ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sustenance-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sustenance, *sustenance*,

-sustenance- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sir, you have defiled and desecrated the very sustenance of our livelihood!แกทำให้ปัจจัยยังชีพของเราต้องแปดเปื้อนสูญสลาย
We have made the genetic map of this new sustenance available to all.เราได้ทำ cetinants ใช้ได้ทั้งหมด
Brandon the Builder gave all this land south of the Wall to the Night's Watch for their sustenance and support.แบรนผู้สร้าง พระราชทานดินแดน ตอนใต้ของกำแพงให้หน่วยพิทักษ์ เป็นแหล่งหาเลี้ยงชีพ
That's because you've been raised from the dead, as I understand it, it's like drinking vampire blood, so I wouldn't get any real sustenance from you, so... (Sighing)นั่นก็เพราะเธอฟื้นขึ้นมาจากความตาย เท่าที่ฉันเข้าใจ มันก็เหมือนการดื่มเลือดแวมไพร์ ฉันเลยไม่ได้รับสารอาหารจริงๆ จากตัวเธอ ดังนั้น..
Once these vampers have sustenance other than human beings, it is my fervent hope that they will return to being peaceful, law-abiding, tax-paying members of our society.ครั้งหนึ่งที่เหล่าแวมพ์ ได้รับการสนับสนุน มากกว่าที่มนุษย์ ควรได้ ผมมั่นใจแน่ว่า พวกมันต้องได้รับการสนับสนุนอีก

-sustenance- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การยังชีพ[n.] (kān yangchī) EN: sustenance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sustenance-
Back to top