ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rehearse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rehearse*, -rehearse-

rehearse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rehearse (vi.) ซ้อม (ละคร) See also: ฝึกซ้อม Syn. practise, train
rehearse (vt.) ซ้อม (ละคร) See also: ฝึกซ้อม Syn. practise, train
rehearse (vi.) เล่า See also: ท่อง Syn. retell, repeat
rehearse (vt.) เล่า See also: ท่อง Syn. retell, repeat
English-Thai: HOPE Dictionary
rehearse(รีเฮิร์ส') n. ฝึกซ้อม,บรรยาย
English-Thai: Nontri Dictionary
rehearse(vt) แจ้งรายการ,ซ้อม,ระบุ,เล่า,ท่อง,ฝึกซ้อม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซักซ้อม (v.) rehearse See also: drill, train, practice, exercise
#ลอง (v.) rehearse See also: train, practice Syn. ฝึก, ฝึกซ้อม
ซ้อม (v.) rehearse See also: train, practice Syn. #ลอง, ฝึก, ฝึกซ้อม
ซ้อมซัก (v.) rehearse See also: drill, train, practice, exercise Syn. ซักซ้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Noon! I'd better rehearse my speech!เที่ยง งั้นผมรีบซ้อมสุนทรพจน์ก่อน
Only reason I go there is she lets me rehearse whenever I want for free, I'm gonna compete in the Chicago Taittinger Trophy,ที่เดี๊ยนเรียนที่นี่ก็เพราะว่า ป้าแกให้เดี๊ยน เรียนซ่อมเมื่อไหร่ก็ได้ ฟรีนะยะ เดี๊ยนจะแข่ง ชิงถ้วย Taittinger ที่ชิคาโก้
Let's rehearse one.ซ้อมบทใหม่อีกทีหนึ่ง
We gotta really rehearse our cover stuffเราต้องฝึกซ้อมครอบคลุมเนื้อเรื่องของเราจริงๆ
Tell Troy to come up. I want to rehearse the kissing.บอกทรอยให้มาหาเห็น ฉันอยากซ้อมฉากจูบ
Before a battle and rehearse schemes of maneuverก่อนการโจมตี มีการซักซ้อม
If you're still here, then rehearse in sections.ถ้ายังไม่กลับก็ซ้อมต่อไปเป็นกลุ่มๆของตัวเองซะ
We rehearse tuesdays and thursdays at 8:00.เราซ้อมวันอังคารกับพฤหัส 2 ทุ่ม
I just wanted to confirm that we're set to rehearse our ballad at 4:00 sharp this afternoon.- ว่าไง? หนูมาเตือนว่า เรามีนัดซ้อมบัลลาด ตอนบ่าย 4 โมงตรง
You have eight hours to write and rehearse your reimagined fairy tale before tech.ฉันมีเวลาแปด ชั่วโมงที่เขียนและซ้อม เทพนิยายที่คุณจินตนาการขึ้นใหม่ก่อนที่ผมจะสอน
I got that track you wanted to rehearse for tomorrow.ผมได้แทร็กที่คุณอยากได้ ไว้ซ้อมพรุ่งนี้มาแล้ว เปิดให้ฟังเลยมั้ย
We're finished but the world jam, is just around the corner but if we have nowhere to rehearse we have nowhere to sleep yo we're fooling our self thinking this place was goanna lastแต่เวิรค์แจมเป็นเพียงรอบมุม แต่ถ้า เราไม่มีการซ้อมตอนนี้ที่ไหนเลย เรายังไม่มีที่ไหนไปนอนเลย โย่ เราหลอกลวงตนเองคิดของเราสถานที่นี้ไปก่อน

rehearse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预演[yù yǎn, ㄩˋ ㄧㄢˇ, 预演 / 預演] dummy run; to run through sth; to rehearse

rehearse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
復習う;温習う[さらう, sarau] (v5u,vt) (also written as 浚う) to review; to rehearse; to practise; to practice
復習える[さらえる, saraeru] (v1,vt) to review; to rehearse; to practise; to practice

rehearse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซ้อม[v.] (søm) EN: train ; practice ; spar ; drill ; exercice ; rehearse FR: s'exercer ; pratiquer ; s'entraîner ; répéter
ซ้อมพยาน[v. exp.] (søm phayān) EN: suborn a witness ; rehearse a witness FR:

rehearse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Probe {f}rehearse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rehearse
Back to top