ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*retract*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น retract, -retract-

*retract* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retract (vt.) หด See also: หดกลับ Syn. draw in, pull back, sheathe
retract (vt.) ถอนคำพูด Syn. deny, disclaim, withdraw
retractability (n.) การหวนรำลึกถึง See also: การย้อนกลับไป
retractable (adj.) ซึ่งย้อนกลับไป See also: ซึ่งหวนรำลึกถึง
retraction (n.) การยกเลิกข้อเรียกร้อง See also: การเปลี่ยนแปลงข้อเสนอดั้งเดิม
retractor (n.) ผู้หวนรำลึกถึง See also: ผู้ย้อนกลับไป
English-Thai: HOPE Dictionary
retract(รีแทรคทฺ') vt.,vi. หดกลับ,หด,ร่น,ถอน,เพิกถอน,ถอย, See also: retractability n. retractibility n. retractable adj. retractible adj. retraction n. retractive adj. retractor n.
retractile(รีแทรค'ไทลฺ) adj. หดได้,ร่นได้,ถอยได้,ถอนได้, See also: retractility n.
English-Thai: Nontri Dictionary
retract(vt) ถอนกลับ,ดึงกลับ,ถอย,หด,เพิกถอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
clot retraction timeเวลาลิ่มเลือดหด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractหด, ดึงรั้ง, ร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractile-หดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractorเครื่องดึงรั้ง, เครื่องมือดึงรั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอนคำพูด (v.) retract one´s words See also: retract one´s statement
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did they retract it? They did not.{\cHFFFFFF}พวกเขาดึงมันได้หรือไม่ พวกเขาไม่ได้.
He built the rocket. I'm sure he built a retractable roof.เขาสร้างจรวด ฉันแน่ใจว่าเขาสร้างหลังคาที่เก็บได้
He said he lifted it up to retract the spike... It slipped, I suppose.เชลโล่มันหนัก เขาบอกว่า เขายกมันเพื่อดึงหัวเหล็กกลับ
You know we're gonna have to print a retraction now.รู้ไหม พวกเราต้อง พิมพ์ฉบับแก้ไขแล้วละ
Haven't printed a retraction in 20 years!นี่เป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปีเลยนะ!
We're going to distribute a memo to all the investigators, retracting the name.เราจะแจ้งนักสืบทุกคนเรื่องการถอนชื่อของเขา
We held a retractor for 12 hours together.เรามีประสบการณ์ร่วมกัน12ชม.
You can open that retractor up a little more if you want to get a betterooK.คุณสามารถอ้าที่ถ่างอีกหน่อย ถ้าคุณอยากดูให้ชัด
What about when she held the retractor for six hours without moving?แล้วเรื่องที่เธอถือที่ง้างปากแผล6ชั่วโมงติดต่อกันล่ะ?
May you retract your order, Sire.โปรดถอนรับสั่งด้วย ฝ่าบาท
Walt, our stock... won't recover until Patty retracts her statements.วอลต์ หุ้นเราจะไม่ขึ้นจนกว่าแพตตี้จะถอนคำพูด
A man I cared about once told me that we can't retract the decisions that we've made, we can only affect the decisions we're going to make from here.เคยมีผู้ชายคนนึง บอกกับผมว่า เราไม่สามารถ ถอนการตัดสินใจที่เราทำไปแล้วได้ เราทำได้เพียง รับผลการตัดสินใจ เรากำลังจะเริ่มต้นจากตนงนี้

*retract* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リトラクタブル[, ritorakutaburu] (n) retractable
リトラクタブルヘッドランプ[, ritorakutaburuheddoranpu] (n) retractable headlamp
伸縮自在[しんしくじざい;しんしゅくじざい, shinshikujizai ; shinshukujizai] (adj-na,adj-no) elastic; flexible; telescoping; expandable; retractable; extensible
取り消す(P);取消す[とりけす, torikesu] (v5s,vt) to cancel; to withdraw; to retract; to take back (words, etc.); to revoke; (P)
白紙撤回[はくしてっかい, hakushitekkai] (n,vs) complete revocation; total retraction
貸し剥がし;貸しはがし[かしはがし, kashihagashi] (n) withdrawal of loan credit (e.g. by a bank); retraction of credit; insistence on repayment
開瞼器[かいけんき, kaikenki] (n) eyelid speculum; lid retractor

*retract* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
หัวถอก[n.] (hūathøk) EN: extremity of the penis ; exposed glans ; retracted foreskin FR:
การหด[n.] (kān hot) EN: contraction ; retraction FR:
การย้อนกลับ[n.] (kān yønklap) EN: return ; recurrence ; retraction ; going back ; turning back ; reversion FR:
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind ; go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: se rétracter ; se dédire
กลับคำ[v.] (klapkham) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
กลับคำให้การ[v. exp.] (klapkham ha) EN: retract a statement FR:
ม้วนเก็บได้[adj.] (mūan kep dā) EN: retractable FR: rétractable
พลิกคำให้การ[v. exp.] (phlik kham ) EN: retract a statement FR: revenir sur sa déposition ; se rétracter ; se dédire
ร่น[v.] (ron) EN: move back ; retract ; retreat ; contract FR: se rétracter ; se ramasser
ตลับเมตร[n. exp.] (talap mēt) EN: tape rule ; retractable measuring tape ; tape measure FR: mètre ruban [m] ; ruban à mesurer [m]
ถอนคำ[v. exp.] (thøn kham) EN: FR: se rétracter ; se dédire
ถอนคำพูด[v. exp.] (thøn khamph) EN: retract ; retract one's words ; retract one's statement ; take back what one has said ; eat one's words FR: se rétracter ; ravaler ses paroles (fam.) ; retirer ses paroles
หดตัวได้[adj.] (hot tūa dāi) EN: FR: rétractable

*retract* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufrollvorrichtung {f} (für Gurte) [auto]seat belt retractor
Retraktor {m}retractor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *retract*
Back to top