ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unstirred

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unstirred*, -unstirred-

unstirred ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unstirred (adj.) ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ See also: ซึ่งไม่ได้รับความกระทบกระเทือน Syn. unmoved, untouched Ops. affected

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unstirred
Back to top