ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shaking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shaking*, -shaking-

shaking ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟะฟั่น (adj.) shaking See also: vibrating Syn. สั่น
ยวบๆ (adv.) shaking horizontally Syn. ยุบ, ไหว

shaking ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
翻天覆地[fān tiān fù dì, ㄈㄢ ㄊㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄉㄧˋ, 翻天覆地] world-shaking; drastic turn-about
惊天动地[jīng tiān dòng dì, ㄐㄧㄥ ㄊㄧㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧˋ, 惊天动地 / 驚天動地] world-shaking (成语 saw)

shaking ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐらっと[, guratto] (adv) (on-mim) shaking violently
ぐらり[, gurari] (adv-to,adv) shaking violently
ぷるん;プルン[, purun ; purun] (n,adj-f,vs) (on-mim) (See ぷるんぷるん) shaking like a jelly; jellylike
ぷるんぷるん;プルンプルン[, purunpurun ; purunpurun] (n,adj-f,vs) (on-mim) (See ぷるん) shaking like a jelly; jellylike
嫌々;嫌嫌;厭厭;厭々[いやいや, iyaiya] (adv,n) (uk) unwillingly; grudgingly; shaking head in refusal (to children)
振り出し(P);振出し;振出;振り出[ふりだし, furidashi] (n) (1) shaking out; (2) throw (of dice); toss; (3) drawing; issuing; draft; draught; (4) starting point; beginning; outset; (5) (abbr) (See 振り出し薬) infusion; (P)
揺さぶり[ゆさぶり, yusaburi] (n) shaking; shaking up (one's adversary); (P)
貧乏揺すり;貧乏ゆすり[びんぼうゆすり, binbouyusuri] (n,vs) shaking or tapping (usu. one's foot) unconsciously; fidgeting (esp. of the legs)
ぶるぶる(P);ブルブル[, buruburu (P); buruburu] (adv,n,vs) (on-mim) shivering with cold or fear; shaking; trembling; (P)
動天[どうてん, douten] (n) heaven-shaking event; earth-shattering occurrence
動揺[どうよう, douyou] (n,vs) disturbance; unrest; shaking; trembling; pitching; rolling; oscillation; agitation; excitement; commotion; (P)
振り出す[ふりだす, furidasu] (v5s,vt) to shake and give; to start shaking; to shake out; to write (draw on) a check (cheque)
痛め付ける;痛めつける[いためつける, itametsukeru] (v1,vt) to rebuke; to taunt; to give a good shaking; to knock about; to torment; to punish
震い[ふるい, furui] (n) shaking; ague; trembling; shivering
驚天動地[きょうてんどうち, kyoutendouchi] (n,adj-no) astounding; startling; world-shaking; amazing; earth-shattering
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハンドシェーキング[はんどしえーきんぐ, handoshie-kingu] handshaking

shaking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัมป-[pref.] (kampa-) EN: shaking FR:
กัมปน-[pref.] (kampana-) EN: shaking FR:
เครือ[adj.] (khreūa) EN: shaking ; shaky ; trembling ; hoarse ; tremulous FR:
กระตุกกระติก[adj.] (kratukkrati) EN: shaking ; swinging ; swaying FR:
งันงก[adj.] (ngan-ngok) EN: trembling ; shaking ; quivering ; shivering ; shuddering FR:
งก[adj.] (ngok) EN: shaking ; trembling ; tremulous FR: tremblant
สั่นริก ๆ = สั่นริกๆ[X] (san rik-rik) EN: vibrating ; shaking ; beating fast ; shivering ; trembling FR:
ยะยาน[adj.] (yayān) EN: shaking FR:
ยวบ[adj.] (yūap) EN: tottering ; shaking ; swaying ; flickering ; soft FR: branlant ; instable ; tremblant ; peu solide ; fragile
ยวบ ๆ = ยวบๆ[adv.] (yūap-yūap) EN: shaking horizontally FR:
จัก ๆ[adv.] (jak-jak) EN: tremblingly ; shiveringly ; quiveringly ; shakingly ; tremulously ; shudderingly FR:
ข่าวบันลือโลก[n. exp.] (khāo banleū) EN: earthshaking news FR:

shaking ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quittierungsbetrieb {m}hand-shaking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shaking
Back to top