ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-restructure-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น restructure, *restructure*,

-restructure- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you take a hiatus and we'll restructure around here?ทำไมนายไม่ไปพักล่ะ อีกไม่นานเราต้องรื้อที่นี่
And now ironically I have to restructure a school where you are the directorและตอนนี้ฉันได้มีการแนะนำเพื่อปรับโครงสร้างโรงเรียน 20 00: 00: 55,650
I've been given the authority by the board, to restructure the education system of Byung Moon High, and have received the authority to give this test.ฉันได้รับอำนาจจากคณะกรรมการ ที่จะปรับโครงสร้างระบบการศึกษาโดย บยูน มูน ไฮ และได้รับอำนาจ ให้ทำการทอสอบนี้ขึ้น

-restructure- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปฏิรูป[v.] (patirūp) EN: reform ; change ; improve ; modernize ; restructure ; reorganize ; innovate FR: réformer ; changer ; moderniser ; réorganiser ; améliorer
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง[v. exp.] (plīenplaēng) EN: restructure FR:
ปรับโครงสร้าง[v. exp.] (prap khrōng) EN: restructure ; reengineer FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -restructure-
Back to top