ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misbehavior

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misbehavior*, -misbehavior-

misbehavior ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misbehavior (n.) การประพฤติตนไม่สมควร Syn. misconduct
English-Thai: HOPE Dictionary
misbehavior(มิส'บิเฮฟเวอะ) n. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม, Syn. misconduct
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will tolerate no misbehavior of any kind.ฉันจะไม่ทนต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ประเภทไหนอีก
This is the first time I've done anything remotely misbehavioral.ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หนูแสดง พฤติกรรมไม่ดีในที่สาธารณะ

misbehavior ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ともあろうもの[, tomoaroumono] (exp) of all people (expression showing surprise at a high standing person's misbehavior)
心得違い[こころえちがい, kokoroechigai] (n) imprudence; misbehavior; misbehaviour; misunderstanding

misbehavior ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พฤติกรรมไม่เหมาะสม[n. exp.] (phreuttikam) EN: misconduct ; improper conduct ; misbehaviour ; misbehavior (Am.) FR: comportement inapproprié [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misbehavior
Back to top