ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-satisfactorily-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น satisfactorily, *satisfactorily*,

-satisfactorily- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With regard to recent and repeated correspondence, this is to advise that the matter has been very satisfactorily taken in hand, period.ในเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อที่ผ่านมาและทำซ้ำกับ นี้คือการให้คำแนะนำว่าเรื่องนี้ได้รับการ ดำเนินการที่น่าพอใจมากในมือในช่วงเวลา
Dad said if he satisfactorily completes his task, he will let you two date.พ่อบอกว่า ถ้าพ่อชอบผลงานของเขา พ่อก็จะอนุญาติให้เขาคบกับเธอได้

-satisfactorily- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อย่างจุใจ[adv.] (yāng jujai) EN: satisfactorily FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -satisfactorily-
Back to top