ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

three

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *three*, -three-

three ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
three (n.) จำนวนสาม Syn. triple
three (n.) กลุ่มที่มีจำนวนสาม
three-dimensional (adj.) มี 3 มิติ (กว้าง สูง ลึก)
three-ply (adj.) ที่ประกอบด้วยสามชั้น Syn. triple
three-quarter (adj.) ประกอบด้วย 3 ใน 4 ส่วน
three-way (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นหรือมีสามทาง
threefold (adj.) ประกอบด้วย 3 ส่วน Syn. three, triple
threefold (adj.) สามเท่า
threefold (adv.) เป็นสามเท่า
threepence (n.) เหรียญ 3 เพนนีของอังกฤษ See also: (เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับนิเกิล)
threepenny (adj.) ที่มีมูลค่า 3 เพนนี
threepenny (adj.) มีมูลค่าน้อยมาก (จำนวนเงิน)
threescore (n.) หกสิบ Syn. sixty
threesome (n.) กลุ่มที่มี 3 คน (อัน ชิ้น) Syn. trio, trinity
English-Thai: HOPE Dictionary
three(ธรี) n.,adj. สาม
three-dimensionaladj. มี 3 มิติ (กว้าง,สูงและลึก)
three-dimensional spreadsthree-dimensional spreadsheet ตารางจัดการสามมิติหมายถึง โปรแกรมตารางจัดการสมัยใหม่ ๆ ที่สามารถแสดงตารางต่าง ๆ ซ้อน กันได้เหมือนกับเป็นหน้าหนังสือ ในกรณีเช่นนี้ จะมองดูเหมือนกับว่า มีความหนา ความหนานี้เองคือมิติที่สาม
threefoldadj.,adv. สามเท่า,ประกอบด้วย3ส่วน,สามทบ., Syn. triple
threepence(ธริพ'เพินซฺ,เธรพ'เพินซฺ) n. เหรียญ 3 เพนนี,จำนวนเงิน 3 เพนนี., Syn. thrippence,thruppence
threepenny(ธริพ'พะนี,เธรพ'พะนี,ธรัพ'พะนี) adj. เกี่ยวกับ 3 เพนนี
threescore(ธรี'สคอร์) adj. 60, สามคูณยี่สิบ
English-Thai: Nontri Dictionary
three(adj) สาม
threefold(adj) สามเท่า,สามทบ,สามหน
threescore(adj) หกสิบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
three address-สามเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
three-quarter crown; partial crown; partial veneer crownครอบฟันบางส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
three-way catalytic converter (TWC)เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาสามทาง, แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์สามทาง (ทีดับเบิลยูซี) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Three seals lawกฎหมายตราสามดวง [TU Subject Heading]
Three-dimensional display systemsระบบแสดงผลแบบสามมิติ [TU Subject Heading]
Threefold refugeพระรัตนตรัย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรีทูต (n.) disorder of the three humours of the body, vitiation of the blood, bile, and phlegm See also: in great dander, in jeopardy, hazardous, critical ill, dying, on the verge of death Syn. ตรีโทษ
ตรีภพ (n.) three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless) Syn. ตรีภูมิ, ไตรภพ, ตรีโลก
ตรีภูมิ (n.) three worlds (heaven, earth and hell), three forms of existence (sensual, corporal and formless) Syn. ตรีภพ, ไตรภพ, ตรีโลก
บัญญัติไตรยางศ์ (n.) rule of three in arithmetic
พระรัตนไตร (n.) Buddhist Three Gems (Buddha, His Teachings, Monk) See also: Triple Gem, Three Jewels (Buddha, Law, Order)
ยาม (n.) one of three periods into which the day was traditionally divided
เอราวัณ (n.) the three headed elephant Syn. ไอราพต
แดนไตร (n.) three boundaries of the three worlds Syn. โลกทั้ง 3
โลกทั้ง 3 (n.) three boundaries of the three worlds
ไก่สามอย่าง (n.) recipe of three kinds of food
ไตรรัตน์ (n.) Buddhist Three Gems (Buddha, His Teachings, Monk) See also: Triple Gem, Three Jewels (Buddha, Law, Order) Syn. พระรัตนไตร
ไอราพต (n.) the three headed elephant Syn. เอราวัณ
ไอราวัณ (n.) the three headed elephant Syn. เอราวัณ, ไอราพต
ตรัย (n.) three Syn. ไตร, สาม
