ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การประพฤติผิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การประพฤติผิด*, -การประพฤติผิด-

การประพฤติผิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การประพฤติผิด (n.) misdemeanor Syn. การทำผิด
การประพฤติผิด (n.) misdemeanor Syn. การทำผิด
English-Thai: HOPE Dictionary
malpractice(แมลแพรค'ทิส) n. การปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือไม่ถูกต้อง,การประกอบโรคศิลปะที่บกพร่องหรือไม่ถูกต้อง,การประพฤติผิด
English-Thai: Nontri Dictionary
malpractice(n) การปฏิบัติผิดพลาด,การประพฤติผิด,การทุจริตต่อหน้าที่
misbehaviour(n) ความประพฤติเลว,การประพฤติผิด,ความซุกซน
misconduct(n) การจัดการผิด,การประพฤติผิด,การผิดประเวณี
solecism(n) การประพฤติผิด,การผิดมารยาท,ความไม่เหมาะสม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
faux pas (n.) การประพฤติผิด See also: การทำผิด, ความผิดพลาด Syn. blunder, error, mistake
misconduct (n.) การประพฤติผิด Syn. misbehavior
misdeed (n.) การประพฤติผิด See also: การกระทำผิดทางศีลธรรม, การกระทำผิดกฎหมาย Syn. offense, misbehaviour, transgression, fault Ops. virtue, morality
malpractice (n.) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ See also: การกระทำผิด Syn. negligence, misbehavior, neglect
faux (n.) การประพฤติผิดมารยาทสังคม See also: การเสียมารยาท, คำพูดเสียมารยาท Syn. blunder
gaffe (n.) การประพฤติผิดมารยาทสังคม See also: การเสียมารยาท, คำพูดเสียมารยาท Syn. blunder, faux
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That person has ruined the company's image due to his misconduct.คนๆนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสื่อมเสียเนื่องจากการประพฤติผิด
Weren't there misconduct?มันไม่มีการประพฤติผิดใช่ไหม
Was your alcoholic transgression the only reason you sought my counsel today, my child?แล้วการประพฤติผิดเรื่องดื่มของมึนเมา เป็นสาเหตุเดียว ที่ลูกมาขอคำปรึกษาในวันนี้หรือเปล่า ลูกแม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การประพฤติผิด
Back to top