ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

underplay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *underplay*, -underplay-

underplay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
underplay (vt.) ตีไม่ออก See also: แสดงไม่เต็มท, เล่นไม่เต็มที่ Syn. play down, downplay Ops. overplay, play up
underplay (vi.) ได้ผลไม่เต็มที่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She definitely underplayed the amount of paperwork.ใช่ ผมรู้ เธอมักจะคิดไม่ถึงว่า งานเอกสารมันเยอะขนาดไหน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า underplay
Back to top