ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unlearned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unlearned*, -unlearned-

unlearned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unlearned (adj.) ที่ไม่มีการศึกษา Syn. not educated, ignorant, illiterate Ops. knowledgeable
unlearned (adj.) ที่ไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ Syn. unskilled Ops. skillful
English-Thai: HOPE Dictionary
unlearned(อันเลิร์น'ทิด) adj. ไม่รู้,ไม่มีการศึกษา,ไม่ได้เรียนมา,ไม่สนใจ,ไม่คงแก่เรียน., See also: unlearnedly adv., Syn. uneducated
English-Thai: Nontri Dictionary
unlearned(adj) เขลา,ไร้การศึกษา

unlearned ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
野巫[やぶ, yabu] (n) (1) rural female shaman; (2) (See 藪・やぶ・2) unlearned Zen practitioner
不学[ふがく, fugaku] (adj-na) unlearned; uneducated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unlearned
Back to top