ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

search for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *search for*, -search for-

search for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
search for (phrv.) ค้นหา See also: มองหา Syn. look for, quest for
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำเสาะ (v.) search for See also: find, seek Syn. เสาะ, หา, ค้น, สืบ, แสวง
ค้นหา (v.) search for See also: seek for, explore, look through, look for, dig for, find Syn. หา, ตรวจหา, เสาะหา
คัดสรร (v.) search for See also: look through, examine Syn. เลือกสรร, คัดเลือก, ค้นหา
ตรวจหา (v.) search for See also: seek for, explore, look through, look for, dig for, find Syn. หา, เสาะหา
สรรหา (v.) search for See also: look through, examine Syn. เลือกสรร, คัดสรร, คัดเลือก, ค้นหา
สรรหา (v.) search for See also: seek, look for Syn. หา, ค้นหา, แสวงหา
หา (v.) search for See also: seek for, be after, follow, look for, find Syn. ค้นหา, เสาะหา, แสวงหา
เที่ยว (v.) search for See also: scout around, look for
เสาะหา (v.) search for See also: seek for, be after, follow, look for, find Syn. ค้นหา, แสวงหา
ยักย้ายถ่ายเท (v.) search for a remedy See also: look for a solution
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They also search for the last two stones.พวกเขายังค้นหาสองหิน
We interrupt to bring you an update on the search for the missing 12-year-old Ray Brower.เราขอขัดจังหวะด้วยข่าวความคืบหน้า การค้นหา เด็ก 12 ขวบ เรย์ บราวเวอร์ ที่หายไป
Archaeology is the search for fact not truth.โบราณคดี... คือการการค้นคว้า เพื่อหาความจริง...
A complete record of his search for the Holy Grail.บันทึกที่สมบูรณ์ของการคันหาจอกศักดิ์สิทธิ์
The search for the Cup of Christ is the search for the divine in all of us.การคันหาจอกศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู หรือว่าการคันหาศักดิ์สิทธิ์ มีอยู่ในตัวเราทุกคน
Or must I start again for my search for a decent human being?หรือฉันจะต้องเริ่มต้นอีกครั้งสำหรับการค้นหาของฉันสำหรับการเป็นมนุษย์ที่ดี?
You search for signs of passing... for the scent of your prey... and then you hunt them down.คุณค้นหาสัญญาณแห่งความตาย เพื่อตามกลิ่นเหยื่อคุณ แล้วตามล่าเขา
Nothing, as long as your motive is the search for truth.กำไรแม้? ไม่มีอะไรตราบใด ที่แรงจูงใจของคุณ คือการค้นหาความจริง ซึ่ง
We will continue to listen closely to what it has to say as we continue the search for answers and for knowledge that is as old as humanity itself but essential to our people's future.แม้พื้นฐานมากขึ้น เราจะยังคงที่จะรับ ฟังอย่างใกล้ชิด กับสิ่งที่มันจะต้องพูด
If you journey there and search for evil with eyes unclouded... you might find a way to lift the curse.หากคุณมีการเดินทางและค้นหาความชั่วด้วยสายตาขุ่นมัว... คุณอาจพบวิธีที่จะยกคำสาปแช่ง
Once again, we join Hope in the search for her identity.อีกครั้งที่เราหวังในการค้นหา ตัวตนของเธอ
In our search for wealth and for prosperity we created something that's going to destroy us.ในการแสวงหาความมั่งคั่งและความเจริญ เราสร้างสิ่งที่จะหันมาทำลายล้างเรา

search for ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炼字[liàn zì, ㄌㄧㄢˋ ㄗˋ, 炼字 / 煉字] calligraphy practise; to search for the right word
未找到[wèi zhǎo dào, ㄨㄟˋ ㄓㄠˇ ㄉㄠˋ, 未找到] could not find; search for ... produced no results
您是不是要查[nín shì bù shì yāo chá, ㄋㄧㄣˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄧㄠ ㄔㄚˊ, 您是不是要查] Did you mean to search for ..?
史景迁[Shǐ Jǐng qiān, ㄕˇ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧㄢ, 史景迁 / 史景遷] Jonathan D Spence (1936-), distinguished British US historian of China, author of The search for modern China 追尋現代中國|追寻现代中国
你是不是想找[nǐ shì bù shì xiǎng zhǎo, ㄋㄧˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄒㄧㄤˇ ㄓㄠˇ, 你是不是想找] Did you mean to search for...?
搜寻[sōu xún, ㄙㄡ ㄒㄩㄣˊ, 搜寻 / 搜尋] search for; look for
查找[chá zhǎo, ㄔㄚˊ ㄓㄠˇ, 查找] search for

search for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ググる[, gugu ru] (v5r) (sl) to Google (i.e. to search for on the WWW using the Google search engine)
婿選び[むこえらび, mukoerabi] (n) search for a husband for one's daughter
捜索願;捜索願い[そうさくねがい, sousakunegai] (n) request for a police search; application to the police to search for a missing person
言葉狩り[ことばがり, kotobagari] (n) word-hunting; search for and censorship of politically incorrect words
捜し求める;探し求める[さがしもとめる, sagashimotomeru] (v1) to search for; to seek for; to look for
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P)
求める[もとめる, motomeru] (v1,vt) (1) to want; to wish for; (2) to request; to demand; (3) to seek; to search for; to pursue (pleasure); to hunt (a job); (4) (pol) (See 買う・1) to purchase; to buy; (P)

search for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หา[v.] (hā) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find FR: chercher ; rechercher
คัดสรร[v. exp.] (khat san) EN: search for ; look through ; examine ; carefully select FR:
คิดค้นหา[v. exp.] (khit khonhā) EN: search for ; inquire into FR:
คลำ[v.] (khlam) EN: find out ; search for ; probe into FR:
ค้นหา[v.] (khonhā) EN: seek for ; search for ; search ; explore ; look through ; go after ; find ; look for ; dig for ; hunt for ; scout for ; look searchingly for ; monitor ; sift FR: chercher ; explorer ; fouiner ; éplucher
ค้นของ[v. exp.] (khon khøng) EN: look for something ; search for FR:
ขวายขวน[v.] (khwāikhūan) EN: search for ; seek for FR:
มองหา[v. exp.] (møng hā) EN: look for ; search for FR: chercher (qqn) du regard ; chercher des yeux ; chercher ; rechercher
ไซ้[v.] (sai) EN: search for (food) with the bill or snout ; rake FR: chercher de la nourriture avec le bec ou le groin
สรรหา[v.] (sanhā) EN: search for ; look for and select ; select FR: rechercher
แสวงหา[v. exp.] (sawaēng hā) EN: seek for ; search for ; look for ; explore FR: rechercher ; viser ; explorer
สืบ[v.] (seūp) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สืบหา[v. exp.] (seūp hā) EN: seek ; look for ; search for ; try and find out FR: rechercher
สืบค้น[v.] (seūpkhon) EN: search for ; look for ; seek ; retrieve ; investigate FR: rechercher
สืบเสาะ[v.] (seūpsǿ) EN: investigate ; search for ; seek FR:
เที่ยวหา[v. exp.] (thīo hā) EN: go around looking for ; search for FR:
ตรวจหา[v. exp.] (trūat hā) EN: search for FR:
ยักย้ายถ่ายเท[v. exp.] (yakyāi thāi) EN: search for a remedy ; look for a solution FR:

search for ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Talentsuche {f}search for talent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า search for
Back to top