ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dumpy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dumpy*, -dumpy-

dumpy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dumpy (adj.) อ้วนเตี้ย See also: ม่อต้อ, เตี้ยล่ำ Syn. stumpy
dumpy (adj.) ม่อต้อ See also: เตี้ยล่ำ Syn. squat
dumpy (adj.) อ้วนเตี้ย See also: ม่อต้อ Syn. chunky
dumpy (adj.) อ้วนเตี้ย See also: ม่อต้อ Syn. stocky, squabby
dumpy (adj.) เตี้ยหนา See also: สั้นหนา, อ้วนเตี้ย, ม่อต้อ Syn. stocky, thickset
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซึ่งเตี้ยล่ำ (adj.) dumpy See also: short and plump, squat, stocky Ops. ซึ่งสูงโปร่ง
ม่อต้อ (adj.) dumpy See also: short and plump, squat, stocky Syn. ซึ่งเตี้ยล่ำ Ops. ซึ่งสูงโปร่ง
ม่อต้อ (v.) be dumpy See also: be short and plump, be squat, be stocky Syn. เตี้ยล่ำ Ops. สูงโปร่ง
เตี้ยล่ำ (v.) be dumpy See also: be short and plump, be squat, be stocky Ops. สูงโปร่ง

dumpy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矮墩墩[ǎi dūn dūn, ㄞˇ ㄉㄨㄣ ㄉㄨㄣ, 矮墩墩] pudgy; dumpy; stumpy

dumpy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ม่อต้อ[v.] (møtø) EN: be dumpy ; be short and plump ; be squat ; be stocky FR:
ม่อต้อ[adj.] (møtø) EN: dumpy ; short and plump ; squat ; stocky ; fat FR: trapu ; râblé
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: rough ; awkward ; ungainly ; unwieldy ; clumsy ; clumsy-looking ; shapeless ; ill-proportioned ; dumpy FR: grossier
เตี้ยล่ำ[adj.] (tīa lam) EN: dumpy FR:

dumpy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
plump {adj} | plumper | am plumpestendumpy | dumpier | dumpiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dumpy
Back to top