ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

underground

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *underground*, -underground-

underground ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
underground (adj.) ที่อยู่ใต้ดิน See also: ที่อยู่ชั้นใต้ดิน Syn. subterranean, subterrestrial, undernearth
underground (adj.) ลับ See also: ที่เป็นความลับ, ที่ซ่อนเร้น Syn. hidden, secret
underground (n.) องค์กรลับ See also: องค์กรใต้ดิน
underground (n.) รถไฟใต้ดิน Syn. subway, tube
underground (adv.) ใต้พื้นดิน Syn. secretly
underground cemetery (n.) หลุมฝังศพใต้ดินที่มีหลายๆ ห้อง
underground resource (n.) ทรัพยากรธรณี
underground room (n.) ห้องใต้ดิน Syn. vault, basement
underground soldier (n.) กองโจร See also: การรบแบบกองโจร Syn. resistance fighter
underground soldier (n.) กองโจร See also: การรบแบบกองโจร Syn. resistance fighter
underground tunnel (n.) อุโมงค์ใต้ดิน
underground water (n.) น้ำใต้ดิน
English-Thai: HOPE Dictionary
underground(อัน'เดอะเกราน์ด') adj. ใต้ดิน,ไม่เปิดเผย,ซ่อนเร้น,n. บริเวณใต้ดิน,องค์การลับ,รถไฟใต้ดิน
English-Thai: Nontri Dictionary
underground(adj) ใต้ดิน,ซ่อนเร้น,เป็นความลับ,ในขั้นทดลอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
underground stem; subterranean stemลำต้นใต้ดิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
underground water; subsurface water; subterranean waterน้ำใต้ดิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Underground constructionการก่อสร้างใต้ดิน [TU Subject Heading]
underground waterน้ำใต้ดิน, น้ำที่อยู่ในช่องว่างในเนื้อหินหรือในชั้นดิน  ซึ่งสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใต้ดิน (adj.) underground See also: subterranean
กรุ (n.) underground hiding place See also: chamber, repository, hiding place Syn. ห้องใต้ดิน, ห้องใต้พระเจดีย์
ห้องใต้พระเจดีย์ (n.) underground hiding place See also: chamber, repository, hiding place Syn. ห้องใต้ดิน
ทรัพยากรธรณี (n.) underground resource See also: mineral resource Syn. ทรัพย์ในดิน
ทรัพย์ในดิน (n.) underground resource See also: mineral resource
อุโมงค์ใต้ดิน (n.) underground tunnel
น้ำบาดาล (n.) underground water
น้ำใต้ดิน (n.) underground water Syn. น้ำบาดาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm rapidly becoming a big underground success in this town.ฉันกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จลับ ๆ
All the precious stones in the world are made here in my underground dominions.เพชร พลอย ทุกชนิดที่มีในโลกนี้ มาจากที่นี่ ในอาณาจักรใต้ดินของข้า
Of those, nearly 40 are concentrated on underground levels 7 and 8.ของเหล่านั้น อยู่มาเกือบ 40 ปี ได้ถูกอัดแน่น ภายในใต้ดินในระดับ 7 และ 8
I n an underground facility?? ในโรงงานใต้ดินใช่มั้ย?
Why, they've got miles and miles of underground tunnels.- แล้วฉันล่ะ? พวกเขามีอุโมงค์ใต้ดินหลายไมล์
We believe this is one of many recent acts of vandalism in the city... ..somehow related to underground boxing clubs.ชัยชนะในการต่อต้านสงครามแห่งอาชญากรรม
You will publicly state there is no underground group or... ..these guys are gonna take your balls.[Dialogue Drowned Out By Noise] บ๊อบ แกจัดการ
Subarctic temperatures will force us underground for a billion years.อุณหภูมิใต้อาร์คติกจะทำให้ เราต้องอยู่ใต้ดินนับพันล้านปี..
It was Henri Langlois, who created the Cinémathèque... and it was because he liked to show movies... instead of letting them rot in some underground vault... to show any movies...เขาคือ อองรี ลองกัวส์ ผู้สร้างโรงหนังซินิม่าเธค และก็เพราะว่า เขารักที่จะฉายหนัง... โดยไม่มีอะไรมาปิดกั้น\ หนังที่สะท้อนทุกแง่มุม...
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย... ...ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง" ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา...
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง"... ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา... ...อาวุธชีวะภาพ
I have no dealings whatsoever with any underground or any American prisoners of war.ฉันไม่มีธุระอะไรจะต้องยุ่งเกี่ยวกับพวกใต้ดิน.. หรือเชลยศึกชาวอเมริกัน..