ตรี (n.) three See also: third, triple, tri Syn. สาม, ไตร, ตรัย
สาม (n.) three See also: third, triple, tri Syn. ไตร, ตรัย
สาม (n.) three Syn. ไตร
สาม (n.) three See also: triple, tri- Syn. ตรี, ตรัย
ไตร (n.) three See also: triple, tri- Syn. ตรี, ตรัย, สาม
ไตรรงค์ (n.) three colours flag See also: tricolour Syn. ธงไตรรงค์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have three childrenฉันมีลูก 3 คน
I graduated three years agoฉันสำเร็จการศึกษา 3 ปีมาแล้ว
It takes about three hoursมันต้องใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
It took us three hours to go to Hua Hinพวกเราใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมงไปถึงหัวหิน
I've seen it three times this monthฉันได้ดูมันสามครั้งแล้วในเดือนนี้
I go running at least three times a weekฉันออกไปวิ่งอย่างน้อยสามครั้งต่อสัปดาห์
I'm grounded for the next three days, so I can't help youฉันถูกกักบริเวณในสามวันนี้ ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถช่วยเธอได้
Three or four times a yearสามหรือสี่ครั้งต่อปี
Let's divide the cake into threeมาแบ่งเค็กนี้ออกเป็นสามส่วนเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wish I had a young bride of three months waiting for me at home.ผมล่ะหวังว่าจะมีเจ้าสาวหมาดๆ มารอผมอยู่ที่บ้านบ้างจัง
"She's got the three things that really matter in a wife, " everyone said.ทุกคนพูดว่า "หล่อนมีคุณสมบัติทั้ง 3 ประการ สําหรับการเป็นภรรยา"
The wooden barracks where people slept three to a bed.เพิงไม้ที่ทำเอาไว้ เป็นเตียงให้ 3 คนนอน
Two or three cigarettes are bartered for a bowl of soup.บุหรี่สองสามมวน แลกซุปหนึ่งถ้วยได้
One, two, three and so on around the table, if that's OK with you gentlemen.หนึ่งสองสามและอื่น ๆ รอบโต๊ะถ้าที่ตกลงกับคุณสุภาพบุรุษ
I got three garages going to pot. So let's get done and get outta here.ผมมีสามโรงรถไปหม้อ ดังนั้นขอให้ได้ทำและได้รับ outta ที่นี่
I just finished painting an apartment that overlooked an el line. It took three days.ฉันเพิ่งเสร็จสิ้นการวาดภาพพาร์ทเมนท์ที่มองข้ามสายเอ มันต้องใช้เวลาสามวัน
The vote is nine to three in favour of guilty.การออกเสียงลงคะแนนเป็น 9-3 ในความโปรดปรานของความผิด
At three o'clock or so, and he was captured by two detectives in the hallway of his house.00 หรือดังนั้น และเขาก็ถูกจับโดยสองนักสืบในห้องโถงของบ้านของเขา
If he really had killed his father, why would he come back home three hours later?ทำไมเขาจะกลับมาที่บ้านสามชั่วโมงภายหลังได้หรือไม่
Still the same. One, two, three not guilty. Nine guilty.ยังคงเหมือนเดิม หนึ่งสองสามไม่มีความผิด เก้าผิด
My friend, for your three dollars a day, you have to listen to everything.เพื่อนของฉันสามเหรียญของคุณวันคุณต้องฟังทุกอย่าง

three ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朝三暮四[zhāo sān mù sì, ㄓㄠ ㄙㄢ ㄇㄨˋ ㄙˋ, 朝三暮四] lit. say three in the morning but four in the evening (成语 saw); to change sth that is already settled upon; indecisive; to blow hot and cold
三不[sān bù, ㄙㄢ ㄅㄨˋ, 三不] "the three no's" (an example of an abbreviated slogan or catchphrase)
周三径一[zhōu sān jìng yī, ㄓㄡ ㄙㄢ ㄐㄧㄥˋ ㄧ, 周三径一 / 周三徑一] circumference of a circle is proverbially three times its radius
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民权主义 / 民權主義] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state)
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 三国演义 / 三國演義] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao
三字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ, 三字经 / 三字經] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, 三教九流] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.)
