ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rink

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rink*, -rink-

rink ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rink (n.) ลานเล่นสเก็ตน้ำแข็ง See also: ลานเล่นสเก็ต
rinky-dink (.) ราคาถูก See also: ถูก, ราคาต่ำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
drank (v.) ดื่ม (กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา drink)
shrank (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ shrink
shrank (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ shrink
shrunk (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ shrink
shrunk (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ shrink
shrunken (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ shrink
shrunken (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ shrink
ก๊ง (v.) drink wine See also: drink (alcohol), imbibe Syn. ดื่มเหล้า
กับแกล้ม (n.) food eaten with alcoholic drinks Syn. แกล้ม
การดื่มสุรา (n.) drinking Syn. การดื่มเหล้า
การดื่มเหล้า (n.) drinking Syn. การดื่มสุรา
กินเหล้า (v.) drink See also: imbibe, sink, knock back, swallow, swig, quaff
กินเหล้า (v.) drink See also: swill, guzzle Syn. ดวดเหล้า, เสพสุรา, ซด, ก๊ง, ซัดเหล้า
คนคอแข็ง (n.) heavy drinker
คอทองแดง (n.) drinker See also: imbiber
ซด (v.) drink See also: imbibe Syn. ดื่ม
ซัดน้ำ (v.) sprinkle water See also: splash water
ซัดเหล้า (v.) drink See also: swill, guzzle Syn. ดวดเหล้า, เสพสุรา, ซด, กินเหล้า, ก๊ง
ดวด (v.) drink See also: swill, guzzle Syn. ดวดเหล้า, เสพสุรา, ซด, กินเหล้า, ก๊ง, ซัดเหล้า
ดวดเหล้า (v.) drink See also: swill, guzzle Syn. เสพสุรา, ซด, กินเหล้า, ก๊ง, ซัดเหล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you like something to drink?คุณอยากดื่มอะไรสักหน่อยไหม
You drink too much coffeeคุณดื่มกาแฟมากเกินไปแล้ว
Would you like another drink?คุณอยากได้เครื่องดื่มอย่างอื่นอีกไหม
Time for a drinkถึงเวลาดื่มแล้ว
He always drinks black coffeeเขาดื่มกาแฟดำเสมอ
Anything to drink?ดื่มอะไรสักหน่อยไหม?
Do you want to meet later for a drink?คุณอยากจะมาดื่มด้วยกันทีหลังไหม?
I gave up drinkingฉันเลิกดื่มแล้ว
Let's go get something to drink!ไปหาอะไรดื่มกันเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cashmere stole for ice-skating at Wollman Rink Jacques Torres hot chocolate for window-shopping the holiday displays and the perfect date to the Senior Snowflake Charity Ball.ผ้าพันคอแคชเมียร์สำหรับเล่นไอซ์สเก็ตที่ไวล์แมน โกโกร้อนของชาร์ค ทอร์ สำหรับการเดินดูดิสเพล์ตามห้างต่างๆ
Hey, it's disco night at the Moonlight Roller Rink tonight.เฮ้ มีงานดิสโก้ ที่ Moonlight Roller Rink ใน Glendale คืนนี้
In movies and dramas, you see lovers going to an ice rink to skate in the summer.ในหนังกับละคร, คุณเห็นคู่รักจะมาที่ ลานสเก็ตน้ำแข็งในหน้าร้อน
They have ice rink bumper cars.ที่นั่นมีลานไอซ์เสก็ต กับรถบัมพ์ด้วย
I'd asked some guys to come down here to help me close up the rink for the season.ฉันขอให้ใครบางคน มาที่นี่เพื่อช่วยฉัน เรื่องลานน้ำแข็งสำหรับฤดูกาลนี้
I've gotta get to the rink and hit stuff with a stick...ฉันต้องไปลานสเก็ต และตีลูกด้วยคันไม้...
