ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-retract-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น retract, *retract*,

-retract- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did they retract it? They did not.{\cHFFFFFF}พวกเขาดึงมันได้หรือไม่ พวกเขาไม่ได้.
He said he lifted it up to retract the spike... It slipped, I suppose.เชลโล่มันหนัก เขาบอกว่า เขายกมันเพื่อดึงหัวเหล็กกลับ
May you retract your order, Sire.โปรดถอนรับสั่งด้วย ฝ่าบาท
A man I cared about once told me that we can't retract the decisions that we've made, we can only affect the decisions we're going to make from here.เคยมีผู้ชายคนนึง บอกกับผมว่า เราไม่สามารถ ถอนการตัดสินใจที่เราทำไปแล้วได้ เราทำได้เพียง รับผลการตัดสินใจ เรากำลังจะเริ่มต้นจากตนงนี้
That is a libelous accusation, And I insist you retract it immediately. You have no proof.นั่นเป็นการหมิ่นประมาท ฉันขอให้นายถอนคำพูดทันที
After saying that you'd take care of our second and third rounds, you're not going to retract that, are you?ก็ไหนคุณบอกว่าจะเป็นเจ้าภาพรอบที่สองกับสามไงล่ะ คุณไม่ได้กำลังจะถอยใช่มั๊ย?
I'd imagine one would have to retract the bolt to ingage the first round.ฉันไม่รู้ว่าคุณควรทำยังไงถ้าจะกระตุ้นอารมณ์โกรธของคนที่ถือมัน
Can I retract an earlier statement?ฉันขอถอนคำพูดก่อนหน้านี้ได้ไหม
"The Spectator" would have to retract Dan's piece.The Spectator จะถอดบทความของแดนออก
So, you may either retract this fiction as your final or you may choose to be expelled.คุณอาจจะโดนทั้ง เพิกถอนนิยายเล่มนี้จากสอบไฟนอล หรือต้องลาออกก็ได้
I retract what I said before.ผมขอกลับคำพูดก่อนหน้านี้

-retract- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หด[v.] (hot) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind ; go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: se rétracter ; se dédire
กลับคำให้การ[v. exp.] (klapkham ha) EN: retract a statement FR:
พลิกคำให้การ[v. exp.] (phlik kham ) EN: retract a statement FR: revenir sur sa déposition ; se rétracter ; se dédire
ร่น[v.] (ron) EN: move back ; retract ; retreat ; contract FR: se rétracter ; se ramasser
ถอนคำพูด[v. exp.] (thøn khamph) EN: retract ; retract one's words ; retract one's statement ; take back what one has said ; eat one's words FR: se rétracter ; ravaler ses paroles (fam.) ; retirer ses paroles

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -retract-
Back to top