ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

all-inclusive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *all-inclusive*, -all-inclusive-

all-inclusive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一揽子[yī lǎn zi, ㄧ ㄌㄢˇ ㄗ˙, 一揽子 / 一攬子] all-inclusive; undiscriminating
包罗万象[bāo luó wàn xiàng, ㄅㄠ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, 包罗万象 / 包羅萬象] all-embracing; all-inclusive
无所不包[wú suǒ bù bāo, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄅㄠ, 无所不包 / 無所不包] not excluding anything; all-inclusive

all-inclusive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
総括的[そうかつてき, soukatsuteki] (adj-na) all-inclusive; all-embracing; overall

all-inclusive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบ็ดเสร็จ[adj.] (betset) EN: all-inclusive ; all included ; total ; general ; comprehensive FR: total ; tout compris
คิดเบ็ดเสร็จ[X] (khit betset) EN: all-inclusive ; total price FR:
ครอบคลุม[adj.] (khrøpkhlum) EN: all-inclusive ; exhaustive ; comprehensive ; blanket FR: exhaustif
ราคาเหมา[n. exp.] (rākhā mao) EN: all-inclusive price ; flat price ; flat rate FR:

all-inclusive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Generalversicherung {f}all-inclusive insurance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า all-inclusive
Back to top