ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-repulsion-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น repulsion, *repulsion*,

-repulsion- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My repulsion is tempered by the fact that this house is worth four times what we paid for it, so let's not think about it.ความไม่อยากได้ของผมตกไป จากความจริง ที่ว่าบ้านนี้มีมูลค่าเป็นสี่เท่า ของเงินที่เราจ่ายไป ดังนั้นเลิกคิดถึงมันเถอะนะ
I promise to bottle up my repulsion at the sight of your hair in the drain.ผมสัญญาว่าจะไม่แสดงท่าทีรังเกียจ เมื่อเห็นเส้นผมคุณที่ตะแกรงระบายน้ำ

-repulsion- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相斥[xiāng chì, ㄒㄧㄤ ㄔˋ, 相斥] mutual repulsion (e.g. electrostatic); to repel one another
推斥[tuī chì, ㄊㄨㄟ ㄔˋ, 推斥] repulsion (phys.); repulsive force
推斥力[tuī chì lì, ㄊㄨㄟ ㄔˋ ㄌㄧˋ, 推斥力] repulsion (phys.); repulsive force
斥力[chì lì, ㄔˋ ㄌㄧˋ, 斥力] repulsion (in electrostatics); repulsive force

-repulsion- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaē) EN: be disgusted ; feel disgusted ; be revolted ; be repelled ; revolt at the sight of sth ; abhor ; detest ; loathe ; feel repugnant ; feel repulsive FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester ; abhorrer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -repulsion-
Back to top