ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

repulsion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *repulsion*, -repulsion-

repulsion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repulsion (n.) ความรู้สึกรังเกียจ See also: ความรู้สึกไม่ชอบ, ความสะอิดสะเอียน Syn. abhorrence, disgust
repulsion (n.) แรงผลัก (ทางฟิสิกส์) See also: แรงดัน Syn. repelling force
English-Thai: Nontri Dictionary
repulsion(n) การขจัด,การไล่,ความสะอิดสะเอียน,การผลักไส,การขับไล่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
repulsionการผลัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My repulsion is tempered by the fact that this house is worth four times what we paid for it, so let's not think about it.ความไม่อยากได้ของผมตกไป จากความจริง ที่ว่าบ้านนี้มีมูลค่าเป็นสี่เท่า ของเงินที่เราจ่ายไป ดังนั้นเลิกคิดถึงมันเถอะนะ
I promise to bottle up my repulsion at the sight of your hair in the drain.ผมสัญญาว่าจะไม่แสดงท่าทีรังเกียจ เมื่อเห็นเส้นผมคุณที่ตะแกรงระบายน้ำ
REPULSION BETWEEN GALAXIESมันอาจจะเปรียบเทียบผู้พัน และหลายพันของกาแลคซี
Repulsion is our business.การขับไล่ คือธุรกิจของเรา
Phase one of operation repulsion:ขั้นตอนแรก ของปฏิบัติการขับไล่ :
You are looking at three individuals gifted in the art of repulsion.นายกำลังมอง ชาย 3 คน ที่มีพรสวรรค์ในการขับไล่
Out of an overwhelming sense of deep repulsion,ความรู้สึกที่ไหลล้นที่อยู่ลึก ในความน่าสะอิดสะเอียนนี้

repulsion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相斥[xiāng chì, ㄒㄧㄤ ㄔˋ, 相斥] mutual repulsion (e.g. electrostatic); to repel one another
推斥[tuī chì, ㄊㄨㄟ ㄔˋ, 推斥] repulsion (phys.); repulsive force
推斥力[tuī chì lì, ㄊㄨㄟ ㄔˋ ㄌㄧˋ, 推斥力] repulsion (phys.); repulsive force
斥力[chì lì, ㄔˋ ㄌㄧˋ, 斥力] repulsion (in electrostatics); repulsive force

repulsion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaē) EN: be disgusted ; feel disgusted ; be revolted ; be repelled ; revolt at the sight of sth ; abhor ; detest ; loathe ; feel repugnant ; feel repulsive FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester ; abhorrer
แขยง[v.] (khayaēng) EN: be filled with revulsion ; loathe ; abhor ; feel a repugnance ; regard with disgust ; feel nauseated FR: éprouver de la répulsion/du dégoût ; donner la nausée

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า repulsion
Back to top