ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exciting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exciting*, -exciting-

exciting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exciting (adj.) ที่น่าตื่นเต้น See also: ที่เป็นสาเหตุให้ตื่นเต้น, ที่ทำให้ตื่นเต้น Syn. arousing, stimulating, stirring
English-Thai: HOPE Dictionary
exciting(เอคไซ'ทิง) adj. ซึ่งทำให้ตื่นเต้น,น่าตื่นเต้น,เร้าอารมณ์, Syn. rousing
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exciting causeเหตุเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวือหวา (v.) be exciting See also: beyond expectation, be unexpected
หวือหวา (v.) be exciting See also: beyond expectation, be unexpected
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I thought it was really exciting with lot of actionฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
Did you ever hear of anything so exciting?คุณเคยได้ยินเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆ หรือไม่?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This howling is the most exciting thing I've ever heardซึ่งทำให้เกิดเสียงร้องโหยหวนนี้คือ exciting thing ส่วนมาก ที่ฉัน'ได้เคยได้ยิน
I don't hear any exciting news.ฉัน ไม่ได้ยิน ข่าวที่น่าตื่นเต้น ใด ๆ
I'll bet exciting things happen all the time down there.ฉันว่าเรื่องตื่นเต้นต้องเกิดขึ้น ที่นั่นตลอดเวลาแน่ๆ
You're incapable of exciting me, Steel, except as an anthropological curiosity.ฉันไม่ตื่นเต้นหรอก สตีล ก็แค่ anthropological curiosity
Homer... when you walked into this tent, it was the most exciting moment of my life.ตอนที่คุณเดินเข้ามาในเต็นท์นี้ มันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตฉัน
Yes. Hong Kong is an exciting city.ใช่ ฮ่องกงเป็นเมืองที่น่าตื่นเต้น
He was an exciting guy.เขาเป็นผู้ชายน่าค้นหา
Now, tell me, what is the most exciting thing that ever happened to you?เอาล่ะ ไหนบอกฉันสิว่าสิ่งที่ น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตที่เกิดขึ้นกับคุณคืออะไรคะ
In that case, it isn't really exciting unless you're guilty.ในกรณีนั้น มันคงไม่ตื่นเต้น ถ้าคุณไม่มีความผิด
So stay tuned for more exciting coverage of the opening ceremonies... of the 15th Winter Olympiad from Calgary, Alberta, Canada.เพราะฉะนั้นอย่าไปไหน ตามติดความตื่นเต้นของพิธีเปิด... การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่ 15 จาก คาลการี่ อาลเบอร์ทา ประเทศแคนาดา
The exciting consequences of the game will vanish... only when a player has reached Jumanji and called out its name.""สิ่งระทึกจากเกมจะหายไป เมื่อผู้เล่นไปถึงจูแมนจี้... และเอ่ยชื่อมันออกมา"
It's very exciting from up here.โรเจอร์ มันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก จากที่นี่

exciting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
令人振奋[lìng rén zhèn fèn, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄓㄣˋ ㄈㄣˋ, 令人振奋 / 令人振奮] inspiring; exciting; rousing
使兴奋[shǐ xīng fèn, ㄕˇ ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ, 使兴奋 / 使興奮] exciting; to excite
刺激性[cì jī xìng, ㄘˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ, 刺激性] thrilling; exciting; stimulating; irritating; provocative; pungent; spicy
带劲[dài jìn, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄣˋ, 带劲 / 帶勁] energetic; exciting; of interest
扣人心弦[kòu rén xīn xián, ㄎㄡˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢˊ, 扣人心弦] to excite; to thrill; exciting; thrilling; cliff-hanging
激动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, 激动 / 激動] to excite; to agitate; exciting

exciting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキサイティングゲーム[, ekisaiteinguge-mu] (n) exciting game
もしそれが興奮させなかったら[もしそれがこうふんさせなかったら, moshisoregakoufunsasenakattara] (exp) If it was not exciting
誘因[ゆういん, yuuin] (n) exciting cause; incitement; incentive; (P)
エキサイティング[, ekisaiteingu] (adj-na,n) exciting; (P)
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P)
胸躍る;胸おどる[むねおどる, muneodoru] (adj-f) (1) heart-pounding; exciting; thrilling; heartrending; (v5r) (2) to have one's heart pound; to be thrilled
芸がない;芸が無い[げいがない, geiganai] (exp,adj-i) (See 芸のない) lacking skill; uninspiring; unexciting; dull; unrefined; boring (from being too plain)
芸のない[げいのない, geinonai] (adj-i) (See 芸がない) uninspiring; unexciting; dull; unrefined; uninteresting
豪快[ごうかい, goukai] (adj-na,n) hearty; exciting; stirring; lively; heroic; largehearted; splendid; (P)
躍り[おどり, odori] (n) leaping; jumping; spring; exciting; (P)

exciting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
น่าตื่นเต้น[adj.] (nā teūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled ; spectacular ; impressive ; electric FR: excitant ; troublant
ออกรส[adj.] (økrot) EN: stimulating ; exciting ; delightful FR:
เร้าใจ[adj.] (raojai) EN: exciting ; stimulating FR: excitant
ตื่นเต้น[adj.] (teūnten) EN: exciting ; anxious ; agog FR: excitant ; anxieux
ยวนยี[adj.] (yūanyī) EN: provocative ; exciting FR: provocant

exciting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erregerfrequenz {f} [electr.]excitation frequency; exciting frequency
aufregend {adj} | aufregender | am aufregendstenexciting | more exciting | most exciting
Erregerstrom {m}exciting current
spannend {adj}exciting; thrilling; gripping; suspense-packed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exciting
Back to top