ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unfix

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unfix*, -unfix-

unfix ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unfix (vt.) ปลด See also: ทำให้หลวม, แก้ให้หลวม, คลายออก Syn. unfasten, detach, loosen, disengage Ops. fasten
unfix (vt.) ทำให้ไม่แน่นอน See also: ทำให้ไม่มั่นคง, ทำให้สั่นคลอน Syn. unsettle Ops. settle
English-Thai: HOPE Dictionary
unfix(อันฟิคซฺ') vt. ปลด,ปล่อย,แก้,ถอด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เจาะจง (v.) unfixed See also: non-specify, non-appoint, not particular, not specific Ops. เจาะจง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, how you gonna unfix a dead Schmidt? ! I'm not worried about it!ฉันไม่ได้ห่วงเรื่องนั้น นายมันโคตรเดาง่าย ชมิตดิ์
Can you unfix it?คุณสามารถปลดมันได้หรือไม่
Yeah, I unfixed that.เยี่ยม นายไม่ได้ซ่อมความตายยังไงหรอชมิดท์
These things happen in a marriage, but it isn't unfixable.เรื่องพวกนั้นมันเกิดขึ้นกับชีวิตคู่แต่งงาน มันไม่ใช่เรื่องที่จะไม่สามารถป้องกันได้
Before it becomes something that's unfixable.ก่อนที่มันจะกลายเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้

unfix ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
滑脱[かつだつ, katsudatsu] (adj-na) adaptable; flexible; versatile; unfixed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unfix
Back to top