ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*underestimate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น underestimate, -underestimate-

*underestimate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
underestimate (vt.) ประเมินค่าต่ำกว่า See also: ประเมินค่าต่ำไป Syn. miscalculate, misjudge, neglected, trivialize, underrate, undervalue Ops. overestimate
underestimate (n.) การประเมินค่าต่ำไป See also: การดูถูก, การเหยียดหยาม Ops. overestimate
underestimate (vi.) ประเมินค่าต่ำกว่า See also: ประเมินค่าต่ำไป Ops. overestimate
English-Thai: HOPE Dictionary
underestimate(อัน'เดอเอส'ทะเมส) vt.,vi.,n. (การ) ประเมินค่าต่ำไป,ดูเบา,ดูถูก, See also: underestimation n.
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have underestimated youฉันประเมินคุณต่ำไปหน่อย
Don't underestimate themอย่าดูถูกพวกนั้น
It seems everyone underestimates youดูเหมือนทุกคนประเมินคุณต่ำไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I underestimated him.ฉันประเมินค่าเขาต่ำเกินไป
The fact is that you underestimated your competition.อันที่จริง แกประเมินคู่ต่อสู้ต่ำไป
Well, you underestimate yourself.ดีคุณประมาทด้วยตัวคุณเอง
Humanity has underestimated the consequences of computerization.พวกมนุษย์ได้ประเมินผลกระทบ ที่จะเกิดจากคอมพิวเตอร์ต่ำไป
Well, as a matter of fact, I won't, because Wood drastically underestimates the impact of-ความจริงก็คือเพราะวูดประเมิน ผลกระทบของสังคมต่ำไป
Wood drastically underestimates the impact of social distinctions... predicated upon wealth, especially inherited wealth.ลกระทบของชนชั้นในสังคมต่ำ มรดกตกทอด นายได้มา การทำงานในมลรัฐเอสวัสหน้า 98?
No, no. Do not underestimate the Dutch.ไม่ อย่าประมาทพวกดัทช์
Don't underestimate women...อย่าประเมินค่าผู้หญิงต่ำเกินไป...
Never underestimate the power of denial. What the hell do you think you're doing?ไม่เคยเข้าใจถึงพลังของการแหกคอก # มันต้องมีทางออกสักทาง #
Your master underestimated us women.อาจารณ์แก ดูถูกฝีมือผู้หญิง
Do not underestimate the examination ohแล้วมันก็เป็นโอกาสเดียวเท่านั้น
I've never underestimated Kraven's lust for advancement but Viktor believed him and that's all that matters.ฉันจะไม่ดูถูกว่าคราเว่นปราถนาการเลื่อนขั้น แต่วิกเตอร์เชื่อเขา มันสำคัญที่ตรงนั้น

*underestimate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低估[dī gū, ㄉㄧ ㄍㄨ, 低估] underestimate; underrate

*underestimate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
見立てる;見たてる[みたてる, mitateru] (v1,vt) (1) to select; to choose; (2) to diagnose (an illness); to judge; (3) to liken to something else; to regard as something else (e.g. to use another person as a mirror); (4) to see someone off; (5) to look after; to be (someone's) guardian; (6) to underrate; to look down on; to underestimate (someone)
隅に置けない[すみにおけない, suminiokenai] (exp) witty and knowing; not to be underestimated; smooth operator

*underestimate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner ; narguer ; insulter
ดูถูก[v.] (dūthūk) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
ดูถูกดูแคลน[v.] (dūthūkdūkhl) EN: underestimate ; look down on ; disparage ; put down ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner
คาดหน้า[v.] (khātnā) EN: underrate ; underestimate ; look down upon ; show contempt ; hold in contempt ; belittle ; disparage FR: sous-estimer
ประมาทหน้า[v.] (pramātnā) EN: underrate ; affront ; underestimate ; belittle ; disparage ; treat contemptuously FR:
ตีราคาต่ำเกินไป[v. exp.] (tī rākhā ta) EN: put too low a price on sth ; underestimate the value of sth FR: sous-estimer la valeur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *underestimate*
Back to top