三分熟[sān fēn shú, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, 三分熟] cooked three minutes; rare (of steak)
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
三个臭皮匠,合成一个诸葛亮[sān gè chòu pí jiang, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄔㄡˋ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄤ˙, he2 cheng2 yi1 ge4 Zhu1 ge3 Liang4, 三个臭皮匠,合成一个诸葛亮 / 三個臭皮匠,合成一個諸葛亮] lit. three ignorant cobblers add up to a genius (成语 saw); fig. collective wisdom
鼎足之势[dǐng zú zhī shì, ㄉㄧㄥˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄕˋ, 鼎足之势 / 鼎足之勢] competition between three rivals; tripartite confrontation
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 三个代表 / 三個代表] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people
三家村[Sān jiā cūn, ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣ, 三家村] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution
三民主义[sān mín zhǔ yì, ㄙㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 三民主义 / 三民主義] Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people (late 1890s)
东吴[Dōng Wú, ㄉㄨㄥ ˊ, 东吴 / 東吳] Eastern Wu (222-280); the southern state of Wu during the Three Kingdoms period, founded by Sun Quan 孫權|孙权
饱食终日无所用心[bǎo shí zhōng rì wú suǒ yòng xīn, ㄅㄠˇ ㄕˊ ㄓㄨㄥ ㄖˋ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 饱食终日无所用心 / 飽食終日無所用心] eat three square meals a day and do no work; be sated with food and remain idle
梁朝[Liáng cháo, ㄌㄧㄤˊ ㄔㄠˊ, 梁朝] either of two Liang dynasties: 502-557, one of the three Southern Dynasties 南朝, or 907-923, one of the five dynasties 五代 between Tang and Song
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, 三纲五常 / 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信)
三苏[Sān Sū, ㄙㄢ ㄙㄨ, 三苏 / 三蘇] the Three Su father and sons; refers to northern Song literati Su Xun 蘇洵|苏洵, Su Shi 蘇軾|苏轼 and Su Zhe 蘇轍|苏辙
新罗[Xīn luó, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ, 新罗 / 新羅] Silla, one of three Korean kingdoms from 1st century, defeated its rivals Paikche and Koryo by collaborating with Tang around 645, ruled unified Korea 658-935
冰冻三尺,非一日之寒[bīng dòng sān chǐ, ㄅㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄙㄢ ㄔˇ, fei1 yi1 ri4 zhi1 han2, 冰冻三尺,非一日之寒 / 冰凍三尺,非一日之寒] three feet of ice does not form in a single day (成语 saw); Rome wasn't built in a day
三人行,必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, bi4 you3 wo3 shi1, 三人行,必有我师 / 三人行,必有我師] lit. If three walk together, one should be my teacher (成语 saw, from Confucian analects). You have sth to learn from everyone.; also translated as: If three of us walk together, at least one of the other two is good enough to be my teacher.
