ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*scarce*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scarce, -scarce-

*scarce* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scarce (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่เพียงพอ, หายาก, ไม่ค่อยพบ Syn. infrequent, limited
scarcely (adv.) อย่างขาดแคลน See also: อย่างไม่เพียงพอ, หายาก, ไม่ค่อยพบ, บอบบาง, เกือบจะไม่, แทบจะไม่ Syn. barely, scantily
scarceness (n.) ความขัดสน
English-Thai: HOPE Dictionary
scarce(สแคสฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ -Phr. (make oneself scarce จากไป (โดยเฉพาะอย่างกะทันหัน)) . adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ., See also: scarceness n.
scarcely(สแคสฺ'ลี) adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ,บอบบาง,เกือบจะไม่,แทบจะไม่,ไม่สู้จะ, Syn. just,barely
English-Thai: Nontri Dictionary
scarce(adj) หายาก,ไม่เพียงพอ,ไม่ค่อยมี,ขาดแคลน
scarcely(adv) หายาก,ไม่ใคร่จะ,เกือบจะไม่,แทบจะไม่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลบลี้หนีหน้า (v.) make oneself scarce See also: avoid, keep away from, slink, take to one´s heels, make one´s gateway, show a clean pair of heels Syn. หลบหน้า, หนีหน้า Ops. เผชิญหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, since the boat has been at the bottom of the ocean, I scarcely think that likely.เนื่องจากเรือจมอยู่ใต้ท้องทะเล ผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้
"Generations to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth.""คนรุ่นใหม่ที่เกิดมาจะเชื่อ ได้ยากว่าจะมีคนแบบนี้ ก้าวเดินด้วยเลือดและเนื้อ อยู่บนโลก"
What a goodjoke it will be. I can scarcely write for laughing!มันช่างเป็นตลกที่ดีมากเลย ฉันคงจะเขียนไปหัวเราะไปแน่"
I am scarcely ten pounds a year worse off.พ่อว่าจะเหลือไม่ถึง 10 ปอนด์ต่อปีซะละมั้ง
It taught me to hope, that I had scarcely ever allowed myself to hope before.มันสอนให้ผมมีความหวัง ซึ่งผมเกือบจะไม่ยอมให้ตัวเองหวังมาก่อน
Horrors your classmates can scarcely imagine.เธอมีอดีตอันสุดแสนเลวร้าย เลวร้ายขนาดที่เพื่อน ๆ ของเธอ ไม่สามารถจินตนาการได้
"Mr Darcy is impatient to see his sister and we are scarcely less eager."คุณดาร์ซี่ ต้องการไปหาน้องสาว เราก็อยากไป ไม่แพ้กัน
The first time I saw him, he danced with nobody, though gentlemen were scarce and there was more than one lady without a partner.ครั้งแรกที่ฉันเห็นเขา เขาไม่เต้นรำกับใครเลย แม้ว่าเรากำลังขาดสุภาพบุรุษ และมีสาวๆ หลายคน รอคู่เต้นอยู่
You spoke with my aunt last night and it has taught me to hope as I'd scarcely allowed myself before.คุณพูดกับป้าผมเมื่อคืนนี้ มันทำให้ผมมีความหวังขึ้น ทั้งที่เมื่อก่อนไม่กล้ายอมให้ตัวเองหวัง
I wanted to see if he could make himself scarce tonight.คิดอยุ่ว่าคืนนี้เค้าจะช่วยผมได้มั้ย
Food and water is scarce and we are distributing rations, but they're very meagre.อาหารและน้ำ ขาดแคลน พวกเราปันส่วนอาหารให้แต่พวกเขาก็ยังขาดแคลน
When the soil is less than generous and water becomes scarce, we are able to deploy prodigious efforts to extract from the land enough to live on.เมื่อดินเริ่มเสื่อมโทรม และน้ำเริ่มแห้งผาก พวกเราก็ใช้ความพยายามอย่างมาก ในการเค้นน้ำออกจากดิน

*scarce* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[quē, ㄑㄩㄝ, 缺] deficiency; lack; scarce; vacant post; to run short of
几乎没有[jī hū méi yǒu, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ, 几乎没有 / 幾乎沒有] scarcely; hardly any
枯水[kū shuǐ, ㄎㄨ ㄕㄨㄟˇ, 枯水] scarce water; low water level
紧张[jǐn zhāng, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, 紧张 / 緊張] nervous; keyed up; intense; tense; strained; in short supply; scarce

*scarce* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P)
乏しくなる[とぼしくなる, toboshikunaru] (v5r) to get scarce; to run short
僅少[きんしょう, kinshou] (adj-no,adj-na) (See 僅か) (a) few; (a) little; trifling; insignificant; small (amount); scarce (stocks)
少ない(P);少い(io);尠い;寡い[すくない, sukunai] (adj-i) few; a little; scarce; insufficient; seldom; (P)
希少(P);稀少[きしょう, kishou] (adj-na,n) scarce; rare; (P)
残り少ない;残りすくない[のこりすくない, nokorisukunai] (adj-i) scarce; few remaining
言うまでもない(P);言う迄も無い;言う迄もない[いうまでもない(P);ゆうまでもない, iumademonai (P); yuumademonai] (exp) it goes without saying; there is no need to say so, but of course; it is needless to say; it need scarcely be said; (P)

*scarce* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หายาก [adj.] (hā yāk) EN: rare ; hard to find ; scarce FR: rare ; recherché ; difficile à trouver
เกือบจะไม่[adv.] (keūap ja ma) EN: barely ; hardly ; barely ; scarcely FR:
แล้ง[adj.] (laēng) EN: become scarce FR: se tarir
ผีเสื้อหนอนใบรักเซลล์ขีด[n. exp.] (phīseūa nøn) EN: Scarce Blue Tiger FR:

*scarce* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mangelware {f} | Mangelware seinscarce commodity; scarce goods | to be in short supply; to be scarce; to be rare
Maussegler {m} [ornith.]Scarce Swiftlet
knapp {adv}scarcely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *scarce*
Back to top