At captain starfunkle's roller rink and arcade?ลานโรลเลอร์และอาเขตกัปตันสตาร์ฟังเกลค่ำนี้มั้ย
Rink Petroleum Security.หน่วยรักษาความปลอดภัยที่คุณโทรเรียกค่ะ
I eat-a the best and I drink-a champagneฉันกิน ที่ดีที่สุดและฉัน เครื่องดื่มแชมเปญ
I eat-a the fish and I drink-a champagneฉันกินปลาและฉันดื่มแชมเปญ
You must come and have a drink in my suite.เเวะมาดื่มกันที่ห้องสวีทของฉันสิคะ
I wish I had a drink.- ผมอยากจะดื่มสักหน่อย

rink ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饮宴[yǐn yàn, ˇ ㄧㄢˋ, 饮宴 / 飲宴] banquet; dinner; drinking party; feast
[méi, ㄇㄟˊ, 湄] brink; edge
酒量[jiǔ liàng, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˋ, 酒量] capacity for liquor; how much one can drink
[zhòu, ㄓㄡˋ, 绉 / 縐] crepe; wrinkle
不避艰险[bù bì jiān xiǎn, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 不避艰险 / 不避艱險] shrink or flinch from no difficulty or danger; make light of difficulties and dangers
[bēi, ㄅㄟ, 杯] cup; classifier for drinks: glass, cup
杯盘狼藉[bēi pán láng jí, ㄅㄟ ㄆㄢˊ ㄌㄤˊ ㄐㄧˊ, 杯盘狼藉 / 杯盤狼藉] cups and dishes in complete disorder (成语 saw); after a riotous drinking party
恶水[è shuǐ, ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 恶水 / 惡水] dirty water; water that is unfit to drink; slops; treacherous rapids
[chǐ, ㄔˇ, 欼] drink
[shà, ㄕㄚˋ, 歃] drink
酒会[jiǔ huì, ㄐㄧㄡˇ ㄏㄨㄟˋ, 酒会 / 酒會] drinking party; wine reception
[pú, ㄆㄨˊ, 酺] drink heavily; drink in company
[yǐn, ˇ, 饮 / 飲] drink
饮料[yǐn liào, ˇ ㄌㄧㄠˋ, 饮料 / 飲料] drink; beverage
饮水[yǐn shuǐ, ˇ ㄕㄨㄟˇ, 饮水 / 飲水] drinking water
饮用[yǐn yòng, ˇ ㄩㄥˋ, 饮用 / 飲用] drink; drinking or drinkable (water)
饮用水[yǐn yòng shuǐ, ˇ ㄩㄥˋ ㄕㄨㄟˇ, 饮用水 / 飲用水] drinking water; potable water
狂饮暴食[kuáng yǐn bào shí, ㄎㄨㄤˊ ˇ ㄅㄠˋ ㄕˊ, 狂饮暴食 / 狂飲暴食] drunken gluttony (成语 saw); eating and drinking to excess
吃喝玩乐[chī hē wán lè, ㄔ ㄏㄜ ㄨㄢˊ ㄌㄜˋ, 吃喝玩乐 / 吃喝玩樂] eat, drink and be merry (成语 saw); to abandon oneself to a life of pleasure
边缘[biān yuán, ㄅㄧㄢ ㄩㄢˊ, 边缘 / 邊緣] edge; fringe; verge; brink; periphery; marginal; borderline
飘飘然[piāo piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ, 飘飘然 / 飄飄然] elated; light and airy feeling (after a few drinks); smug and conceited; complacent
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 酡] flushed (from drinking)
折皱[zhé zhòu, ㄓㄜˊ ㄓㄡˋ, 折皱 / 摺皺] fold; crease; wrinkle; pucker
吃喝[chī hē, ㄔ ㄏㄜ, 吃喝] food and drink; diet
果子露[guǒ zi lù, ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙ ㄌㄨˋ, 果子露] fruit drink
[liāo, ㄌㄧㄠ, 撩] to lift up (sth hanging down); to raise (hem of skirt); to pull up (sleeve); to sprinkle (water with cupped hands)
三旬九食[sān xún jiǔ shí, ㄙㄢ ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧㄡˇ ㄕˊ, 三旬九食] in thirty days only nine meals (成语 saw); family on the brink of starvation; in dire straights
烈酒[liè jiǔ, ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧㄡˇ, 烈酒] strong alcoholic drink