帽子戏法[mào zi xì fǎ, ㄇㄠˋ ㄗ˙ ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, 帽子戏法 / 帽子戲法] hat trick (when one player scores three goals)
三国志[Sān guó zhì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄓˋ, 三国志 / 三國志] History of the Three Kingdoms, fourth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed by Chen Shou 陳寿|陈寿 in 289 during Jin Dynasty 晋朝, 65 scrolls
三十亿[sān shí yì, ㄙㄢ ㄕˊ ㄧˋ, 三十亿 / 三十億] three billion
三国时代[sān guó shí dài, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄉㄞˋ, 三国时代 / 三國時代] the Three Kingdoms period after the break-up of the Han (220-280)
三皇五帝[sān huáng wǔ dì, ㄙㄢ ㄏㄨㄤˊ ˇ ㄉㄧˋ, 三皇五帝] three sovereigns 三皇 and five emperors 五帝 of myth and legend; the earliest system of Chinese historiography
吴国[Wú guó, ˊ ㄍㄨㄛˊ, 吴国 / 吳國] Wu state (in south China, in different historical periods); Wu state 220-280, founded by Sun Quan 孫權|孙权 the southernmost of the three Kingdoms
家坝水电站[jiā bà shuǐ diàn zhàn, ㄐㄧㄚ ㄅㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, 家坝水电站 / 家壩水電站] hydroelectric power plant of Three Gorges dam
幺并矢[yāo bìng shǐ, ㄧㄠ ㄅㄧㄥˋ ㄕˇ, 幺并矢] idemfactor (expressing a vector as sum of its three orthogonal projections)
三人行,则必有我师[sān rén xíng, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, ze2 bi4 you3 wo3 shi1, 三人行,则必有我师 / 三人行,則必有我師] If three walk together, one of them can teach me sth (Confucius)
中伏[zhōng fú, ㄓㄨㄥ ㄈㄨˊ, 中伏] last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year
三跪九叩[sān guì jiǔ kòu, ㄙㄢ ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄡˇ ㄎㄡˋ, 三跪九叩] to kneel three times and kowtow nine times (formal etiquette on meeting the emperor)
三军[sān jūn, ㄙㄢ ㄐㄩㄣ, 三军 / 三軍] (in former times) upper, middle and lower army; army of right, center and left; (in modern times) the three armed services: Army, Navy and Air Force
民族主义[mín zú zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民族主义 / 民族主義] nationalism; national self-determination; principle of nationalism, the first of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning parity between China and the great powers); racism
新官上任三把火[xīn guān shàng rèn sān bǎ huǒ, ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢ ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄚˇ ㄏㄨㄛˇ, 新官上任三把火] the new boss cracks the whip three times; a new broom sweeps clean; fig. vigorous new policies
其三[qí sān, ㄑㄧˊ ㄙㄢ, 其三] third; number three of the above
季度[jì dù, ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, 季度] period of three month; quarter, used for financial matters, school, publications etc
多音节词[duō yīn jié cí, ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄝˊ ㄘˊ, 多音节词 / 多音節詞] polysyllabic word; Chinese word made up of three or more characters
上下五千年[shàng xià wǔ qiān nián, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ˇ ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ, 上下五千年] popular history of China in three volumes by Cao Yuzhang 曹余章

three ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P)
オナガザメ属[オナガザメぞく, onagazame zoku] (n) Alopias (genus of three extant thresher shark species in the family Alopiidae)
オナガザメ科[オナガザメか, onagazame ka] (n) Alopiidae (family with three species of thresher sharks all within the genus Alopias)
ガロン瓶[ガロンびん, garon bin] (n) gallon bottle; three litre glass bottle used for pharmaceuticals
