ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mutely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mutely*, -mutely-

mutely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mutely (adv.) อย่างไม่ออกเสียง

mutely ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stumm {adv}mutely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mutely
Back to top