ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

odoriferous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *odoriferous*, -odoriferous-

odoriferous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
odoriferous (adj.) ที่มีกลิ่นหอม Syn. odorous, fragrant Ops. stinking, foul
odoriferously (adv.) โดยมีกลิ่นแรง See also: อย่างมีกลิ่นหอม, อย่างสิ่งกลิ่นฉุน
English-Thai: HOPE Dictionary
odoriferous(โอดะริฟ'เฟอรัส) adj. มีหรือให้กลิ่น (โดยเฉพาะที่เป็นกลิ่นหอม) ., See also: odoriferousness n., Syn. odorous
English-Thai: Nontri Dictionary
odoriferous(adj) มีกลิ่น,ส่งกลิ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
odoriferous๑. กลิ่นหอม๒. มีกลิ่น, ส่งกลิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉุย (adv.) odoriferously Syn. กรุ่น

odoriferous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หอม[adj.] (høm) EN: flagrant ; sweet-scented ; sweet-smelling ; aromatic ; odoriferous ; scented FR: parfumé ; odoriférant (litt.) ; aromatique ; qui sent bon

odoriferous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
duftend {adv}odoriferously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า odoriferous
Back to top