลำบาก), See also: millable adj.
riour(ริก'กะ) n. ความแข็งทื่อ,ความเข้มงวด,ความไม่ยืดหยุ่น,ความยากลำบาก, Syn. rigor
scrape(สเครพ) vt.,vi.,n. (การ) ขูด,ขูดออก,ครูด,ถู,เช็ด,เช็ดออก,โกน,เบียด,เฉียด,แฉลบ,รวบรวมด้วยความยากลำบาก,อดออม,กระทำได้อย่างหวุดหวิด,พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง,เสียงกรอบแกรบ,เสียงถู,เสียงเสียดสี,บริเวณขูด (ถลอก,เช็ด,โกน) ,สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพที่ลำบาก,ความ
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความเคร่ง,การเอาจริงเอาจัง,ความยากลำบาก,ความแม่นยำ,การลงโทษอย่างรุนแรง,การเหน็บแนม,การเสียดสี
travail(ทระเวล') n.,vi. (ทำ,ได้รับ) งานยากลำบาก,งานตรากตรำ,ความทุกข์ทรมานจากความยากลำบาก,การคลอดลูก,ความเจ็บปวดแห่งการคลอดลูก., Syn. agony,pain,toil,labour,toil
trial(ไทร'เอิล) n. การทดลอง,การสอบสวน,การซ้อม,การทรมาน,ความเจ็บปวด,ความยากลำบาก,บุคคลที่ลำบากลำบน,เรื่องที่ยากลำบาก adj. เกี่ยวกับการทดสอบ,เป็นตัวอย่าง, Syn. experiment,tryout,ordeal,test
tribulation(ทริบบิวเล'เชิน) n. ความยากลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ, Syn. oppression
trouble(ทรัพ'เบิล) n. ความยุ่งยาก,ความยากลำบาก,การรบกวน,สิ่งรบกวน,อุปสรรค,ความเป็นทุกข์,ความเจ็บปวด,ความขัดแย้ง,ความไม่สบาย vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้เป็นทุกข์,ทำให้ลำบาก. -Phr. (in trouble ยุ่งยาก,ตั้งครรภ์ก่อนสมรส), See also: troubledly adv. troub
wallow(วอล'โล) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,หมกมุ่น,ไปด้วยความยากลำบาก,n. การกลิ้งการเกลือกกลิ้ง,สถานที่สัตว์เกลือกกลิ้ง,ปลักควาย, See also: wallower n., Syn. grovel,flounder,revel
English-Thai: Nontri Dictionary
hardship(n) ความยากลำบาก,ความทุกข์ทรมาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arduousness (n.) ความยากลำบาก See also: ความยากเข็บ Syn. difficulty,
bovver (sl.) ความยากลำบาก See also: ปัญหา, อุปสรรค
difficulty (n.) ความยากลำบาก See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค Syn. annoyance, disavantage, problem, trouble
disavantage (n.) ความยากลำบาก See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค Syn. annoyance, problem, trouble
tribulation (n.) ความยากลำบาก
troublesomeness (n.) ความยากลำบาก
pains (n.) ความยากลำบาก (ในการทำงาน) See also: ความเพียรพยายาม, ความอุตสาหะ Syn. trouble, effort
dyslogia (n.) ความยากลำบากในการกลั่น
anguished (adj.) ซึ่งประสบกับความยากลำบาก See also: ซึ่งถูกกดขี่, ซึ่งถูกบังคับ Syn. wretched
choke down (phrv.) กลืนด้วยความยากลำบาก
hack out (phrv.) วางแผนด้วยความยากลำบาก
hard pressed (adj.) ซึ่งประสบกับความยากลำบาก See also: ซึ่งถูกกดขี่, ซึ่งถูกบังคับ Syn. anguished, wretched
hardly (adv.) ด้วยความยากลำบาก See also: ด้วยความเจ็บปวด
labor (vi.) กระทำด้วยความยากลำบาก See also: อุตสาหะ, พยายาม, พากเพียร Syn. grind
labour (vi.) กระทำด้วยความยากลำบาก See also: อุตสาหะ, พยายาม, พากเพียร Syn. grind
scratch (vi.) ดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก
tide over (phrv.) ช่วยให้พ้นความยุ่งยาก / ความยากลำบาก
tolerate (vt.) อดทนต่อความยากลำบาก Syn. bear, undergo
uphill (adv.) ด้วยความยากลำบาก See also: โดยพยายามอย่างสูง, อย่างมีอุปสรรค
wallow (vi.) เดินด้วยความยากลำบาก (เหมือนกับอยู่ในโคลนเลน)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
Are you aware of difficulty?คุณรู้ถึงความยากลำบากหรือเปล่า?
None of us is afraid of difficultiesพวกเราไม่มีใครกลัวความยากลำบาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A mountain to climb.ความยากลำบากที่ต้องฝ่าฟัน
True trials await, and I will greet thee with the hammer of my fist and the slide of my sword.ความยากลำบากและความทรมานเฝ้ารออยู่ และข้าจะสู้กับพวกมันด้วยกำปั้น และดาบที่กวัดแกว่งของข้า
I seem to be having a slight difficulty.ฉันดูเหมือนจะมีความยากลำบาก เล็กน้อย
By doing so, you will add enormously to the enemy's difficulties.โดยทำเช่นนี้คุณจะเพิ่มมหาศาล ความยากลำบากของศัตรู
Nothing. I'm having difficulty gauging distance.ฉันมีความยากลำบากในการวัด ระยะทาง
Through dangers untold and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน
Through dangers untold... and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายมากมาย และความยากลำบากเหนือคณา
Through dangers untold and hardships unnumbered...ข้าผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน
He has difficulty getting down the stairs.เขามีความยากลำบาก การลงบันได
"a sentence I would have no difficulty in passing in this case."ประโยคที่ผมจะมีความยากลำบากไม่มี ในการผ่านในกรณีนี?
