ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nineteenth-century

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nineteenth-century*, -nineteenth-century-

nineteenth-century ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nineteenth-century (adj.) เกี่ยวกับยุคพระนางวิคตอเรีย (ช่วงค.ศ 1837-1901) Syn. Victorian

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nineteenth-century
Back to top