ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

punctual

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *punctual*, -punctual-

punctual ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
punctual (adj.) ตรงเวลา See also: ตามเวลา, ตรงต่อเวลา Syn. prompt, on time, periodic
punctuality (n.) ความตรงเวลา See also: ความฉับไว promptness
punctually (adv.) อย่างตรงเวลา Syn. promptly
English-Thai: HOPE Dictionary
punctual(พังคฺ'ชวล) adj. ตรงต่อเวลา,รักษาเวลา,ตามกำหนด,ถูกต้อง,เป็นแต้ม,เป็นจุด., See also: punctuality n. punctualness n., Syn. on time,prompt
English-Thai: Nontri Dictionary
punctual(adj) ตรงเวลา,ทันกำหนด,ตามกำหนด
punctuality(n) ความตรงเวลา,การรักษาเวลา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรง (adv.) punctually
ตามเวลา (adv.) punctually See also: on time, according to scheduled time Syn. ตรงเวลา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is anything but punctualเขาไม่ตรงต่อเวลาเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My father was a punctual man, beholden to time.พ่อฉันเป็นคนตรงต่อเวลา
I have exactly six days, three hours and between 20 and 30 minutes, depending on how punctual my Repo Man is feeling.ของผมเหลือ 6 วัน 3 ชั่วโมง กับอีก 20 ถึง 30 นาที ขึ้นกับว่าเรโปแมนตรงต่อเวลาแค่ไหน
He has a name. Now he's too punctual for you?เขามีชื่อค่ะ ตรงเวลาพ่อก็ว่าอีกนั่นแหละ
You're a punctual guy. You know the importance of being here right at 6 a. m.คุณเป็นคนตรงเวลา เข้าออฟฟิศหกโมงเช้าตลอด
You know,I was a very punctual person before I met you.คุณก็รู้ ผมเป็นคนตรงต่อเวลา ก่อนคุณจะพบผม
This guy's punctual with a capital P.หมอนี่ตรงต่อเวลาอย่างกับอะไรดี
I've never met a punctual bad guy.ฉันไม่เคยเจอคนร้ายที่ตรงเวลาสักคน
You're very... -Wonderful, magnificent, glorious, punctual!สวย งดงาม มีชื่อเสียง เป็นจุดๆ
That's the Perfect Attendance Award and the Punctuality Award.นี่เป็นรางวัลไม่เคยขาดเรียน และนี่รางวัลตรงต่อเวลา
The Fox doesn't care much for punctuality.หมาป่าไม่สนใจเรื่องการตรงเวลาหรอก
Right on time, Mr. Punctuality.มาตรงเวลาเป๊เลยค่ะ คุณตรงเวลา
Actually, that used to be my nickname, Mr. Punctuality.อันที่จริงแล้ว ผมมีฉายาว่าคุณตรงเวลา

punctual ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正点[zhèng diǎn, ㄓㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, 正点 / 正點] on time; punctual (of train etc)
准时[zhǔn shí, ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ, 准时 / 準時] on time; punctual; on schedule
守时[shǒu shí, ㄕㄡˇ ㄕˊ, 守时 / 守時] punctual

punctual ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.)
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P)
几帳面[きちょうめん, kichoumen] (adj-na,n,vs) methodical; punctual; steady; (P)
正々;正正[せいせい, seisei] (adj-t,adv-to) accurate; exact; punctual; neat
正確[せいかく, seikaku] (adj-na,n) (See 精確) accurate; punctual; exact; authentic; veracious; (P)
正確さ[せいかくさ, seikakusa] (n) accuracy; punctuality; exactness; authenticity; veracity

punctual ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รักษาเวลา[adj.] (raksā wēlā) EN: punctual FR:
ตรงต่อเวลา[adv.] (trong tø wē) EN: on time ; punctual ; accurate FR: ponctuel ; à l'heure
ตรงเวลา[adv.] (trong wēlā) EN: punctual ; on time ; on the dot ; accurate FR: ponctuel ; à l'heure
ตามเวลา[adv.] (tām wēlā) EN: punctually ; on time ; according to scheduled time FR: à l'heure ; selon l'horaire prévu
ตรง[adv.] (trong) EN: exactly ; precisely ; punctually FR: exactement

punctual ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pünktlich {adj} | pünktlicher | am pünktlichstenpunctual | more punctual | most punctual

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า punctual
Back to top