ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-steer-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น steer, *steer*,

-steer- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've got to steer clear.คุณได้มีการคัดท้ายชัดเจน
Well, you may want to steer clear of the word "dumped."เธออย่าใช้คำว่าถูกทิ้งเลย
I said I'd steer the peach. Have to steer the peach.ฉันพูดว่าคุมหางเสือ มีหางเสือ
And all I ask is a tall ship and a star to steer her byข้าขอเพียงแค่เรือล่องฟากฟ้า และใช้ดาวในเวหาขับเคลื่อนมัน
I can't steer without Calcifer!มันทรงตัวไม่ได้ ถ้าไม่มีตาลซิเฟอร์
I'm gonna have to ask you to please steer clear of my office...เพราะสถานการณ์ในด้านการงาน ของผมตอนนี้ไม่มั่นคง
Then you said you witnessed the attack so that you could steer everyone, me, the cops, the Lucarelli family... toward that gang in china town.จากนั้นคุณเลยให้ปากคำไปว่าคุณเห็นเหตุการณ์บุกถล่ม ดังนั้นทำให้คุณให้เบาะแสกับทุกๆคน ผมและตำรวจ ครอบครัวของลูคาเรลลี่... ไปยังพวกแก๊งคนจีนย่านไชน่าทาวน์
The point bein', even in the contest between man and steer the issue is not certain.ประเด็นก็คือว่า ขนาดเป็นการต่อสู้กันระหว่างคนกับวัว ..ก็ยังไม่แน่นอนเลย..
Rick is on today and he's a nightmare. So steer clear.ริคคุมงานวันนี้ ฝันร้ายชัดๆ เตรียมรับมือล่ะ
You'll need a motorized wheelchair that you steer with your tongue.สิ่งที่แกต้องการก็มีแต่รถเข็นที่แกต้องเข็นมันเองด้วยลิ้นของแก
How can he steer if you don't know which is which?เขาคงจะคัดท้ายเรือได้หรอก ถ้าคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไร
It's best to steer clear of it.เป็นทางดีที่สุดแล้วที่จะดูแล

-steer- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
操る[あやつる, ayatsuru] (v5r,vt) (1) to manipulate; to operate; to handle; to operate (e.g. a machine); to steer (a ship); (2) to have a good command of (a language); to be fluent in; (3) to operate a puppet; to pull the strings of a puppet; (4) to mastermind; to pull the strings; to control from the shadows; (5) (arch) to play (a musical instrument); (P)
面舵を取る[おもかじをとる, omokajiwotoru] (exp,v5r) to steer to starboard

-steer- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คักฉาก[v. exp.] (khak chāk) EN: steer FR:
คัดฉาก[v.] (khatchāk) EN: steer FR:
คัดหางเสือ[v. exp.] (khat hāngse) EN: steer FR:
คัดจังกูด[v. exp.] (khat jangkū) EN: steer FR:
คัดท้าย[v.] (khatthāi) EN: steer ; helm ; take the tiller FR: gouverner ; diriger un bateau ; prendre la barre
โคขุน[n. exp.] (khō khun) EN: steer FR:
นำทาง[v.] (namthāng) EN: lead ; show the way ; guide ; conduct ; steer FR: guider ; conduire ; montrer le chemin ; piloter
ถือท้าย[v.] (theūthāi) EN: steer ; take the helm FR: prendre les commandes

-steer- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ackermannwinkel {m}Ackerman steer angle
Winkeleffekt {m}ply steer
Lenkdrehmoment {n}torque steer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -steer-
Back to top