This is how you overcome adversityนี่คือวิธีการที่นายจะเอาชนะความยากลำบากได้
What makes you feel better when you feel terrible?อะไรจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นเมื่อคุณตกอยู่ในความยากลำบาก
Scare anything that tries to come close. Enough for a couple of blasts.หวาดกลัวทุกอย่าง เวลาความยากลำบากเข้ามาใกล้ และมันพอที่จะระเบิดได้ทั้งคู่
Until then, you must endure all the hardships and wait.ถึงตอนนั้น เจ้าต้องอดทนต่อความยากลำบากและการรอคอย
To succeed your ambition, to build a country, the road to your future will be difficult.ทำความฝันของเจ้าที่จะสร้างประเทศให้สำเร็จ หนทางสู่อนาคตของเจ้าจะต้องพบเจอกับความยากลำบาก
All the humiliation and difficulties you experienced will be over soon.ความอัปยศและความยากลำบากที่พระองค์ได้รับ จะยุติลงในไม่ช้านี้พะย่ะค่ะ
If it is truly like this, the days after marriage will prove to be difficult. Please think twice.ถ้าหากเป็นเช่นนั้น หลังจากวันแต่งงานของพระองค์จะมีแต่ความยากลำบากแน่ๆ กรุณาตัดสินใจอีกครั้งเถอะ
When you have any difficulties, it will become a Guardian God to protect you.เมื่อนายพบความยากลำบากมันจะกลายเป็นเทพคุ้มครอง เพื่อปกป้องนาย
You've had a rough couple of days,คุณได้รับความยากลำบากมา 2 วัน
Me scratching to get in.ฉันพยายามเข้าถึงคุณด้วยความยากลำบาก
I have tried that hard to have you.ผมผ่านความยากลำบากแสนสาหัส เพื่อมีคุณ
When I think about all the hard work I put into raising you...เมื่อคิดถึงความยากลำบาก ในการเลี้ยงดูเธอ...
My family's been at large for more than 2 4 hours.ครอบครัวของผมตกอยู่ในความยากลำบาก มามากกว่า 24 ชั่วโมงแล้ว
But Sometimes When You Go Through Hard Things,บางทีเมื่อเราผ่านความยากลำบาก
I will accept any hardship.ข้าจะยอมรับความยากลำบากทุกอย่าง
The many hard roads we've traveled together.เราเดินทางผ่านความยากลำบากมาด้วยกัน
Since you're going getting fired soon, eating on an empty mountain is only seconds away.เพราะเธอกำลังจะถุกไล่ออกเร็วๆนี้แหละ น่า ความยากลำบากมันก็แค่เวลาชั่วแป๊บเดียว
Inanced by your hard-earned drug money.แหล่งยาเสพติดที่นายหามาได้ด้วยความยากลำบาก
MAY HAVE CONTRIBUTED TO SOME RECENT DIFFICULTIESอาจจะส่งผลถึงความยากลำบากเมื่อไม่นานมานี้
My objection was based on considerations other than difficulty.ที่ผมขัดขืน เพราะเห็นใจผู้อื่น มากกว่าความยากลำบาก
We've been fucking fighting tooth and nail to survive this bullshit our whole life, and I ain't letting you give up now.พวกเราสู้ด้วยความยากลำบากตลอด และพวกเรามีชีวิตแย่ๆ ตลอดมา และฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเป็นไปอีกคน
I may have to start from scratch.ผมอาจจะต้องเริ่มจากความยากลำบากด้วย
There are many difficulties, but we must continue to confront discrimination and uphold the rights of the oppressed.แม้จะมีความยากลำบากหลายประการ แต่เราต้องดำเนินต่อไป เพื่อเผชิญหน้ากับการแบ่งแยก และส่งเสริมสิทธิของผู้ที่ถูกกดขี่
Who went in first and the hardest,And that's how it worked out.ท่านครับ ผมเข้าร่วมนาวิกโยธิน เพราะผมรู้ว่า นาวิกโยธินจะเป็นที่หนึ่ง ผู้ที่ผ่านความยากลำบากก่อนเสมอ
But the true measure of a man is how he chooses to react in the face of those trials.เราต่างเผชิญหน้า กับความยากลำบาก แต่สิ่งที่วัดการกระทำ ของคนเรา
You never had that problem.ว่าเขาจะเลือกยังไง เมื่อเผชิญความยากลำบาก
Such a young child suffered so much hardship, and yet he grew up to be so decent.ป่านนี้เด็กน้อยที่ต้องพบกับความยากลำบากอย่างล้นเหลือ แต่เขาก็ยังเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีได้อย่างนั้น
Seems like you endured quite the difficulties.ดูเหมือนว่าคุณอดทนกับความยากลำบากมาก
I certainly wasn't the only one who went through difficulties back then.ผมไม่ใช่คนเดียว ที่ต้องฝ่าฟันความยากลำบาก
They say that you can't buy hardship when you're young, so why am I going through all of this when I'm half-way to old age.พวกเขาบอกว่าคุณไม่สามารถซื้อความยากลำบากเมื่อคุณยังหนุ่ม, แล้วทำไมฉันจะต้องมาคิดเรื่องพวกนี้ดนี้ตอนฉันอายุขนาดนี้ด้วย?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความยากลำบาก
Back to top