コケ植物;苔植物[コケしょくぶつ(コケ植物);こけしょくぶつ(苔植物), koke shokubutsu ( koke shokubutsu ); kokeshokubutsu ( koke shokubutsu )] (n) bryophyte (any of three groups of non-vascular land plants, inc. mosses, hornworts and liverworts)
これより三役[これよりさんやく, koreyorisanyaku] (n) final three bouts on the last day of a sumo tournament
スリースポットグラミー;スリー・スポット・グラミー[, suri-supottogurami-; suri-. supotto . gurami-] (n) three spot gourami (Trichogaster trichopterus)
ヤルタ秘密協定[ヤルタひみつきょうてい, yaruta himitsukyoutei] (n) (See ヤルタ会談) The Yalta Agreement (secret American-British-Soviet agreement wherein the Soviets agreed to attack Japan within three months of the German surrender
一の松[いちのまつ, ichinomatsu] (n) closest pine-tree to a noh stage (of the three placed in front of the bridge walkway)
一昨昨日;一昨々日[いっさくさくじつ;さきおとつい;さきおととい, issakusakujitsu ; sakiototsui ; sakiototoi] (n-adv,n-t) two days before yesterday; three days back (ago)
万歳三唱[ばんざいさんしょう, banzaisanshou] (n) (See 万歳・ばんざい) three cheers (lit
三つ巴の戦い;三つどもえの戦い[みつどもえのたたかい, mitsudomoenotatakai] (n) playoff for the tournament win in sumo with three wrestlers participating
三つ巴戦[みつどもえせん, mitsudomoesen] (n) playoff for the tournament win in sumo with three wrestlers participating
三つ指[みつゆび, mitsuyubi] (n) bowing while pressing three fingers of each hand on floor
三の松[さんのまつ, sannomatsu] (n) furthest pine tree from a noh stage (of the three placed in front of the bridge walkway)
三光作戦[さんこうさくせん, sankousakusen] (n) Three Alls Strategy; Three Lights Strategy (Japanese scorched earth policy during the second Sino-Japanese War)
三具足[みつぐそく, mitsugusoku] (n) {Buddh} (See 香炉,華瓶,燭台) three implements for worship (incense burner, flower vase and candle-stand)
三分[さんぷん, sanpun] (vs) to divide into three (parts); to trisect
三原色;三元色(iK)[さんげんしょく, sangenshoku] (n) three primary colors (colours); trichromatic
三叉路;三差路[さんさろ, sansaro] (n) three-forked road; junction of three roads
三唱[さんしょう, sanshou] (n,vs) 3 cheers; singing three times
三国志[さんごくし, sangokushi] (n) Annals of the Three Kingdoms
三国時代[さんごくじだい, sangokujidai] (n) (1) Three Kingdoms period (of Chinese history, 220-280 CE); (2) Three Kingdoms period (of Korean history, 4th-7th centuries CE)
三大疾病[さんだいしっぺい, sandaishippei] (n) three major diseases (cancer, cerebral stroke, acute myocardial infarction)
三寒四温[さんかんしおん, sankanshion] (n) alternation of three cold and four warm days
三尸[さんし, sanshi] (n) (See 庚申待) the three worms (in Taoism, worms that inhabit the human gut and, on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle, ascend to heaven during one's sleep to report on one's wrongdoings)
三徳[さんとく, santoku] (n) three primary virtues
三悪[さんあく;さんなく;さんまく, san'aku ; sannaku ; sanmaku] (n) (1) (abbr) {Buddh} (See 三悪道・さんあくどう) the world of hungry spirits and the world of animals; three evil worlds hell; (2) (さんあく only) three evils (e.g. prostitution, drugs and venereal diseases)
三拝[さんぱい, sanpai] (n) adoration which is performed three times or repeatedly; act of worship which is performed three times or repeatedly
三損友[さんそんゆう, sansonyuu] (n) (arch) (See 三益友) three kinds of bad friends (sycophantic, insincere, and glib)
三族[さんぞく, sanzoku] (n) three types of relatives (e.g, father, children and grandchildren; parents, siblings, wife and children; etc.)
