ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mumble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mumble*, -mumble-

mumble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mumble (vi.) พูดพึมพำ See also: พูดอู้อี้, พูดไม่ชัด Syn. mutter, murmur Ops. articulate
mumble (n.) คำพูดอู้อี้ See also: การพูดพึมพำ, การพูดไม่ชัด Syn. mutter, murmur
mumbler (n.) ผู้พูดพึมพำ See also: ผู้พูดไม่ชัด
English-Thai: HOPE Dictionary
mumble(มัม'เบิล) vi. พูดพึมพำ,พูดไม่ชัด vt. พูดพึมพำ,อ้ำอึ้งอยู่ในปาก. n. เสียงพึมพำ,เสียงพูดที่ไม่ชัด,คำพูดอู้อี้., See also: mumbler n. mumblingly adv., Syn. murmur ###A. speak up
English-Thai: Nontri Dictionary
mumble(vi,vt) บ่นพึมพำ,พูดอู้อี้,พูดไม่ชัด,อ้ำอึ้ง,เคี้ยวเอื้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้อมแกล้ม (v.) mumble See also: speak indistinctively, speak evasively Syn. อ้อมแอ้ม, กะล่อมกะแล่ม
พึมๆ พำๆ (v.) mumble See also: mutter, murmur Syn. งึมงำ
พึมพำ (v.) mumble See also: mutter, murmur Syn. งึมงำ, พึมๆ พำๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If they try to search the vehicle, wake up and mumble something about having to go to the bathroom.ทำเป็นตื่นแล้วขอไปห้องน้ำ
When you healed Arthur, I heard you mumble some words.ตอนท่านรักษาอาร์เธอร์ ข้าได้ยินท่านท่องอะไรบางอย่าง
Oh, I'm sure Figgins will just mumble something nervously and then pretend to take a phone call.ฉันแน่ใจว่า เขาคงได้แค่อ้ำอึ้ง
You can't just mumble nonsense.เธอพึมพำไร้สาระไม่ได้
Mumble, mumble. You're a wonderful conversational companion.ฮืม ฮืมม เธอเป็นคนดี เป็นเพื่อนคุยที่ดี
[MUMBLES INDISTINCTLY][MUMBLES INDISTINCTLY]
Once again, you shouldn't mumble. It's starting to bum me out.เอาอีกแล้วอย่าพูดงึมงึมซิ ทำให้โมโหนะ
Now,slow down. (mumbles)เดี๋ยวๆ ช้าๆหน่อย (พึมพำ)
Confidential informant... and mumbler.แม่ผม.. - แหล่งข่าวลับ แถมยังพูดฟังไม่รู้เรื่องอีก
mumbles... and right then. would that be very specific thats what I said and he looked up. reallyพึมพำ เอาล่ะ มันจะเจาะจงมากไหม นั่นเป็ณสิ่งที่ผมพูด ดูเอาว่าจริงไหม
ONE TWO: Mumbles, I'll make it worth your while.มัมเบิ้ล ฉันจะทำให้คุ้มเวลานายเลย
Mumbles, there is something about Bob that I don't think you know.มัมเบิ้ล ... มีบางอย่างที่นายไม่รู้เกี่ยวกับบ็อบ

mumble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吞吞吐吐[tūn tūn tǔ tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ ㄊㄨˇ, 吞吞吐吐] to hum and haw (成语 saw); to mumble as if hiding sth; to speak and break off, then start again; to hold sth back
[nán, ㄋㄢˊ, 喃] mumble in repetition
[nán, ㄋㄢˊ, 諵] mumble in repetition

mumble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence)
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something
口ごもる(P);口籠もる;口篭る;口籠る[くちごもる, kuchigomoru] (v5r,vi) to hesitate to say; to mumble; to hem and haw; to falter; (P)

mumble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กล้อมแกล้ม[v.] (klǿmklaem) EN: speak evasively ; speak enough to get by ; mumble ; speak indistincly FR:
อ้อมแอ้ม[v.] (ǿm-aem) EN: mutter ; mumble ; equivocate FR: marmonner
พึมพำ[v.] (pheumpham) EN: mumble ; mutter ; murmur ; grumble ; complain FR: marmonner ; ronchonner
อุบอิบ[v.] (up-ip) EN: mumble ; talk equivocally FR: balbutier ; bredouiller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mumble
Back to top