underground ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地漏[dì lòu, ㄉㄧˋ ㄌㄡˋ, 地漏] drain; underground drainpipe; floor gutter; 25th of 2nd lunar month
地下核爆炸[dì xià hé bào zhà, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, 地下核爆炸] nuclear underground burst; underground nuclear explosion
[suì, ㄙㄨㄟˋ, 隧] subterranean; underground passage
井下[jǐng xià, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄚˋ, 井下] underground in mine
地下核试验[dì xià hé shì yàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄧㄢˋ, 地下核试验 / 地下核試驗] underground nuclear test
地宫[dì gōng, ㄉㄧˋ ㄍㄨㄥ, 地宫 / 地宮] underground palace (as part of imperial tomb)
暗河[àn hé, ㄢˋ ㄏㄜˊ, 暗河] underground river
阴穴[yīn xué, ㄒㄩㄝˊ, 阴穴 / 陰穴] underground cave; vagina; female genitalia (in pornography)
地堡[dì bǎo, ㄉㄧˋ ㄅㄠˇ, 地堡] bunker (underground fortification)
在地下[zài dì xià, ㄗㄞˋ ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ, 在地下] underground
地下[dì xià, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ, 地下] underground; subterranean; covert

underground ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アングラマネー[, anguramane-] (n) (abbr) underground money
アングラ劇場[アングラげきじょう, angura gekijou] (n) underground theater; underground theatre
ヤングラ市場[ヤングラいちば, yangura ichiba] (n) young underground market (the underground economy in goods and services, involving lots of barter and buying and selling of secondhand goods)
伏水[ふくすい, fukusui] (n,vs) water gone underground (to emerge as a spring)
共同溝[きょうどうこう, kyoudoukou] (n) multipurpose underground utility conduit
地下[ちか, chika] (n,adj-no) (1) basement; cellar; underground place; (pref) (2) underground; below ground; (3) secret; under cover; (n) (4) (col) (abbr) underground (railway); subway; metro; (P)
地下化[ちかか, chikaka] (n,vs) burying; underground installation (cables, etc.)
地下線[ちかせん, chikasen] (n) underground wire or cable
地下街[ちかがい, chikagai] (n) underground shopping center; underground shopping centre
壕(P);濠[ごう, gou] (n) (1) (濠 is usu. filled with water, 壕 is usu. dry) moat; fosse; trench; ditch; (2) (壕 only) underground air-raid shelter; dugout; (P)
水脈[すいみゃく, suimyaku] (n) (1) water vein; underground stream of water; (2) (See 澪・みお・1) waterway
潜る[もぐる, moguru] (v5r,vi) to dive (into or under water); to get in; to go underground
黄泉[こうせん;よみ, kousen ; yomi] (n) (1) (こうせん only) underground spring; (2) (See 地獄) Hades; hell; underworld
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地下[ちか, chika] Thai: ใต้ดิน English: underground

underground ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดาล[adj.] (bādān) EN: underground ; subterranean ; groundwater FR: souterrain
ชั้นใต้ดิน[n. exp.] (chan tāidin) EN: underground floor FR: sous-sol [m] ; étage en sous-sol [m]
ดำดิน[v.] (damdin) EN: go underground ; disappear FR:
กรุ[n.] (kru) EN: underground hiding place ; chamber inside a stupa ; repository inside a stupa FR:
น้ำใต้ดิน[n. exp.] (nām tāidin) EN: groundwater ; underground water ; subsurface water FR: eau souterraine [f] ; eaux souterraines [fpl]
เป็นความลับ[adj.] (pen khwāmla) EN: confidential ; secret ; underground FR: confidentiel
รถไฟฟ้าใต้ดิน[n. exp.] (rotfaifā tā) EN: underground railway FR: métro [m]
รถไฟใต้ดิน[n.] (rotfai tāid) EN: underground ; subway train ; subway (Am.) ; tube (Br.) ; metro FR: métro [m] ; métropolitain [m] (vx)
รถรางใต้ดิน[n. exp.] (rotrāng tāi) EN: underground railway FR:
รถใต้ดิน[n.] (rot tāidin) EN: underground ; tube FR: métro [m]
ทรัพย์ในดิน[n. exp.] (sap nai din) EN: underground resource FR:
ทรัพยากรธรณี[n.] (sapphayākøn) EN: underground resource ; mineral resource FR: ressources du sous-sol [fpl] ; ressources minières [fpl]
ทรัพย์ใต้ดิน[n. exp.] (sap tāidin) EN: underground resources ; mineral resources FR: ressources du sous-sol [fpl] ; ressources minières [fpl]
เศรษฐกิจมืด[n. exp.] (sētthakit m) EN: shadow economy ; underground economy FR:
ใต้ดิน[adj.] (tāi din) EN: underground FR: souterrain ; du sous-sol
ทางใต้ดิน[n. exp.] (thāng tāidi) EN: underpass ; underground passage ; tunnel FR: passage souterrain [m] ; tunnel [m]
ธุรกิจใต้ดิน[n. exp.] (thurakit tā) EN: underground economy FR:
อุโมงค์ ; อุมงค์[n.] (umōng ; umo) EN: tunnel ; vault ; underground passage ; excavation FR: tunnel [m] ; souterrain [m]
อุโมงค์ใต้ดิน[n. exp.] (umōng tāi d) EN: underpass ; underground passage FR: passage souterrain [m]

underground ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
U-Bahn {f}underground [Br.]; subway [Am.]; tube (London)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า underground
Back to top