ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proceeds

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proceeds*, -proceeds-

proceeds ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proceeds (n.) รายได้ Syn. interest, gain
English-Thai: HOPE Dictionary
proceeds(โพร'ซีดซ) n. รายได้,ผลกำไร,ผลที่เกิดขึ้น, Syn. income,return
English-Thai: Nontri Dictionary
proceeds(n) ผลลัพธ์,ผลกำไร,เงินรายได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
proceedsจำนวนเงินประกันภัยที่จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
proceeds of crimeทรัพย์สินที่เป็นผลได้จากการกระทำความผิด [การทูต]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A portion of the proceeds from the sale of this garment would be donated to various children's charities.รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายเสื้อผ้าชิ้นนี้ จะบริจาคให้องค์กรการกุศลเกี่ยวกับเด็ก
We'll finish it... and donate the proceeds to his wife and kids.We'll finish it... and donate the proceeds to his wife and kids.
The proceeds will all go to children with heart disorders and... I'll make sure to buy you.รายได้จากงานนี้ จะนำไปบริจาคให้แก่เด็กที่เป็นโรคหัวใจและ... ฉันจะซื้อคุณให้ได้
AND THE PROCEEDS WERE GIVEN TO CHARITY.และเงินที่ประมูลถูกมอบให้กับมูลนิธิทั้งหมด
The proceeds and the piss-offs are both yours to deal with.เงินที่ได้และพวกที่โกรธคุณ ทั้งสองเรื่องคุณต้องรับมือเอง
Were he proceeds to buy me... the most awful dinner I've ever had.และเค้าก็ต่อด้วยการ/Nเลี้ยงข้าวมื้อที่แย่ที่สุดที่ชั้นเคยทาน
Logan: all proceeds are going to the school's athletic departmentทุกกระบวนการกำลังเดินหน้า ที่ฝ่ายกีฬาของโรงเรียน
Now, since Olivia is giving her cut of the proceeds to injured manatees,โอลิเวีย บริจาครายได้ของเธอ ให้มูลนิธิสัตว์
All proceeds benefit the annual founder's day celebration.รายได้ทั้งหมดจากงานมอบให้งานฉลองวันผู้ก่อตั้ง
And we're going to charge admission and use the proceeds to help pay for transportation to nationals in New York.และพวกเราจะเก็บค่าเข้าชม เพื่อนำไปช่วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในการแข่งระดับ ประเทศในนิวยอร์ก
The proceeds of the sales will go to feed the nation's children in poverty, so we ask for your generous interest.ต่อไปจะเป็นการประมูล ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะบริจาคให้กับมูลนิธิเด็ก ทางเราหวังว่าจะมีผู้ที่ใจบุญเยอะๆนะค่ะ
So I'm setting up a kissing booth for a dollar a smooch... and donating the proceeds to Glee Club to help us...หนึงจูบหนึ่งดอลลาร์ และเงินทั้งหมด จะบริจาคให้ชมรม เพื่อช่วยเรา... อย่ามาพยายาม ว่านายจะมาช่วยชมรมเลย

proceeds ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロシーズ[, puroshi-zu] (n) proceeds
手取金;手取り金[てどりきん, tedorikin] (n) net proceeds (e.g. after an offering of securities)
神田[しんでん;かみた, shinden ; kamita] (n) (arch) field affiliated with a shrine (the tax-exempt proceeds of its harvest going to pay for shrine operations)
総売り上げ;総売上[そううりあげ, souuriage] (n) total sales; total proceeds
収益[しゅうえき, shuueki] (n) earnings; proceeds; returns; revenue; (P)
収益金[しゅうえききん, shuuekikin] (n) proceeds; earnings
売り上げ(P);売上げ(P);売上;売り上[うりあげ, uriage] (n) amount sold; sales; proceeds; takings; (P)
売上金[うりあげきん, uriagekin] (n) proceeds; (P)
売上高(P);売り上げ高[うりあげだか, uriagedaka] (n) sales; amount sold; proceeds; (P)

proceeds ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เงินรายได้[n. exp.] (ngoen rāidā) EN: revenue ; income ; proceeds ; profits ; returns FR: revenu [m]
เงินรายรับ[n. exp.] (ngoen rāira) EN: proceeds FR:
เงินที่ได้รับ[n. exp.] (ngoen thī d) EN: proceeds FR:
รายได้[n.] (rāidāi) EN: income ; revenue ; receipts ; turnover ; earnings ; proceeds FR: revenu [m] ; produit [m] ; chiffre d'affaires [m] ; gain [m] ; rentrée d'argent [f]
รายได้จากการขาย[n. exp.] (rāidāi jāk ) EN: proceeds of sale FR:

proceeds ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesamtertrag {m}total proceeds

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proceeds
Back to top