ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intercession

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intercession*, -intercession-

intercession ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intercession (n.) การสวดสั้นๆ See also: การอธิษฐาน Syn. prayer

intercession ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲裁[ちゅうさい, chuusai] (n,vs,adj-no) arbitration; intercession; mediation; (P)
斡旋(P);あっ旋[あっせん, assen] (n,vs) (1) kind offices; services; through the good offices of; influence; (2) intercession; mediation; (P)

intercession ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทักขิณา ; ทักษิณา[n.] (thakkhinā ;) EN: gift ; donation ; dedicatory gift ; intercessional expiatory offering ; donation given to a holy person FR:
ทักขิณา ; ทักษิณา[n.] (thakkhinā ;) EN: gift ; donation ; dedicatory gift ; intercessional expiatory offering ; donation given to a holy person FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intercession
Back to top