ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-riddle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น riddle, *riddle*,

-riddle- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This projection was constructed using mixed data, so a comparison is difficult, but I believe this boy's pattern is the key to solving the riddle of Akira's pattern growth process.การคาดการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นด้วยการใช้ ข้อมูลผสม ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงเป็นสิ่งที่ยาก แต่ผมเชื่อว่าลักษณะโครงสร้างของเด็ก คนนี้เหมือนกุญแจไปสู่การแก้ปัญหา ปริศนาของ แบบแผนในกระบวนการเติบโตของอากิระ
Certain similarities between Tom Riddle and me.มันเป็นความละม้ายคล้ายคลึงกันระหว่าง ทอม ริดเดิ้ล กับผม
And he must have sung you the riddle songs.คุณถึงได้พบสิ่งนี้ คุณคงเคยได้ยินเนื้อเพลงนี้สินะ
I could solve the riddle alone.ผมจะไขปริศนาคนเดียวได้
He's an enigma fucking a riddle fucking a mystery.เขาลึกลับซับซ้อนที่สุด น่าค้นหามากมาย
Took for the riddle wand, Harry. They might come back.อย่าพึ่งเก็บไม้กายสิทธิ์ แฮร์รี่ พวกมันอาจกลับมาอีก
As you can see, the paddle contains a riddle in Chinese.ที่คุณสามารถดู, พาย มีปริศนาในจีน
I went out for a Jimmy Riddle just now. Guess what I saw!ผมเพิ่งออกไปสำรวจมากับจิมมี่ ทายซิว่าผมเห็นอะไร
Leave it to Ox to write a riddle in a dead language.อ๊อกแปลงมันเป็นปริศนา ใ้้ช้ภาษาที่เลิกใช้เเล้ว
This riddle in Oxley's letter doesn't make any sense.ปริศนาในจดหมายของอ็อกเลย์ ไม่เห็นเข้าใจเลย
A riddle wrapped in plastic.แล้วห่อมันด้วยพลาสติก
You're like this... riddle wrapped inside an enigma wrapped inside a taco?นายเหมือนกับ มนุษย์เจ้าปัญหาที่อยู่ในตัวอีนิกม่า ที่ถูกห่ออยู่ในทาโก้อีกที

-riddle- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้ปริศนา[v. exp.] (kaē pritsan) EN: solve a mystery ; dispel a mystery ; solve a riddle FR:
ปริศนา[n.] (pritsanā) EN: puzzle ; enigma ; riddle ; mystery ; conundrum ; poser FR: énigme [f] ; devinette [f] ; mystère [m] ; paradoxe [m] ; colle [f] (fam.) ; problème épineux [m]
ร่อนกรวด[v. exp.] (rǿn krūat) EN: riddle gravel FR:
ทายปัญหา[v. exp.] (thāi panhā) EN: ask a riddle FR:
ทายปริศนา[v. exp.] (thāi pritsa) EN: guess a riddle FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -riddle-
Back to top