折耗[shé hào, ㄕㄜˊ ㄏㄠˋ, 折耗] loss of goods; damage to goods; shrinkage
纹缕[wén lǚ, ㄨㄣˊ ㄌㄩˇ, 纹缕 / 紋縷] veined pattern; wrinkles; vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc)
纹路[wén lù, ㄨㄣˊ ㄌㄨˋ, 纹路 / 紋路] veined pattern; wrinkles; vein lines (in marble or fingerprint); grain (in wood etc)
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)
美禄[měi lù, ㄇㄟˇ ㄌㄨˋ, 美禄 / 美祿] Nestlé Milo milk drink (popular in Hong Kong)
加冰[jiā bīng, ㄐㄧㄚ ㄅㄧㄥ, 加冰] on the rocks (a drink)
阿华田[Ā huà tián, ㄚ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄢˊ, 阿华田 / 阿華田] Ovaltine milk drink (popular in Hong Kong)
[lèi, ㄌㄟˋ, 酹] pour out libation; sprinkle
收缩[shōu suō, ㄕㄡ ㄙㄨㄛ, 收缩 / 收縮] pull back; shrink; contract
[èr, ㄦˋ, 衈] the blood of a sacrificial fowl which was sprinkled on doors and vessels
缩水[suō shuǐ, ㄙㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ, 缩水 / 縮水] shrink
[qūn, ㄑㄩㄣ, 逡] shrink from

rink ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップリンク[, appurinku] (n,vs) {comp} uplink
アップリンクID[アップリンクアイディー, appurinkuaidei-] (n) {comp} uplink ID
アップリンクライセンス[, appurinkuraisensu] (n) {comp} uplink license
アルコール漬け;アルコール漬[アルコールづけ, aruko-ru duke] (n) (1) preserving in alcohol; (2) pickling one's liver; drinking incessantly; being a souse
アルコール飲料[アルコールいんりょう, aruko-ru inryou] (n) alcoholic drink; alcoholic beverage
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P)
ウエルカムドリンク[, uerukamudorinku] (n) free drink served to hotel guests upon arrival (from welcome drink)
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] (n) {comp} Object Linking and Embedding; OLE
お冷や;お冷[おひや, ohiya] (n) cold (drinking) water; cold boiled rice
かさかさ鳴る[かさかさなる, kasakasanaru] (v5r) to rustle; to make a rustling sound; to crinkle
ガソリンカー[, gasorinka-] (n) gasoline engine car; petrol engine car
カップ[, kappu] (n) (See コップ・1) cup (drinking vessel, measure, brassiere, prize, etc.); (P)
カフリンクス[, kafurinkusu] (n) cuff links
ガラナ[, garana] (n) (1) guarana (tree); Paullinia cupana; (2) guarana (seed extract as an ingredient used in stamina drinks and foods for restorative and stimulant effect)
カルピス[, karupisu] (n) (1) Calpis (Japanese milk-based soft drink); (2) (col) sperm; semen; cum; (P)
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei
キッチンドリンカー[, kicchindorinka-] (n) kitchen drinker
きなこ餅;きな粉餅;黄な粉餅;黄粉餅[きなこもち, kinakomochi] (n) (uk) (See 餅) mochi sprinkled with soy flour
ぐいぐい[, guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink)
グイッと呷る[グイッとあおる, guitsu toaoru] (exp,v5r) (uk) (vulg) to down another drink; to belt
ぐい飲み;ぐい呑[ぐいのみ, guinomi] (n) (1) large sake cup; (n,vs) (2) gulping down a drink; taking a swig at something
ぐうっと[, guutto] (adv,adv-to) (on-mim) heartily (drinking)
クリンカー[, kurinka-] (n) clinker
クリンカータイル[, kurinka-tairu] (n) clinker tile
