ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

micro-organism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *micro-organism*, -micro-organism-

micro-organism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุลินทรีย์[n.] (julinsī) EN: microbe ; microorganism FR: microbe [m] ; micro-organisme [m]
จุลชีวัน[n.] (junlachīwan) EN: microbe ; microorganism FR: microbe [m] ; micro-organisme [m]
จุลชีวิน[n.] (junlachīwin) EN: microbe ; microorganism FR: microbe [m] ; micro-organisme [m]
จุลอินทรีย์[n.] (junla-insī) EN: microbe ; microorganism FR: microbe [m] ; micro-organisme [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า micro-organism
Back to top