ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-satisfactory-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น satisfactory, *satisfactory*,

-satisfactory- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Very satisfactory indeed.อันที่จริงแล้วเป็นที่น่าพอใจมาก
That will take you to the new meeting place where we'll have satisfactory conclusion to this business.ที่จะบอกคุณเกี่ยวกับสถานที่นัดพบใหม่ หลังจากนั้น เราจะสามารถบรรลุข้อตกลงของเราได้อย่างเรียบร้อย
If you provide satisfactory answers to both of these questions in little more than 46 hours from now, you win.ถ้าคุณให้คำตอบที่น่าพอใจ ทั้งสองของคำถามเหล่าน ในน้อยกว่า 46 ชั่วโมง ต่อจากนี้คุณจะชนะ.
If we come to a satisfactory arrangement,ถ้าเราสามารถจัดการเรื่องต่างๆ ได้อย่างลงตัว

-satisfactory- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
御の字[おんのじ, onnoji] (n) most satisfactory

-satisfactory- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าพอใจ [adj.] (nā phøjai) EN: agreeable ; satisfactory ; pleasurable FR: agréable ; plaisant ; satisfaisant
พึงใจ[adj.] (pheungjai) EN: pleased (with) ; satisfied (with) ; content (with) ; satisfactory FR: satisfait
พอใช้ได้[adj.] (phøchaidāi) EN: satisfactory FR: utilisable ; encore bon
อย่างดี[adj.] (yāng dī) EN: good quality ; decent ; satisfactory ; favorable FR: de bonne qualité ; bien fait

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -satisfactory-
Back to top