ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vacationeer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vacationeer*, -vacationeer-

vacationeer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vacationeer (n.) ผู้ลาพักผ่อน
vacationeer (n.) ผู้ลาพักผ่อน Syn. vacationer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vacationeer
Back to top