ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

udder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *udder*, -udder-

udder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
udder (n.) เต้านม (ของสัตว์เลี้ยง) See also: เต้านมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม Syn. mammary of cow, sheep, or goat
English-Thai: HOPE Dictionary
udder(อัด'เดอะ) n. ต่อมน้ำนม,เต้านม ของสัตว์เลี้ยง
English-Thai: Nontri Dictionary
udder(n) เต้านมสัตว์,ต่อมน้ำนม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกใจ (v.) shudder See also: tremble Syn. ผวา
สะดุ้ง (v.) shudder See also: tremble Syn. ตกใจ, ผวา
เสียววาบ (v.) shudder with fear See also: be thrilled, feel a sudden pang of fear, be in fear/suspense Syn. เสียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chief, more left rudder!สารวัตร ปรับไปช้ายอีกหน่อย!
Try the left rudder again. More left. Good.ลองเลี้ยวช้ายอีกที ช้ายอีก ดี อีกทีซิ
More left rudder. Put down more flap.หางเสือไปทางซ้ายอีก ลดปีกลงอีก
(SHUDDERING) and you don't have the decency to say why you won't help.และเจ้าไม่มีสิทธิ์จะปฏิเสธในการช่วยชีวิต!
This class teaches you how not to do a shudder-take when you know your patient is going to die.วิชานี้จะสอนให้ไม่ตกใจ... ...เมื่อรู้ว่าคนไข้กำลังจะตาย
Have you ever loved a woman so completely... that the sound of your voice in her ear... could cause her body to shudder and explode with such intense pleasure... that only weeping could bring her full release?คุณเคยรักผู้หญิงหมดหัวใจ จนเสียงของคุณอยู่ในหูเธอ เป็นเหตุให้ร่างกายเธอสั่นสะท้าน
I shudder to recall how once long ago I embraced the same beliefs... how at one time I was, in fact... no different from these intolerant Chinese.ผมสั่นกลัวเมื่อนึกได้ว่า ผมเองก็เคย รู้สึกอย่างเดียวกันนั้นเมื่อนานมาแล้ว ผมเคยเป็นแบบนั้นจริงๆ ไม่ต่างจากที่จีน ไขว่คว้าความเป็นใหญ่
But the ship's too big with too small a rudder.แต่เรือใหญ่เกินกว่าหางเสือกระจิ๋วหลิว
Excuse me, why have the engines stopped? - I felt a shudder.โทษที ทำไมเครื่องยนต์ถึงดับ รู้สึกเหมือนเรือจะสะเทือน
Sometimes a ball will shudder... and then settle back again, Junuh.มีกรณีลูกเขยื้อนเอง แล้วกลับที่เดิมบ่อย
It caused something called mastitis which is a very painful infection of the udders.มันทำให้เกิดโรคเต้านมอักเสบ เป็นการติดเชื้อที่เต้านมที่ทำให้เจ็บปวดมาก
I hope people aren't watching at dinnertime but the pus from the infection of the udders ends up in the milk.ผมหวังว่าคุณไม่ได้ดูเรื่องนี้ตอนกำลังกินอาหาร แต่น้ำหนองจากการติดเชื้อที่เต้า จะไหลปนไปกับน้ำนม

udder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乳房[rǔ fáng, ㄖㄨˇ ㄈㄤˊ, 乳房] breast; udder
[duò, ㄉㄨㄛˋ, 舵] helm; rudder
把舵[bǎ duò, ㄅㄚˇ ㄉㄨㄛˋ, 把舵] hold the rudder; hold (take, be at) the helm; steer
右舵[yòu duò, ㄧㄡˋ ㄉㄨㄛˋ, 右舵] right rudder
不寒而栗[bù hán ér lì, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄦˊ ㄌㄧˋ, 不寒而栗 / 不寒而慄] shiver all over though not cold; tremble with fear; shudder
发抖[fā dǒu, ㄈㄚ ㄉㄡˇ, 发抖 / 發抖] shiver; shudder; tremble; tremulous

udder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
角茄子[つのなす;ツノナス, tsunonasu ; tsunonasu] (n) (uk) nipplefruit; apple of Sodom (Solanum mammosum); titty fruit; cow's udder
ぞくぞく[, zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P)
そそけ立つ[そそけだつ, sosokedatsu] (v5t,vi) (1) to be nappy; to be disheveled (hair); (2) to shudder
ぞっと;ゾッと[, zotto ; zotsu to] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; shudder
ラダー[, rada-] (n) (1) rudder; (2) {comp} ladder (PLC programming paradigm) (programing); (P)
戦き[おののき, ononoki] (n) shudder; shiver; agitation
戦く[おののく, ononoku] (v5k,vi) to shake; to shudder
戦慄[せんりつ, senritsu] (n,vs) shudder; shiver; tremble with fear; horrible; terrible; hair-raising
真魚鰹;鯧[まながつお;マナガツオ, managatsuo ; managatsuo] (n) (uk) butterfish (any fish of family Stromateidae, esp. species Pampus punctatissimus); harvestfish; rudderfish
身震い(P);身振い;身ぶるい[みぶるい, miburui] (n,vs) shivering; trembling; shuddering; (P)
震え上がる[ふるえあがる, furueagaru] (v5r,vi) to tremble violently; to shudder up
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ラダー[らだー, rada-] rudder, ladder (PLC programming paradigm)

udder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เต้า[n.] (tao) EN: woman's breast ; udder FR: mamelle [f] ; sein [m] ; pis [m]
เต้านม[n. exp.] (tao nom) EN: udder FR: téton [m] ; mamelon [m]
หางเสือ[n.] (hāngseūa) EN: helm ; rudder ; tiller FR: gouvernail [m]
ฮัดเดอร์สฟิลด์[TM] (Hatdoēsfil) EN: Huddersfield FR: Huddersfield
จัก ๆ[adv.] (jak-jak) EN: tremblingly ; shiveringly ; quiveringly ; shakingly ; tremulously ; shudderingly FR:
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver ; tremor FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
งันงก[adj.] (ngan-ngok) EN: trembling ; shaking ; quivering ; shivering ; shuddering FR:
งกงัน[v. exp.] (ngok ngan) EN: shudder ; have the shakes FR:
นม[n.] (nom) EN: breast ; bust ; chest ; thorax ; bosom ; udders ; tit (vulg.) FR: mamelle [f] ; poitrine [f] ; sein [m] ; téton [m] (fam.) ; nichon [m] (vulg.) ; lolo [m] (fam.) ; néné [m] (fam.)
สั่น[v.] (san) EN: shake ; tremble ; rock ; shatter ; quake ; shiver ; shudder FR: trembler ; vibrer ; remuer ; agiter
สั่นงก ๆ[v. exp.] (san ngok-ng) EN: tremble ; shake ; quiver ; shudder ; shiver FR:
สั่นระรัว[v. exp.] (san rarūa) EN: vibrate ; shake ; judder ; quiver ; tremble FR:
สั่นสะท้าน[v. exp.] (san sathān) EN: tremble ; shake ; shudder ; shiver FR:

udder ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ruderschaft {m}rudder post

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า udder
Back to top