ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

warmongering

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *warmongering*, -warmongering-

warmongering ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
warmongering (n.) ความต้องการให้เกิดสงคราม Syn. aggression, assult, invasion
English-Thai: HOPE Dictionary
warmongering(วอร์'มังเกอะริง) n. การค้าสงคราม,ความกระหายสงคราม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you still hate warmongering as much as ever?{\cHFFFFFF}คุณยังเกลียดกระหาย มากที่สุดเท่าที่เคย?
What's warmongering got to do with Freedom Road?{\cHFFFFFF}สิ่งที่กระหายก็มี จะทำอย่างไรกับถนนอิสรภาพ?
Well, American aggression, warmongering, tanks that Wall Street sells.{\cHFFFFFF}ดีอเมริกันก้าวร้าว {\cHFFFFFF}กระหาย, {\cHFFFFFF}รถถังที่วอลล์สตรีทขาย

warmongering ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
戦争挑発[せんそうちょうはつ, sensouchouhatsu] (n) aggression; warmongering

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า warmongering
Back to top