三日ばしか;三日麻疹[みっかばしか, mikkabashika] (n) (col) (See 風疹) rubella; German measles; three day measles
三易[さんえき, san'eki] (n) three methods of Chinese divination (Lian Shan of the Xia period, Gui Cang of the Yin period and Zhou Yi of the Zhou period)
三景;三軽[さんけい, sankei] (n) three famous beauty spots
三枚(P);3枚[さんまい, sanmai] (n) (1) three flat objects (e.g. tickets, pieces of cloth, etc.); (2) filleting (a fish); (P)
三権[さんけん, sanken] (n) the three powers of government (legislative, executive and judicial); (P)
三次[さんじ, sanji] (n) three times; cubic; (P)
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing)
三法印[さんぼういん, sanbouin] (n) Dharma seals; three marks of existence (suffering, impermanence, non-Self)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D
三者通話機能[さんしゃすうわきのう, sanshasuuwakinou] three way calling

three ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่ายสามโมง ; บ่ายสาม[n. exp.] (bāi sām mōn) EN: three o'clock in the afternoon ; three p.m. ; 3:00 p.m. FR: quinze heures ; trois heures de l'après-midi
บัญญัติไตรยางศ์[n.] (banyattraiy) EN: rule of three FR: règle de trois [f]
ชูสามนิ้ว[X] (chū sām niu) EN: three finger salute FR:
แดนไตร[n.] (daēntrai) EN: three boundaries of the three worlds FR:
ด่านเจดีย์สามองค์[n. prop.] (Dān Jēdī Sā) EN: Three Pagodas Pass FR:
จีวร[n. exp.] (jīwøn) EN: robe of a Buddhist monk ; upper robe ; inner robe ; [any of the three garments of the monk] FR: robe des moines bouddhistes [f] ; robe des bonzes [f]
จีวรอธิษฐาน[n. exp.] (jīwøn athit) EN: the determined robes ; the three robes determined for regular personal use FR:
จีวร-[pref.] (jīwønra-) EN: [any of the three garments of the monk] FR:
ไก่สามอย่าง[n.] (kaisāmyāng) EN: three kinds of food ; mixed appetizers FR:
กรรมวาจา[n.] (kammawājā) EN: ordination formula pronounced by the ordinand's teacher ; declaration ; formal words of an act ; text of a formal act ; motion together with one or three proclamations that may follow FR:
ข้างละสาม[X] (khāng la sā) EN: three to a side ; three on each side FR: trois de chaque côté
เขื่อนสามหุบเขา [n. prop.] (Kheūoen Sām) EN: Three Gorges Dam FR:
ค่อน[X] (khøn = khǿn) EN: three quarters ; more than half ; nearly full ; greater part ; most FR: la plus grande partie
กระดานชัย[n.] (kradānchai) EN: the first three games in fantan FR:
กุศลมูล ; กุศลมูล ๓[n.] (kusonlamūn ) EN: root of good action ; kammically wholesome root ; the wholesome roots ; the three roots of good FR:
ไม้หน้าสาม[n. exp.] (māi nā sām) EN: three inch wide timber FR:
มะเรื่องนี้[X] (mareūang nī) EN: three days from today FR:
นักธรรม[n.] (naktham) EN: dharma scholar ; one learned in the Doctrine ; Doctrine-knower ; [one who has passed the examination of any of the three grades of Dhamma study] FR:
ไพ[n.] (phai) EN: phai ; [a coin formerly in use, equivalent to three satangs] FR: phai [m] (ancienne pièce de monnaie équivalant à 3 satangs)
พระไตรปิฎก[n. prop.] (Phratraipid) EN: Pali Buddhist scripture ; Tripitaka (san) ; Tipitaka (pli) ; Buddhist Scriptures ; The Three Baskets ; Pali Tipitaka FR: Canon bouddhique pali [m] ; tipitaka (pli) [m] ; tripitaka (san) [m] ; triple corbeille [f]
