ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*riddle*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น riddle, -riddle-

*riddle* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be riddled with (phrv.) เต็มไปด้วย
griddle (n.) กระทะแบนสำหรับปิ้ง / อบ Syn. broiler pan, frying pan
griddle (vt.) อบ / ปิ้งด้วยกระทะแบน
griddlecake (n.) ขนมแพนเค้ก See also: แพนเค้ก Syn. hot cake
Jimmy Riddle (sl.) ฉี่ See also: ปัสสาวะ
riddle (n.) เกมทายปริศนา See also: ปัญหา, ปริศนา Syn. puzzle, poser
riddle (n.) ปัญหา See also: ปริศนา Syn. enigma, problem
riddle (vi.) ตอบปริศนา
riddle (vt.) ตอบปริศนา
riddle (vi.) พูดเป็นปริศนา
riddle (vt.) แทงหรือเจาะให้เป็นรูพรุน Syn. hole, puncture
riddle (vt.) ร่อนด้วยตะแกรง Syn. sift
riddle (vt.) ระดมยิง
riddle (n.) ตะแกรงร่อน Syn. sieve
riddle (sl.) การถ่ายปัสสาวะ
riddle with (phrv.) เจาะเป็นรู See also: ทำให้พรุน
English-Thai: HOPE Dictionary
griddle(กรีด'เดิล) n. กะทะก้นแบนมีที่ถือสำหรับปิ้งขนมหรืออาหาร,ผิวหน้าร้อน และแบนของภาชนะสำหรับหุง ต้ม ปิ้งหรือทอดอาหาร
riddle(ริด'เดิล) n. ปัญหา,ปริศนา,คำปริศนา,สิ่งที่ทำให้ฉงน,ตะแกรง,กระชอนที่ร่อน,ตรวจสอบ,วิเคราะห์ vi. ทำให้พิศวงงงงวย,ออกปริศนา vt. แทงหรือเจาะเป็นรูพรุน,ร่อนด้วยตะแกรง,ทำให้เสื่อม, Syn. puzzle,enigma,mystery
English-Thai: Nontri Dictionary
griddle(n) กระทะก้นแบน,จานทอดของ,ตะแกรงปิ้งขนมปัง
riddle(n) ปัญหา,ปริศนา,กระชอน,ตะแกรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
riddleคำทาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Riddles, Chineseปริศนาคำทายจีน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทายปัญหา (v.) ask a riddle See also: puzzle out Ops. ตอบปัญหา
ปัญหาลับสมอง (n.) riddle
พรุน (v.) be riddled See also: be holed, be perforated
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who would send you a riddle?ใครกันที่ส่งปริศนามาให้คุณ?
I will help you solve the riddleฉันจะช่วยคุณไขปริศนานี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This projection was constructed using mixed data, so a comparison is difficult, but I believe this boy's pattern is the key to solving the riddle of Akira's pattern growth process.การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ ข้อมูลผสม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็ก คนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหา ปริศนาของ แบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ
Well, where I get hazy is where the cleaning woman shows up the following morning and finds your wife in bed with her lover, riddled with .38 caliber bullets.ดีที่ฉันได้รับหมอกที่ทำความสะอาดผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นในเช้าวันต่อไปนี้ และพบว่าภรรยาของคุณอยู่บนเตียงกับคนรักของเธอเต็มไปด้วยกระสุน .38 ลำกล้อง
Fa-Ying was found in the garden, riddled with fever.Fa-Ying was found in the garden, riddled with fever.
It is a barren wasteland riddled with fire, and ash and dust.แผ่นดินร้างข้างใน... ก็ระอุด้วยไฟ เถ้าธุลี
We don't even know this Tom Riddle. He sounds like a dirty, rotten snitch to me.เราไม่รู้จักทอม ริดเดิ้ลด้วยซ้ำ ฟังดู เหมือนพวกชอบสอดแนมเรื่องคนอื่น
Tom Riddle's diary is gone.บันทึกของทอม ริดเดิ้ลหายไป
Tom. Tom Riddle. What do you mean, she won't wake?ทอม ทอม ริดเดิ้ล หมายความว่าไง ไม่ตื่น
Certain similarities between Tom Riddle and me.มันเป็นความละม้ายคล้ายคลึงกันระหว่าง ทอม ริดเดิ้ล กับผม
To someone like me, riddled with inferiority,อะไรก็เก่งไปหมด สำหรับคนอย่างฉัน
The incidents are riddled with mystery.มีเหตุการณ์ปริศนากับความลึกลับ
Watch the riddles glow# Watch the riddles glow
"all is riddle, and the key to a riddle... is another riddle."ทุกอย่างคือปริศนา และกุญแจที่จะไขปริศนา ก็คือปริศนาอีกข้อ"

