ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eye-catching

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eye-catching*, -eye-catching-

eye-catching ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eye-catching (adj.) สะดุดตา See also: ต้องตา, เตะตา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เตะตา (v.) be eye-catching See also: be striking, strike the eyes, be noticeable, be attractive Syn. สะดุดตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just because I let you execute a few eye-catching garnishes that gratify your need to show off, doesn't mean that I can't do them just as well myself.แค่เพียงเพราะฉันให้เธอจัดการพวกเครื่องตกแต่งเค้ก ที่เธอน่าจะพอใจที่ได้โชว์ฝีมือ ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าฉันลงมือเอง ฉันจะทำไม่ได้นะ

eye-catching ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
引人注意[yǐn rén zhù yì, ˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 引人注意] to attract attention; eye-catching; conspicuous
引人注目[yǐn rén zhù mù, ˇ ㄖㄣˊ ㄓㄨˋ ㄇㄨˋ, 引人注目] to attract attention; eye-catching; conspicuous
显眼[xiǎn yǎn, ㄒㄧㄢˇ ㄧㄢˇ, 显眼 / 顯眼] conspicuous; eye-catching; glamorous

eye-catching ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人目を引く[ひとめをひく, hitomewohiku] (exp,v5k) to grab attention; to attract notice; to be eye-catching
歌舞伎者;傾奇者;かぶき者[かぶきもの, kabukimono] (n) dandy; peacock; early-17th-century equivalent of present-day yakuza; Edo-period eccentric who attracted public attention with their eye-catching clothes, peculiar hairstyle, and weird behavior
目玉商品[めだましょうひん, medamashouhin] (n) bargain goods; eye-catching goods; featured product; loss leader; (P)

eye-catching ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สะดุดตา[v.] (saduttā) EN: strike the eyes ; catch the eyes ; be noticeable ; be eye-catching FR: sauter aux yeux
เตะตา[v. exp.] (te tā) EN: be eye-catching FR: taper dans l'oeil
เตะตา[adj.] (te tā) EN: striking ; eye-catching FR: tape-à-l'oeil ; tape-à-l'œil ; tapageur ; voyant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eye-catching
Back to top