ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rotation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rotation, *rotation*,

-rotation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We believe the earth's rotation is slowing due to the solar system alignment with the black hole at the centre of the galaxy.เราเชื่อว่าโลกกำลังหมุนช้าลง ผลมาจากระบบสุริยะวางตัวแนวเดียวกับ หลุมดำที่ใจกลางกาเล็กซี่
We've created a detailed model assuming that the rotation is moving toward a complete stop.เราสร้างแบบจำลอง สมมุติว่าการหมุนของโลกช้าลงไปจนหยุดนิ่ง
Now again, assumming that the alignment will bring the planets rotation to a complete stop.เอาล่ะนะ ทีนี้... เข้าใจตรงกันแล้วนะ\ ว่าทำไมโลกมันหยุดหมุนสนิท
And as the weather systems die down, the seismic activity peaks, when the rotation of the planet stops.ค่อยๆเปลี่ยนแปลงทีละน้อย แผ่นดินไหวระดับสูงสุด เมื่อมันสิ้นสุดลง
The earth's rotation is slowing.การหมุนตัวของโลกช้าลง
Check the shuttle rotation on this STB.เช็ค แล้วควบคุมตรงนี้
Okay,i know this is the first time on a peds rotation with me for some of you.โอเค ฉันคิดว่านี่อาจเป็นครั้งแรกที่คุณได้เปลี่ยนมาอยู่หอผู้ป่วยเด็ก
Telford's still on active rotation with the stones, yeah?เทลฟอร์ดยังคงรอการสับเปลี่ยนของหินอยู่ใช่มั้ย ?
But I did an e.R. Rotation in medical school.แล้วฉันเคยหมุนเวียนไปเรียน การแพทย์ฉุกเฉินตอนเรียนแพทย์
I would estimate a half rotation before it is over.ข้าประมาณการว่าหมุนเวียนกำลัง อีกครึ่งหนึ่งก็จบแล้วครับ
Sir, I've been on desk rotation for almost a year.ท่านครับ, ผมนั่งทำงานมาเกือบปีแล้ว
I'd been on rotation for 36 hours.ผมดูวนไปมา 36 ชั่วโมง

-rotation- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒茬[dǎo chá, ㄉㄠˇ ㄔㄚˊ, 倒茬] rotation of crops
换茬[huàn chá, ㄏㄨㄢˋ ㄔㄚˊ, 换茬 / 換茬] rotation of crops
轮作[lún zuò, ㄌㄨㄣˊ ㄗㄨㄛˋ, 轮作 / 輪作] rotation of crops (to preserve fertility of soil)
[chá, ㄔㄚˊ, 茬] stubble land after crop has been taken; a second crop obtained by rotation of land; an opportunity

-rotation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイック回転[ウイックかいてん, uikku kaiten] (n) {math} Wick rotation
右回り[みぎまわり, migimawari] (n) clockwise rotation; CW; right-handed rotation
旋転[せんてん, senten] (n,vs) revolution; gyration; whirling; rotation
配置転換[はいちてんかん, haichitenkan] (n,vs) reshuffling; job rotation
配転[はいてん, haiten] (n) (abbr) (See 配置転換) reshuffling; job rotation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
右回り[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation
回転[かいてん, kaiten] rotation
文字回転[もじかいてん, mojikaiten] character rotation

-rotation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกนหมุน[n. exp.] (kaēn mun) EN: axis of rotation ; axis of revolution FR: axe de rotation [m]
การเคลื่อนที่แบบหมุน[n. exp.] (kān khleūoe) EN: rotational motion ; rotation FR: mouvement rotationnel [m]
การหมุน[n.] (kān mun) EN: whirl ; turning ; rotation ; spin FR: rotation [f]
การหมุนแกน[n. exp.] (kān mun kaē) EN: rotation of axes FR:
การหมุนเข่า[n. exp.] (kān mun kha) EN: knee rotation FR:
การหมุนของโลก[n. exp.] (kān mun khø) EN: FR: rotation de la Terre [f]
การหมุนศีรษะ[n. exp.] (kān mun sīs) EN: head rotation FR: rotation de la tête [f]
การหมุนเวียน[n.] (kān munwīen) EN: circulation ; rotation FR: circulation [f] ; rotation [f]
การหมุนเวียนงาน[n. exp.] (kān munwīen) EN: job rotation FR:
การปลูกพืชหมุนเวียน[n. exp.] (kān plūk ph) EN: crop rotation FR: culture alternée [f]
การทำไร่หมุนเวียน[n. exp.] (kān tham ra) EN: crop rotation FR:
กรุปการหมุน[n. exp.] (krup kān mu) EN: rotation group FR:
มุมหมุน[n. exp.] (mum mun) EN: rotation angle FR: angle de rotation [m]
พืชหมุนเวียน[n. exp.] (pheūt munwī) EN: rotated crops ; crops used in crop rotation FR:
ทิศทางการหมุน[n. exp.] (thitthāng k) EN: direction of rotation FR: sens de rotation [m]

-rotation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechtsdrehung {f}clockwise rotation
Fruchtwechsel {m} [agro.]crop rotation
Verdrehungsgrad {m}degree of rotation
drehrichtungsunabhängig {adj}independent of the direction of rotation
Drehvektor {m}instantaneous axis of rotation
Momentanpol {m}instantaneous center of rotation
Arbeitsplatzrotation {f}job rotation
Rotationsenergie {f} [phys.]kinetic energy of rotation
Drehachse {f} [math.]rotation axis; axis of rotation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rotation-
Back to top