こくん;コクン[, kokun ; kokun] (adv-to) (1) (on-mim) nod deeply; (2) glugging; drinking deeply
こくんこくん;コクンコクン[, kokunkokun ; kokunkokun] (adv-to) (1) (on-mim) glugging; drinking deeply; (2) nodding deeply
コップ[, koppu] (n) (1) (also written 洋盃 and 骨杯) glass (i.e. drinking vessel) (dut
コップ酒[コップざけ, koppu zake] (n) sake sold in a cup rather than a bottle; drinking sake from a regular-size cup rather than from a small sake cup
ゴルフリンク[, gorufurinku] (n) golf links
コンバインドリンクセット[, konbaindorinkusetto] (n) {comp} combined link set
ジュース[, ju-su] (n) (1) juice; (2) soft drink (any (sweet) non-alcoholic beverage, carbonated or uncarbonated); (3) deuce; (P)
ショートドリンク[, sho-todorinku] (n) short drink (martini, gimlet, etc.)
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect
すえ臭い;饐え臭い[すえくさい, suekusai] (adj-i) (obsc) smelling of rotten food and drink
スプリンクラー[, supurinkura-] (n) sprinkler; (P)
スプリンクラー設備[スプリンクラーせつび, supurinkura-setsubi] (n) sprinkler system
スリザーリンク[, suriza-rinku] (n) slither link (popular Japanese number puzzle)
すればするほど[, surebasuruhodo] (exp) the more you do (it), the... (i.e. "the more you drink, the better it tastes")
ソフトドリンク[, sofutodorinku] (n) soft drink; (P)
ダイナミックリンクライブラリ[, dainamikkurinkuraiburari] (n) {comp} dynamic linking library; DLL
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アップリンク[あっぷりんく, appurinku] uplink
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE
コンバインドリンクセット[こんばいんどりんくせっと, konbaindorinkusetto] combined link set
シングルリンク手順[シングルリンクてじゅん, shingururinku tejun] single-link protocol
ダウンリンク[だうんりんく, daunrinku] downlink
データリンク[でーたりんく, de-tarinku] datalink
データリンクコネクション識別子[データリンクコネクションしきべつし, de-tarinkukonekushon shikibetsushi] data link connection identifier (DLCI)
データリンクレベル[でーたりんくれべる, de-tarinkureberu] data link level
データリンク層[データリンクそう, de-tarinku sou] data link layer
ハイパーリンク[はいぱーりんく, haipa-rinku] hyperlink
ハイパリンク[はいぱりんく, haiparinku] hyperlink
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC
ビデオリンク[びでおりんく, bideorinku] video link
ブリンク[ぶりんく, burinku] blink
リンカ[りんか, rinka] linkage editor, linker
リンカー[りんかー, rinka-] linker
リンクス[りんくす, rinkusu] lynx
リンク付け[リンクづけ, rinku duke] linking
リンク付リスト[リンクつきリスト, rinku tsuki risuto] linked list
リンク処理定義[リンクしょりていぎ, rinku shoriteigi] link process definition, LPD
リンク故障[リンクこしょう, rinku koshou] link failure
リンク数[リンクすう, rinku suu] link count
リンク暗号化[リンクあんごうか, rinku angouka] link-by-link encipherment
リンク番号[リンクばんごう, rinku bangou] link number
リンケージエディタ[りんけーじえでいた, rinke-jiedeita] linkage editor
上りリンク[のぼりりんく, noboririnku] forward link
信号リンクタイマー[しんごうリンクタイマー, shingou rinkutaima-] signalling link timer
同期データリンク制御[どうきデータリンクせいぎょ, douki de-tarinku seigyo] Synchronous Data Link Control, SDLC
無線リンク[むせんリンク, musen rinku] wireless link
衛星リンク[えいせいリンク, eisei rinku] satellite link
論理リンク制御副層[ろんりリンクせいぎょふくそう, ronri rinku seigyofukusou] WHAT IS THIS?
