ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

iterative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *iterative*, -iterative-

iterative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
iterative (adj.) ซ้ำ See also: ย้ำ Syn. repetitious
English-Thai: HOPE Dictionary
iterative(อิท'ทะเรทิฟว) adj. ซ้ำ,ย้ำ,กล่าวซ้ำ., See also: iterativeness n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
iterative method; iterationวิธีทำซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iterative method (Mathematics)วิธีการคำนวณซ้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

iterative ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反復演算[はんぷくえんざん, hanpukuenzan] (n) {comp} iterative operation; automatic sequential operation
自動設定繰返し演算[じどうせっていくりかえしえんざん, jidousetteikurikaeshienzan] (n) {comp} iterative operation; automatic sequential operation
畳成語[じょうせいご, jouseigo] (n) reiterative
Japanese-English: COMDICT Dictionary
反復演算[はんぷくえんざん, hanpukuenzan] iterative operation, automatic sequential operation
自動設定繰返し演算[じどうせっていくりかえしえんざん, jidousetteikurikaeshienzan] iterative operation, automatic sequential operation

iterative ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Iterationsverfahren {n} [math.]; iteratives Verfahreniteration method; iterative method
iterativ; sich wiederholend {adj}iterative
Wiederholung {f}reiterativeness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า iterative
Back to top