ปลาหมอเทศ[n. exp.] (plā møthēt) EN: tilapia ; Mozambique tilapia ; three spotted tilapia ; Oreochromis mossambicus FR: tilapia [m] ; Oreochromis mossambicus
สาม[num.] (sām) EN: three FR: trois
สามก๊ก[n. prop.] (Sām Kok) EN: The Three Kingdoms ; San Kuo Chi FR:
สามเสาหลักของอาเซียน = 3 เสาหลักของอาเซียน ; 3 เสาหลักอาเซียน[n. exp.] (sām sao lak) EN: The three pillars of the ASEAN Community FR:
สามเศียร[n.] (sāmsīen) EN: trick of three cards FR:
สามเท่า[X] (sām thao) EN: triple ; three times as much ; treble FR: triple
สามวันที่แล้ว = 3 วันที่แล้ว[X] (sām wan thī) EN: three days ago ; 3 days ago FR: il y a trois jours ; il y a trois jours
สามวันที่ผ่านมา = 3 วันที่ผ่านมา[X] (sām wan thī) EN: three days ago ; 3 days ago FR: il y a trois jours ; il y a trois jours
สองสาม[adj.] (søng-sām) EN: a few ; two or three FR: quelques ; deux ou trois ; quelques uns
ซอสามสาย[n.] (søsāmsāi) EN: traditional fiddle with three strings ; three-stringed fiddle FR: violon traditionnel à trois cordes [m]
เต[adj. num.] (tē) EN: three FR: trois
ทางสามแพร่ง[n. exp.] (thāng sām p) EN: junction of three roads FR:
ตีสาม[loc.] (tī sām) EN: three o'clock in the morning FR: trois heures (du matin)
ตอง[n.] (tøng) EN: trick of three cards FR: jeu de cartes [m]
ตรัย[adj. num.] (trai) EN: three ; triple ; tri- (pref.) FR: trois ; triple
ไตร[X] (trai) EN: three ; triple ; threefold FR: triple ; trois
ไตรย[adj. num.] (trai) EN: three ; triple ; tri- (pref.) FR: trois ; triple
ไตรจักร[n.] (traijak) EN: Hindu three worlds (heaven, earth, hell) FR:
ไตรจีวร[n.] (traijīwøn) EN: the three garments of a Buddhist monk (robe, sarong, extra robe) ; the three robes of a Bhikkhu ; Triple Robe FR:
ไตรลักษณ์[n.] (trailak) EN: the three characteristics of existence (impermanence, incompleteness and non-self) ; the Three Signs of Being ; the Common Characteristics FR:

three ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bis (in; zu) {prp; +Akkusativ} | bis heute | bis jetzt | bis auf weiteres | bis dahin | bis dahin; bis nachher | von Montag bis Freitag | bis 3 Uhr warten | bis in den Tod | bis wann?until; 'til; till; to | till this day | until now; till now | until further notice; for the time being | by then | until then; till then | from Monday to Friday | to wait until three o'clock | till death | until when; till when
Dreisatz {m}rule of three
null {num} | 0,02 mm - Null Komma null zwei Millimeter | 203004 - zwei, null, drei, null, null, vier (Telefonnummer) | 3:0 - drei zu null | 30-0 - dreißig null (Tennis) | 0:30 Uhr - null Uhr dreißigzero; null; nought; O; nil | 0.02 mm - Nought-point-nought-two millimetres [Br.]; Point-zero-two millimetres [Am.] | two O three double-O four (telephone number) | 3-0 - three-nil | thirty-love | twelve-thirty a.m.
dreiaxial {adj}three-axial
Cayamarcawaldsänger {m} [ornith.]Three-banded Warbler
Dreikammerstein {m}three core block
Kleeblattfibel {f}three lobed brooch
Schock {n}three score; sixty
Vierteljahr {n}three months
Dreifleck-Preußenfisch {m} (Dascyllus trimaculatus) [zool.]orange domino (damsel); three-spot damsel
Dreifleck-Preußenfisch {m} (Dascyllus trimaculatus) [zool.]three-spot damsel; orange domino (damsel)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า three
Back to top