ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-warmongering-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น warmongering, *warmongering*,

-warmongering- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you still hate warmongering as much as ever?{\cHFFFFFF}คุณยังเกลียดกระหาย มากที่สุดเท่าที่เคย?
What's warmongering got to do with Freedom Road?{\cHFFFFFF}สิ่งที่กระหายก็มี จะทำอย่างไรกับถนนอิสรภาพ?

-warmongering- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
戦争挑発[せんそうちょうはつ, sensouchouhatsu] (n) aggression; warmongering

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -warmongering-
Back to top