ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vacationing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vacationing*, -vacationing-

vacationing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vacationing (n.) ช่วงลาพักผ่อน See also: ช่วงลาพักร้อน Syn. holiday

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vacationing
Back to top