ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tarnish-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tarnish, *tarnish*,

-tarnish- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I shall not tarnish the Iga name.ข้าจะไม่ทำให้ เสียชื่อเสียงของ อิกะ แน่นอน
This may tarnish the image of the national security office, and if that is the case, we will all be found guilty.นี่อาจเป็นภาพที่เสื่อมเสียขององค์กร และถ้าแบบนี้ พวกเราทุกคนจะมีความผิด
But you convinced him that it would tarnish his career.แต่คุณกล่อมเขา มันจะกระทบอาชีพเขา
You really expect me to tarnish the high five for that?คุณจะให้ผมไฮไฟว์กับมุขเสื่อมๆนั่น จริงดิ?
You could have elevated the dunphy name, but instead, you chose to tarnish it, so, congratulations, ladies, you brought this family to a new low.You could have elevated the dunphy name, but instead, you chose to tarnish it, งั้น ยินดีด้วยนะสาวๆ You brought this family to a new low.
He's got some major sponsor on the hook and doesn't want anyone in the pool who might tarnish the team's image.และไม่ต้องการใครก็ตามที่อยู่ในสระ ที่เป็นคนทำให้ภาพลักษณ์ของทีมเสื่อมเสีย
I know how scary a failing grade can be, but this one dead yam won't tarnish your record.ฉันรู้ว่าการได้ F มันน่ากลัวขนาดไหน มันเทศที่ตายแล้วไม่ทำให้ประวัติคุณด่างพร้อย
What will tarnish it is lying to your class, to your teacher, and to me.แต่สิ่งที่จะทำให้มันด่างพร้อย คือการที่คุณโกหกชั้นเรียนของคุณ โกหกครู และโกหกฉัน
If he thinks you shouldn't see in the box, well, you don't want to find something that would tarnish your memories of Mike.ถ้าเขาว่าแม่ไม่ควรจะเห็นอะไรที่อยู่ในกล่อง แม่คงไม่อยากเจออะไรที่ ทำลายความทรงจำดีๆเกี่ยวกับไมค์
I mean, I-I guess it's my job to somehow tarnish you in the eyes of the court, but, uh...ในสายตาของศาล แต่... - ขอผมเช็คโน้ตหน่อย
I'm not gonna tarnish the integrity of the Navy over one crooked sailor.ฉันไม่ gonna ทำให้เสื่อมเสียความสมบูรณ ของกองทัพเรือกว่ากะลาสีคดเคี้ยวหนึ่ง.
I want you to know that the last thing I would do, the very last thing, is tarnish a story I have cherished.ผมแค่อยากให้คุณรู้ว่า นั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมจะทำ สิ่งสุดท้ายจริงๆ

-tarnish- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
位牌を汚す[いはいをけがす, ihaiwokegasu] (exp,v5s) to disgrace one's ancestors; to tarnish the honour of one's ancestors

-tarnish- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปดเปื้อน[v.] (paētpeūoen) EN: sully ; soil ; smear ; be soiled ; be sullied ; smirch ; tarnish ; contaminate ; stain FR:
เปลืองตัว[v. exp.] (pleūang tūa) EN: be injurious to oneself ; smear one's reputation ; tarnish /sully one's reputation ; soil one's hand FR: ternir sa réputation
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: discredit ; tarnish ; damage FR: ternir ; discréditer ; saper (fig.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tarnish-
Back to top