*riddle* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猜谜儿[cāi mí er, ㄘㄞ ㄇㄧˊ ㄦ˙, 猜谜儿 / 猜謎兒] guess a riddle; guess
春灯谜[Chūn dēng mí, ㄔㄨㄣ ㄉㄥ ㄇㄧˊ, 春灯谜 / 春燈謎] Spring lantern riddles (guessing game at Lantern festival 元宵節|元宵节, at the end of Spring festival 春節|春节)
百孔千疮[bǎi kǒng qiān chuāng, ㄅㄞˇ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄧㄢ ㄔㄨㄤ, 百孔千疮 / 百孔千瘡] riddled with gaping wounds; afflicted with all ills
谜团[mí tuán, ㄇㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 谜团 / 謎團] riddle; enigma; unpredictable situation; elusive matters
谜语[mí yǔ, ㄇㄧˊ ㄩˇ, 谜语 / 謎語] riddle; conundrum
谜底[mí dǐ, ㄇㄧˊ ㄉㄧˇ, 谜底 / 謎底] answer to a riddle
[chēng, ㄔㄥ, 铛 / 鐺] frying pan; griddle
[mí, ㄇㄧˊ, 谜 / 謎] riddle
谜儿[mèi r, ㄇㄟˋ ㄖ˙, 谜儿 / 謎兒] riddle

*riddle* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
べっこう飴;鼈甲飴[べっこうあめ, bekkouame] (n) (See 鼈甲色) hard candy; candy suckers molded on a griddle; tortoise-shell candy
平鍋[ひらなべ, hiranabe] (n) pan; griddle
焼き網[やきあみ, yakiami] (n) gridiron; griddle
罪体[ざいたい, zaitai] (n) corpus delicti (concrete evidence of a crime, e.g. a bullet-riddled body)
[なぞ, nazo] (n) (1) riddle; puzzle; enigma; mystery; (adj-no) (2) enigmatic; mysterious; (P)
謎々(P);謎謎[なぞなぞ, nazonazo] (n) riddle; puzzle; enigma; (P)

*riddle* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้ปริศนา[v. exp.] (kaē pritsan) EN: solve a mystery ; dispel a mystery ; solve a riddle FR:
พรุน[adj.] (phrun) EN: riddled ; holed ; perforated ; full of holes FR: criblé ; alvéolé ; poreux
ปริศนา[n.] (pritsanā) EN: puzzle ; enigma ; riddle ; mystery ; conundrum ; poser FR: énigme [f] ; devinette [f] ; mystère [m] ; paradoxe [m] ; colle [f] (fam.) ; problème épineux [m]
ปรุ[adj.] (pru) EN: perforated ; riddled FR: criblé ; perforé
ร่อนกรวด[v. exp.] (rǿn krūat) EN: riddle gravel FR:
ทายปัญหา[v. exp.] (thāi panhā) EN: ask a riddle FR:
ทายปริศนา[v. exp.] (thāi pritsa) EN: guess a riddle FR:

*riddle* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sieb {n} (für Sand)riddle screen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *riddle*
Back to top