輪郭[りんかく, rinkaku] outline, features
輪郭線[りんかくせん, rinkakusen] trimming loop
輪郭線要素[りんかくせんようそ, rinkakusenyouso] trimming curve
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
リンク[りんく, rinku] Thai: การเชื่อมต่อ English: link
頂く[いただく, itadaku] Thai: กิน English: to take food or drink (hum)

rink ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้ดื่มได้[adj.] (chai deūmdā) EN: drinkable FR: potable ; buvable
ชนแก้ว[v. exp.] (chon kaēo) EN: toast ; drink a toast (to) ; drink FR: trinquer ; choquer les verres
แดก[v.] (daēk) EN: eat ; eat greedily ; devour ; gorge oneself ; drink FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดื่มได้[adj.] (deūm dāi) EN: drinkable FR: potable ; buvable
ดื่มจัด[v. exp.] (deūm jat) EN: drink too much ; drink a lot FR:
ดื่มเหล้า[v. exp.] (deūm lao) EN: drink alcohol ; drink FR: consommer de l'alcool ; boire de l'alcool ; boire
ดื่มน้ำ[v. exp.] (deūm nām) EN: drink fluids FR: boire de l'eau
ดื่มสุรา[v. exp.] (deūm surā) EN: drink FR: consommer de l'alcool ; boire de l'alcool ; boire
ดวดเหล้า[v. exp.] (dūat lao) EN: swill liquor ; drink FR: picoler (fam.) ; pinter (pop.)
เอ็มร้อย (M-150)[TM] (Em-røi) EN: M-150 (energy drink) FR: M-150 (boisson énergisante) [m]
เหี่ยว[adj.] (hīo) EN: wilted ; withered ; wrinkled ; faded ; drooped ; shrivelled ; shriveled (Am.) ; dried out ; languished ; deteriorated FR: fané ; desséché ; flétri ; ratatiné ; affaibli
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out FR: se faner ; se dessécher
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
หดหาย[v.] (hothāi) EN: shrink FR:
หดตัว[v.] (hot tūa) EN: shrink ; contract ; shorten ; reduce FR: se contracter
หัวราน้ำ[adj.] (hūarānām) EN: dead drunk ; unconcious from drinking FR:
จิบ[v.] (jip) EN: sip ; taste ; drink ; suck FR: boire à petites gorgées ; siroter
จอก[n.] (jøk) EN: drinking cup ; tumbler ; brass cup ; metal drinking cup FR: gobelet [m] ; timbale [f] ; petit bol [m]
แก้ว[n.] (kaēo) EN: [classif.: drinking glasses] FR: [classif. : verres à boire]
การดื่ม[n.] (kān deūm) EN: drinking FR:
การดื่มเหล้า[n. exp.] (kān deūm la) EN: drinking alcohol FR:
การดื่มสุรา[n. exp.] (kān deūm su) EN: drinking FR: consommation d'alcool [f]
การหดตัว[n. exp.] (kān hot tūa) EN: contraction ; shrinkage FR: contraction [f]
การหดตัวเชิงปริมาตร[n. exp.] (kān hot tūa) EN: volume shrinkage FR:
การหดตัวเชิงเส้น[n. exp.] (kān hot tūa) EN: linear shrinkage FR:
กับแกล้ม[n.] (kapklaēm) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine ; snacks ; appetizers ; hors d'oeuvres ; light dishes ; tidbits FR: plats accompagnant les alcools [mpl] ; amuse-gueule [m]
ข้าวยาคู[n. exp.] (khāo yākhū) EN: [drink made of milk extracted from unripe rice boiled with sugar] FR:
ขืนดื่ม[v. exp.] (kheūn deūm) EN: keep on drinking FR:
คอเหล้า[n. exp.] (khø lao) EN: heavy drinker FR:
