ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-vacation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vacation, *vacation*,

-vacation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She has invited me to spend the Christmas vacation with herเธอได้เชิญฉันให้มาเที่ยววันหยุดคริสต์มาสต์ด้วยกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's his first real vacation in six years, Max. Take it easy.นี่เป็นพักร้อนจริง ๆ ของเขา ในรอบ 6 ปี ใจเย็น ๆ ก่อนดีกว่า แม็กซ์
That summer vacation in 1999 opened up a whole new world for meนี่คือวันหยุดในฤดูร้อนในปี 1999 เปิดโลกใหม่สำหรับฉันซะ!
It still lives in my memory that summer vacation as if it were only yesterdayมันยังอยู่ในความทรงจำในพักร้อนนี้ เหมือนว่ามันเป็นเพียงแค่เมื่อวาน
SUMMER VACATION 1999วันหยุดในฤดูร้อนในปี 1999
Any room. It's vacation time...ห้องไหนก็ได้ มันเป็นช่วงวันหยุด...
It's vacation time. Only three students are left in the dormมันคือช่วงวันหยุด เหลือนักเรียนแค่สามคนในหอ
I wished this vacation would last foreverวันหยุดนี้ผมปรารถนาจะให้มันผ่านไป
That summer vacation in 1999นั่นคือวันหยุดในฤดูร้อน ณ ปี ค.ศ.1999
Besides, I'm going on vacation at the end of the week.นอกจากว่า ผมจะไปทำตอนปลายอาทิตย์เลย
Look, I spent my vacation money. My husband's and mine.ฉันเอาเงินสำหรับเที่ยวพักร้อนไปใช้
So spend your money on your vacation and don't worry about jokes.เอาเงินไปเที่ยว แล้วลืมเรื่องมุขซะ
A very, very... pleasant vacation house. I like it's, uh, severity.บ้านวันหยุดที่น่ารื่นรมย์ ผมชอบมันเป็นเอ่อความรุนแรง

-vacation- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暑期[shǔ qī, ㄕㄨˇ ㄑㄧ, 暑期] summer vacation time

-vacation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バケーション[, bake-shon] (n) vacation
事始め[ことはじめ, kotohajime] (n) (1) taking up a new line of work; the beginning of things; (2) starting the preparations for New Year's festivities (December 8 in Tokyo, December 13 in Kyoto); (3) (See 仕事始め) resuming work after the New Year's vacation
仕初め;仕初;為初め;為初[しぞめ, shizome] (n) (1) (See 手始め) outset; beginning; starting (things); (2) (See 仕事始め) resuming work after the New Year's vacation
夏季休暇[かききゅうか, kakikyuuka] (n) summer vacation
年休[ねんきゅう, nenkyuu] (n) yearly paid vacation (holiday)
御土産話;お土産話[おみやげばなし, omiyagebanashi] (n) (See お土産) trip story; vacation story
海外旅行[かいがいりょこう, kaigairyokou] (n) vacation abroad

-vacation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การลาหยุดพัก[X] (kān lā yut ) EN: vacation FR: temps libre [m] ; vacances [fpl]
การเที่ยวพักผ่อน[n.] (kān thīo ph) EN: vacation FR: vacances [fpl]
ลาพักร้อน[v. exp.] (lā phakrøn) EN: leave on vacation FR: partir en congé
พัก[v.] (phak) EN: rest ; relax ; take a break ; take a rest ; take a vacation ; have a break ; stop FR: se reposer ; prendre un peu de repos ; s'arrêter ; faire relâche
พักร้อน[v.] (phakrøn) EN: have a vacation FR: partir en vacances ; prendre des vacances ; passer l'été ; estiver (r.)
ปิดเทอม[n.] (pit thoēm) EN: end of semester ; term ending ; school holidays ; school vacation ; school break FR: fin de semestre [f] ; vacances scolaires [fpl]
ระหว่างหยุดเทอม[xp] (rawāng yut ) EN: during the vacation FR: en vacances ; durant les vacances
ตากอากาศ[v.] (tāk-ākāt) EN: have a holiday ; vacate ; take vacation ; have a holiday ; go to summer resort ; go away for summer holidays FR: prendre des vacances ; partir en villégiature
เที่ยวพักผ่อน[n. exp.] (thīo phakph) EN: vacation FR:
วันหยุด[n. exp.] (wan yut) EN: holiday ; public holiday ; day off ; vacation ; time off ; break ; vacation (Am.) FR: congé [m] ; jour de congé [m] ; jour férié [m] ; vacances [fpl]
เวลาหยุดพัก[n.] (wēlā yut ph) EN: vacation FR: temps libre [m] ; vacances [fpl]
หยุดเทอม[n. exp.] (yut thoēm) EN: school vacation FR: vacances scolaires

-vacation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuerurlaub {m}adventure holiday; adventure vacation
Ferientag {m}day of one's holidays [Br.]; day of one's vacation [Am.]
Ferienwohnung {f}holiday flat [Br.]; vacation apartment [Am.]
Sommerferien {pl}summer holidays; summer vacation [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -vacation-
Back to top