ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

restructure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *restructure*, -restructure-

restructure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restructure (vt.) เปลี่ยนโครงสร้างใหม่ Syn. remodel, restore, reorganize
restructure (vi.) เปลี่ยนโครงสร้างใหม่ Syn. remodel, restore, reorganize
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรับโครงสร้าง (v.) restructure See also: reengineer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you take a hiatus and we'll restructure around here?ทำไมนายไม่ไปพักล่ะ อีกไม่นานเราต้องรื้อที่นี่
And now ironically I have to restructure a school where you are the directorและตอนนี้ฉันได้มีการแนะนำเพื่อปรับโครงสร้างโรงเรียน 20 00: 00: 55,650
I've been given the authority by the board, to restructure the education system of Byung Moon High, and have received the authority to give this test.ฉันได้รับอำนาจจากคณะกรรมการ ที่จะปรับโครงสร้างระบบการศึกษาโดย บยูน มูน ไฮ และได้รับอำนาจ ให้ทำการทอสอบนี้ขึ้น
Can it be restructured?สามารถปรับโครงสร้างได้มั้ย?
Meishu School is going to be completely restructuredโรงเรียนเมชูกำลังจะถูกปรับโครงสร้างให้สมบูรณ์แบบ
The next step was attaining insightful function and the ability to restructure.ขั้นตอนต่อไปคือการบรรลุการทำงานที่ชาญฉลาด และความสามารถในการปรับโครงสร้าง
So I presented the director a formula, their long-term loans to restructure.การปรับโครงสร้าง และกลยุทธ์ระยะยาว เฟังดูหมือนโชคอยู่ข้างคุณนะ ครืสทีน
The restructuring has actually been restructured, so...มีบางอย่างในโครงสร้างใหม่ เอ่อ.. เป็น
Maybe it's nearing a restructure. I'm dying of busyness.มันอาจจะใกล้กับการปรับโครงสร้างใหม่นะคะ หนูยุ่งจะตายอยู่แล้วค่ะ
I know you're angry, but I took the restructured deal to real estate.ชั้นรู็ว่าคุฯยังโกรธอยู่ แต่ฉันเอาข้อตกลงที่ปรับโครงสร้างหนี้กับอสังหาริมทรัพย์

restructure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปฏิรูป[v.] (patirūp) EN: reform ; change ; improve ; modernize ; restructure ; reorganize ; innovate FR: réformer ; changer ; moderniser ; réorganiser ; améliorer
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง[v. exp.] (plīenplaēng) EN: restructure FR:
ปรับโครงสร้าง[v. exp.] (prap khrōng) EN: restructure ; reengineer FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า restructure
Back to top