คอเหล้า[n. exp.] (khø lao) EN: discriminating drinker ; connoisseur of liquor FR:
คนคอแข็ง[n. exp.] (khon khøkha) EN: heavy drinker FR:
คออ่อน[adj.] (khø-øn) EN: easily drunk ; unable to drink a lot FR:
คอแป๊บ[X] (khø paep) EN: be able to hold one's drink FR:
คอทองแดง[n.] (khø thøngda) EN: heavy drinker FR: buveur [m]
เครื่องดื่ม[n.] (khreūangdeū) EN: beverage ; drink ; refreshment ; potation ; potable ; refresher FR: boisson [f] ; breuvage [m] ; rafraîchissement [m]
เครื่องดื่มอัดลม[n. exp.] (khreūangdeū) EN: soft drink FR: boisson gazeuse [f]
เครื่องดื่มชูกำลัง[n. exp.] (khreūangdeū) EN: energy drink FR: boisson énergisante [f]
เครื่องดื่มให้พลังงาน[n. exp.] (khreūangdeū) EN: energy drink ; energy-boosting drink ; stimulative drink FR: boisson énergisante [f]
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์[n. exp.] (khreūangdeū) EN: soft drink FR: boisson sans alcool [f] ; boisson non alcolisée [f]

rink ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunsteisbahn {f}artificial ice rink
Rollschuhbahn {f}roller skating rink
Antifaltencreme {f}anti-wrinkle cream
Schokoladenstreusel {pl} [cook.]chocolate sprinkles
Mut {m} | Mut fassen | sich Mut antrinken | angetrunkener Mutcourage | to pluck up courage | to give oneself Dutch courage | dutch courage
trinkbar {adj} | nicht trinkbardrinkable | undrinkable
Trinker {m}; Trinkerin
Saufgelage {n} [ugs.]drinking bout; booze-up [coll.]
Trinkflasche {f}drinking bottle
Trinkgefäß {n}drinking vessel
Trinkgelage {n}drinking spree
Trinkglas {n}drinking glass; tumbler
Trinkhalm {m}drinking straw; straw
Trinklied {n}drinking song
Trinkwasser {n}drinking water; potable water
Trinkwasseraufbereitungsanlage {f}drinking water treatment plant
Trinkwasserenthärtungsanlage {f}drinking water softener
Trinkwasserentsalzungsanlage {f}drinking water demineralisation device
Trinkwassergewinnung {f}drinking water production
Trinkwasserknappheit {f}drinking water shortage
Wetttrinken {n}; Kampftrinken
Zechgelage {n}drinking bout; carousal; carouse
Essen {n} | Essen und Trinkenfood | food and drink
Genussmittel {n}semiluxury food; drink and tobacco
Getränkeautomat {m}drinks dispenser
Glas {n} (Stoff; Trinkgefäß) | Gläser
Grog {m} [cook.] | Grog trinken | steifer Grog(hot) grog | to grog | strong hot grog
Becher {m}; Trinkbecher
Rasensprenger {m}lawn sprinkler
Gläschen {n} (Getränk)little drink
Nationalgetrnk {n}national drink
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason
Psychiater {m}; Klapsdoktor (scherzhaft)shrink (short for headshrinker); couch doctor
Formteil {n}shrink boot
Formteiladapter {m}shrink boot adapter
Schrumpf-Presssitz {m}shrink fit
Schwundmaß {n} | lineares Schwundmaßshrinkage | linear shrinkage
Sprinkleranlage {f}sprinkler system
Sprinklerdüse {f}sprinkler nozzle
Tee {m} | Tee trinkentea | to have tea

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rink
Back to top